Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyNowe nazwy faktur – nowe zasady wystawiania faktur

W ostatnim tygodniu znajomy zapytał mnie, czy to prawda, że nie będzie można wystawiać w 2013 r. faktur VAT-Marża. Mając tak zadane pytanie, stwierdziłam, że warto jest na ten temat napisać coś więcej, aby mieszkańcy Wyszkowa również nie mieli już wątpliwości co do konieczności wystawiania dokumentów według nowych obowiązujących zasad.
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT przewiduje istotne zmiany w zakresie nazywania tych dokumentów. Na fakturze nie będzie już musiało być oznaczenia „FAKTURA VAT”. Z drugiej strony, dla dokumentowania różnych przypadków szczególnych (np. sprzedaży VAT marża), konieczne będzie podawanie nazwy faktury dla danej transakcji przewidzianej.
Obecnie obowiązujący § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur mówi, że czynni podatnicy VAT wystawiają faktury oznaczone wyrazami „FAKTURA VAT”. Ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2012 r. w poz. 1428 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nowelizuje jednak powyższy przepis mówiąc jedynie, że podatnicy wystawiają faktury. Aby lepiej można było przyswoić sobie zmiany, postaram się krótko scharakteryzować najważniejsze wymagania stawiane poszczególnym dokumentom.

Nazwa Faktura VAT
Nie musi wystąpić. Można pominąć ten element faktury; o ile będzie zawierała wszystkie pozostałe elementy faktury – traktuje się ją jak fakturę VAT.

Oznaczenie oryginał – kopia
Nie trzeba zaznaczać „oryginał” lub „kopia” na fakturach. Należy ją wystawić w dwóch egzemplarzach, jeden z nich należy przekazać nabywcy.

Kto jest zobowiązany do wystawienia faktury
Podatnicy VAT czynni, podatnicy VAT zwolnieni – mogą wystawiać faktury lub rachunki uproszczone, podatnicy przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Termin wystawienia faktury
 Nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi
 Faktury miesięczne – nie później niż ostatniego dnia miesiąca
 Faktury ciągłe – nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu
 WDT – nie później niż 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu wydania lub przemieszczenia towaru
 świadczenie usług B2B z miejscem opodatkowania poza terytorium kraju, a także stanowiących import usług – fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę

Daty na fakturze
 Data wystawienia faktury
 Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile jest określona i różni się od daty faktury (dotychczas była to data sprzedaży) – nie dotyczy faktur zaliczkowych
 miesiąc i rok – dla sprzedaży ciągłej

Faktura zbiorcza – miesięczna
Możliwa do wystawienia – faktura może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca.

Rachunki
Mogą je wystawiać podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo.

Noty korygujące
 Obowiązują – obowiązkowym jest posiadanie akceptacji wystawcy faktury
 Brak obowiązku przesłania noty sprzedawcy towaru lub usługi
 Brak obowiązku akceptacji noty poprzez podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Faktury korygujące – obowiązują

Zbiorcze faktury korygujące – obowiązują

Faktury wewnętrzne
 Można je wystawiać, ale nie trzeba;
 Nawet jeśli wystawiono – brak jest obowiązku ich przechowywania z całą dokumentacją podatnika

Duplikat
 Wystawia się w przypadku zniszczenia lub zaginięcia u wystawcy lub nabywcy
 Wystawiać może zarówno sprzedawca, jak i nabywca

Numer PKWiU na fakturze
Nie trzeba podawać ani przy czynnościach z obniżonym VAT, ani przy czynnościach zwolnionych.

W rozporządzeniu nowelizującym ustawodawca określił przy tym na nowo zakres informacji, jaki winien się znaleźć na fakturze. Część zmian jest kosmetyczna, inne z kolei są bardzo istotne. Określają bowiem one nowe informacje, jakie muszą znaleźć się na fakturach dokumentujących niektóre czynności odbiegające od zwykłych reguł (np. sprzedaż w systemie marży, czy sprzedaż dokonywana przez podatników rozliczających się metodą kasową).
Znowelizowany §5 ust. 2 rozporządzenia mówi, że w zależności od tego, jaką czynność faktura dokumentuje, winna ona dodatkowo zawierać:
1. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT (a więc przy metodzie kasowej) – wyrazy „metoda kasowa” (obecnie faktura taka musi nazywać się „FAKTURA VAT MP”)
2. w przypadku faktur wystawianych przez nabywcę (przy zawartej umowie ze sprzedawcą) – wyraz „samofakturowanie”
3. w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży – wyrazy „procedura marży dla biur podróży”
4. w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża – odpowiednio wyrazy „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki” (obecnie w takim przypadku faktura taka musi nazywać się „FAKTURA VAT MARŻA”)
5. w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne obciążenie”
6. w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego, lub zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy – wskazanie:
a) przepisu ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku
b) przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
c) innej podstawy prawnej wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia;
7. w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez przedstawiciela podatkowego – nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany dla podatku.

Warto przy tym także pamiętać, że zniknie obowiązek podawania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego, gdy faktura taka dokumentuje zakup paliwa służącego do jego napędu, wlewanego do baku pojazdu.

Źródło: w oparciu o informacje podane przez portal VAT.pl

„Wyszkowiak” nr 5 z 29 stycznia 2013 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta