Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 lipca 2024 r., imieniny Ernesta, MałgorzatyUlga rehabilitacyjna – kto może z niej skorzystać?

Osoby niepełnosprawne mogą odliczać w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 oraz w zeznaniu PIT-28 poniesione w roku podatkowym wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Z ulgi tej mogą korzystać nie tylko osoby niepełnosprawne, ale również osoby, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.
Nie wszystkie jednak wydatki poniesione można odliczyć – ustawodawca pozwala na odliczenie tylko niektórych z nich. Katalog objętych ulgą wydatków jest dosyć szczegółowy (art. 26 ust. 7a ustawy o pdof), zasady stosowania samej ulgi wydają się być przejrzyste, to jednak osoby chcące skorzystać z tej ulgi nadal mają problemy, jak je prawidłowo rozliczyć w zeznaniu.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której wydatek dotyczy:
- orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
- decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
- orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wydatki uprawniające do odliczeń
Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki, które zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ww ustawy, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Jest to zamknięty katalog wydatków. Wydatki na cele rehabilitacyjne można podzielić na limitowane i nielimitowane

Do wydatków limitowanych w roku podatkowym do kwoty 2 280 zł należą wydatki poniesione na:
- opłacenie przewodników osób niewidomych
zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
Leki należą również do grupy wydatków limitowanych, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.
W takim przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

- Do wydatków nielimitowanych należą wydatki poniesione na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
- zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
- opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- opłacenie tłumacza języka migowego,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
- odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
- b) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16, również innymi środkami transportu sanitarnego (np. taksówką),
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Ważne!
Odliczenie od dochodu przysługuje, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały nam zwrócone w jakiejkolwiek formie.


Jeśli wydatki te były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), to odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Jak prawidłowo udokumentować wydatki do ulgi rehabilitacyjnej
Korzystając z odliczenia należy posiadać dowód ich poniesienia. Może to być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. Ważne, aby wynikało z nich kto, kiedy, ile oraz za co zapłacił.

Które wydatki na cele rehabilitacyjne nie muszą być udokumentowane
- wydatki na utrzymanie psa przewodnika,
- używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy osób niepełnosprawnych
- na opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością narządu ruchu
- - w granicach limitu kwotowego wynoszącego 2 280 zł rocznie.
W przypadku, gdy zarówno podatnik, jak i jego małżonek są osobami niepełnosprawnymi, każdemu z nich odrębnie przysługuje odliczenie w granicach limitu 2 280 zł wydatków.
„Wyszkowiak” nr 15 z 9 kwietnia 2013 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta