Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyCo zrobić, gdy współmałżonek nie płaci alimentów?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego stanowi kwota wypłacona osobie uprawnionej przez organ właściwy wierzyciela ( tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkiwania osoby uprawnionej) na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jego stała się bezskuteczna. Osobą uprawnioną doświadczeń z funduszu jest alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: do ukończenia przez dziecko 18 lat, do ukończenia przez dziecko 25 pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej lub w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie ostatnich dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność potwierdza prowadzący egzekucję komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Miejsce złożenia wniosku
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (lub instytucji wskazanej przez gminę).
Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie od komornika sądowego, potwierdzającego bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.
Warto wspomnieć, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje także na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku oraz w przypadku, gdy współmałżonek nie płaci zasądzonych alimentów.

Kryterium dochodowe
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza kwoty 725 zł.

Wysokość świadczeń
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł na dziecko.

Ustalenie prawa do świadczeń
Powyższe świadczenie przyznawane jest na tzw. okresy świadczeniowy, trwające od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczeń osoby zainteresowane mogą już składać od 1 sierpnia.

Komu nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Świadczenie nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona:
1) Przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie opiekuńczo – letniczym, zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo
2) Przebywa w rodzinie zastępczej,
3) Zawarła związek małżeński.

Ważne jest, aby wszelkich wyjaśnień udzielać w wymaganym terminie. Jakakolwiek zwłoka z udzielaniem wyjaśnień powoduje, że wypłata świadczeń może zostać zawieszona.

Wymagane dokumenty
Do wniosku należy dołączyć:
1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2012);
2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (za rok 2012);
3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2012).;
4. oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
5. oświadczenie członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
6. oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
7. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu;
8. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka;
9. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
10. zaświadczenie ze szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły;
11. dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu;
12. dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (wraz z datą uzyskania dochodu) oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
13. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
14. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2012 r.;
15. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
16. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy

„Wyszkowiak” nr 51 z 17 grudnia 2013 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta