Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyOd 1 kwietnia zmiany w zakresie kas rejestrujących – obowiązek prowadzenia nowych ewidencji

W 2013 r. zarówno osoby kontynuujące, jak i rozpoczynające sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą obowiązani używać kas fiskalnych, gdy ich obroty przekroczą 20 000 zł.
W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego limit ten będzie określony w proporcji do okresu jej prowadzenia. Podatnicy, którzy do 31 grudnia 2012 r. byli zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ale osiągnęli obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powyżej 20 000 zł, zobowiązani zostali do rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących z dniem 1 marca 2013 r.
W przypadku podatników rozpoczynających w 2012 r. dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kwotę uprawniającą do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w 2013 r. stanowi kwota 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r. Podmioty, które korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji, zostali zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r. (dotyczy to m.in. podatników, którzy w 2012 r. przekroczyli obrót 20.000 zł, a nie przekroczyli obrotu 40.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Najważniejsze zmiany, zasługujące na uwagę:
Ewidencja zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług

Wszystkie zwroty towarów i uznanych reklamacji towarów i usług należy zapisywać w szczegółowej ewidencji.
Elementy, które winna zawierać ewidencja: data sprzedaży, nazwa towaru/usługi lub opis, termin dokonania zwrotu lub reklamacji, wartość brutto zwracanego towaru/usługi, wartość podatku należnego (w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży), zwracana kwota brutto, wartość podatku należnego ( w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży).
Ewidencja pomyłek i błędów
Wszystkie pomyłki w ewidencji na urządzeniu fiskalnym muszą być odnotowane w dodatkowej ewidencji, której minimalne wymagania zostały wprost określone w rozporządzeniu. Ewidencja winna zawierać: data pomyłki, numer paragonu, wartość sprzedaży brutto, wartość podatku należnego, opis przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki.
Uprzednio zakres ten nie był doprecyzowany, co w praktyce oznaczało, że stosowano zwykłe zeszyty korekt, które służyły do zbierania błędnych paragonów i swobodnego opisywania przyczyn błędu.
Obecnie, zmienione przepisy doprecyzowały również sposób postępowania w przypadku popełnienia błędu. Każdą pomyłkę, na podstawie paragonu, wpisujemy do ewidencji pomyłek, natomiast na kasie fiskalnej rejestrujemy sprzedaż w prawidłowej wysokości.
Moment wykonywania raportu dobowego i miesięcznego
W zakresie raportu dobowego nic nie uległo zmianie. Różnica natomiast występuje w wykonaniu raportu miesięcznego. Wg nowych przepisów, raport miesięczny wykonuje się po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.
Uprzednio raport dobowy należało sporządzić po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym. Podobnie sytuacja wyglądała ze sporządzeniem raportu miesięcznego, który sporządzić należało po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu.
Programowanie kasy dla podatników prowadzących sprzedaż w systemie marży
Na potrzeby takiej sprzedaży wprowadzono pojęcie „zera technicznego”, które programuje się na dowolnej, wolnej literze, za wyjątkiem litery „A” wskazując jako stawkę podatku wartość 0%.
Zawartość raportu dobowego
Oprócz podstawowych informacji, dotąd stosowanych, szczegółowo wymienionych w § 11 rozporządzenia, wart zasygnalizowania jest wymóg, że w przypadku punktów sprzedaży gdzie jest więcej niż jedno stanowisko kasowe, obowiązkiem staje się stosowanie oznaczenia numeru kasy. Z reguły większość kas ma taką możliwość umieszczenia tej informacji, ale z uwagi na brak obowiązku, nie było to stosowane. Obecnie staje się obowiązkowe.
Rozpoczęcie ewidencjonowania
Dokładny opis postępowania, jak złożyć zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, w którym poinformujemy o rozpoczęciu ewidencji za pomocą kasy, zawiera § 13 ust. 1. Złożenie zawiadomienie jest warunkiem koniecznym, aby skorzystać z ulgi.
Minimalne wymagania co do zawartości paragonu
Nowe rozporządzenie narzuca obowiązek, aby paragon zawierał nazwę towaru lub usługi pozwalając na jednoznaczną identyfikację zakupywanego towaru/usługi. Zapis ten niewątpliwie zamiesza trochę na rynku z uwagi na ograniczone możliwości techniczne kas będących w użyciu. Obecnie nie będzie możliwe towarów wg grup towarowych, np. owoce, nabiał, pieczywo, napoje. Trzeba będzie nazywać je w sposób dokładny, tj. jabłka, gruszki, bułka, mleko.
Na dostosowanie nazewnictwa w kasach, wprowadzono okres przejściowy do dnia 30.09.2013 r.
Rozporządzenie nakazuje również drukowanie na paragonie wartości rabatów i narzutów, jeśli występują.
Nowe obowiązki w zakresie zgłoszeń
Wprowadzone zostały nowe terminy informowania Urzędu Skarbowego o wszelkich zmianach, tzn. zmiana miejsca użytkowania kasy musi być zgłoszona w ciągu 7 dni od dnia zmiany poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego. W przypadku zakończenia pracy w trybie fiskalnym, składany jest w terminie 7 dni od dnia zakończeni pracy kasy wniosek o dokonanie odczytu z pamięci kasy fiskalnej.
Przeglądy ustawowe
Serwis ma 5 dni od daty dokonanego przez podatnika zgłoszenia na wykonanie przeglądu ustawowego. Obowiązkowe przeglądy ustawowe wykonuje się nie rzadziej nić co 2 lata (dla kas specjalnych nie rzadziej niż 25 miesięcy).
Wprowadzono obowiązek dołączenia do książki serwisowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przeglądu technicznego wymieniając wprost ten dokument, że chodzi o kopię faktury.

Źródło: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012r. poz.1382).

„Wyszkowiak” nr 17 z 23 kwietnia 2013 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta