Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 grudnia 2023 r., imieniny Daniela, WaldemaraCzy wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności są kosztem podatkowym?

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest nierzadko z poniesieniem wielu wydatków, które zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, znacznie obniżyłoby nam dochód do opodatkowania. Do wydatków takich niewątpliwie zaliczyć można koszty organizacji i rejestracji przedmiotu działalności, otwarcia rachunku bankowego, opłat skarbowych, uzyskiwania porad prawnych, korzystania z pomocy notariusza, czy też wydatki na szkolenia przygotowujące do zawodu, przygotowanie pieczątek, tablic informacyjnych, reklamowych itp.
Czy w związku tym możliwe jest, zgodnie z przepisami, poniesione wydatki przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, zaliczyć do kosztów uzyskania?
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają przepisu, który zabraniałby zaliczenia do kosztów, wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zatem koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale mające związek z uzyskiwanym później przychodem stanowią koszty uzyskania przychodu. Stanowisko to potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 20 listopada 2008r. nr IPPB1/415-1006-6/JK.
Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki, dzięki którym firma będzie funkcjonować. Do tej grupy tej zaliczymy środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, jak również zakupione towary i materiały.
Wartość nabytych przed rozpoczęciem działalności przedmiotów służących jej wykonywaniu podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości pod datą założenia księgi przychodów i rozchodów na podstawie dowodów ich poniesienia, mimo że nie zostały one wystawione na podatnika jako przedsiębiorcę, tylko na osobę nieposiadającą jeszcze statusu przedsiębiorcy. Może to jednak dotyczyć wyłącznie przedmiotów zaliczanych do wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej niższej niż 3 500 zł, usług oraz innych przedmiotów, które jednak nie zaliczają się do materiałów (służących do wykonywania usług, tworzenia produktów) lub towarów handlowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (WNiP) powyżej 3 500zł są amortyzowane i tylko te odpisy zaliczane są do kosztów.
Ważne!
Kwalifikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów nie jest uzależnione od daty ich poniesienia, w związku z tym mogą być one dokonane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wydatki poniesione na zakup wyposażenia, którego cena jednostkowa nie przekracza 3 500 zł, mogą być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów z chwilą oddania ich do użytkowania.

Istotne jest, że aby wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:
- celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
- wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
- wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Wydatki na zakup środków trwałych i WNiP
Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegają zaliczeniu do kosztów na zasadach określonych w art. 22a-22n ustawy o podatku, czyli poprzez odpisy amortyzacyjne. Dlatego też powinna być dodatkowo założona ewidencja środków trwałych, do której wpisywane są środki trwałe i WNiP po cenie nabycia, w przypadku, gdy posiadamy dokumenty zakupu lub w przypadku ich braku po cenie rynkowej.

Wydatki na zakup wyposażenia
Nabycie wyposażenia przed rozpoczęciem działalności podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Do wyposażenia zaliczamy rzeczowe składniki majątku, które nie stanowią środków trwałych, przewidywany okres ich użytkowania jest krótszy niż rok, a wartość jednostkowa przekracza 1 500 zł. Należy pamiętać, aby zakup wyposażenia był również wpisany do odrębnej ewidencji wyposażenia.

Pozostałe wydatki
Czynsz za wynajem lokalu
– opłaty z tego tytułu poniesione przed dniem rozpoczęcia działalności powinny być ujęte jako koszt uzyskania przychodu w pierwszym miesiącu prowadzenia działalności, niezależnie od tego czy został już osiągnięty przychód. Zawsze i każdym przypadku należy pamiętać, aby z poniesionych wydatków można było się wytłumaczyć przed urzędem skarbowym, że ich poniesienie było racjonalne i miało związek z prowadzoną działalnością.
Wydatki na adaptację lokalu wynajętego na potrzeby rozpoczynanej działalności mogą zostać rozliczone wyłącznie poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości inwestycji w obcym środku trwałym.
Koszty reklamy, pieczątki, wizytówki, druki, materiały biurowe i inne drobne koszty – wydatki ujmuje się w książce przychodów i rozchodów w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Kredyt na rozpoczęcie działalności – odsetki od zaciągniętego kredytu, który jest przeznaczony na cele związane z działalnością gospodarczą, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, nawet te płacone przed rozpoczęciem działalności. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się tylko odsetki zapłacone i odsetki skapitalizowane. Nie można zaliczyć do kosztów odsetek niezapłaconych albo umorzonych oraz odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycję.

Ważne!
Proszę pamiętać, że w przypadku zaciągnięcia kredytu kosztem uzyskania są odsetki od tego kredytu a nie spłacane raty kredytu.


Odliczenie VAT
Możliwość odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rozpoczęciem działalności jest możliwe tylko wtedy, gdy zostanie złożone w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dopiero, gdy uzyskamy status czynnego podatnika VAT można będzie odliczać podatek naliczony od wydatków. Rozliczenie tego dokonać należy w pierwszej deklaracji VAT-7 lub w jednej z dwóch następnych. Należy pamiętać, że odliczenia VAT można dokonać do trzech miesięcy przed rozpoczęciem działalności.

Źródło: ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 11.03.204r. o podatku od towarów i usług.

„Wyszkowiak” nr 2 z 14 stycznia 2014 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta