Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 grudnia 2023 r., imieniny Adelajdy, AleksandraRozpoczynasz działalność gospodarczą – wybierz najlepszą dla siebie formę opodatkowania lub ją zmień

Wiele osób korzysta lub korzystało w ostatnim czasie z możliwości dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dofinansowanie takie udzielane było przez Urząd Pracy w Wyszkowie. Wsparcie finansowe miało pomóc w rozkręceniu własnej działalności gospodarczej. Mając biznesplan na własną przyszłość zawodową oraz środki na jej finansowanie, wiele osób spotkało się na pewno z problemem, jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, tzn. jaką wybrać formę opodatkowania, aby była dla nas najbardziej korzystna zarówno pod względem minimalnych formalności, czy też odprowadzania kwoty podatku.
Od czego zacząć
Przy wyborze ważne jest, aby dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów, wydatków, czyli kosztów uzyskania przychodu, w tym również kosztów związanych z prowadzeniem księgowości, które różnią się w zależności od wybranej formy opodatkowania.
Ważne!
Decydując się na wybór formy rozliczenia, musisz wziąć pod uwagę:
 rodzaj działalności, którą zamierzasz uruchomić,
 jej rozmiar,
 wysokość spodziewanych przychodów i kosztów.
Musisz dokładnie przemyśleć swój wybór, gdyż zmiana formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego nie jest możliwa. Będziesz mógł to zrobić dopiero od następnego roku podatkowego.


Ogólne zasady opodatkowania na tzw. książce przychodów i rozchodów
Jest to podstawowa forma opodatkowania. Podatek PIT zapłacisz od faktycznie uzyskanego dochodu.
Aby ustalić dochód, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty musisz wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów i na jej podstawie samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, natomiast kwartalne w terminie do 20 dnia każdego po zakończeniu kwartału, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z zeznania.
Po zakończeniu roku podatkowego składasz do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego. W zeznaniu tym powinieneś wykazać i zsumować wszystkie osiągnięte przez ciebie dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytury, itp.

Zryczałtowane formy opodatkowania
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek obliczasz od przychodu, którego nie możesz pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności i wynoszą one odpowiednio 20 proc.,17 proc., 8,5 proc., 5,5 proc.,3 proc.. Aby wybrać tę formę opodatkowania należy upewnić się, czy ze względu na rodzaj i uwarunkowania działalności gospodarczej, nie została ona wyłączona z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie każdy jednak ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie będziesz mógł wybrać, jeżeli m.in. prowadzisz aptekę, lombard, kantor. Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności.
Ryczałt za każdy miesiąc obliczasz samodzielnie i wpłacasz, co miesiąc (a w określonych warunkach, co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełniasz żadnych deklaracji. Ryczałt za każdy miesiąc obliczasz i wpłacasz w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania, odpowiednio ryczałt za kwartał – w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, którzy wybiorą kwartalne wpłaty ryczałtu, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego
(PIT-28).
Karta podatkowa
Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej itp. Możesz nią opodatkować m.in. usługi zegarmistrzowskie, usługi tapicerskie czy usługi krawieckie, handel detaliczny, działalność gastronomiczną (bez możliwości sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1, 5 proc.), rozrywkową, usługi transportowe (prowadzenie taksówki), wolny zawód.
Aby rozliczać się w formie karty podatkowej, musisz spełnić przede wszystkim następujące warunki:
 prowadząc działalność nie możesz korzystać z usług innych firm (z wyjątkiem usług specjalistycznych), a także zatrudniać osób na umowę zlecenia i o dzieło do wykonywania prac związanych z Twoją działalnością. Możesz natomiast zatrudniać osoby na umowę o pracę. Musisz tylko pamiętać o limitach zatrudnienia przy poszczególnych rodzajach działalności, twój współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie, co Ty. Dozwolone jest natomiast, aby współmałżonek pracował razem z Tobą.
Jeżeli chcesz płacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej, to do 20 stycznia roku podatkowego musisz złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o opodatkowanie w tej formie (służy do tego specjalny formularz PIT-16). Jeżeli rozpoczynasz działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, składasz przed rozpoczęciem działalności lub możesz dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Ustaloną w decyzji przez naczelnika urzędu w kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7, 75 proc. podstawy wymiaru tej składki wpłacasz na rachunek lub w kasie urzędu do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

Źródło: www.mf.gov.pl.

„Wyszkowiak” nr 42 z 16 października 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta