Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 lipca 2024 r., imieniny Apolinarego, BognyProwadzisz działalność gospodarczą lub planujesz jej rozpoczęcie – ustal właściwie swoje koszty podatkowe

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz tzw. mali podatnicy mają możliwość szybkiej jednorazowej amortyzacji.
Mogą oni dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Stanowią pomoc de minimis. Pomoc de minimis można uzyskać, jeśli jej wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro (w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro).
Nowy sposób amortyzacji można stosować zarówno do nowych, jak i do używanych środków trwałych. Odpisu tego można dokonać począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do limitu nie wlicza się odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nieprzekraczających 3 500 zł. Sposób rozliczania tej amortyzacji jest bardzo korzystny, gdyż zakupiony środek trwały jest już rozliczony w pierwszym miesiącu, a nie przez okres kilku lat, jak w sytuacji tradycyjnego dokonywania amortyzacji.

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji
Z jednorazowej amortyzacji skorzystać może mały podatnik, czyli podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł. Oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą z jednorazowej amortyzacji będą mogli skorzystać tylko w roku rozpoczęcia działalności.

Kto nie skorzysta z tego przywileju
Prawa do skorzystania z amortyzacji jednorazowej nie mają firmy rozpoczynające działalność, które zostały utworzone:
 w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, albo
 w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo
 przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro.
Dniem udzielenia pomocy w formie jednorazowej amortyzacji jest dzień, w którym następuje faktyczne przysporzenie korzyści finansowych przedsiębiorcy, tj. dniem udzielenia tej pomocy będzie dzień, w którym podatnik dokonał odpisu amortyzacyjnego.

Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis w wyniku dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nastąpi po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku do organu podatkowego wraz z udokumentowaniem dokonania odpisu amortyzacyjnego.

Ważne!
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Natomiast podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może otrzymać pomoc de minimis, gdy w ww. okresie uzyskana pomoc de minimis nie przekracza kwoty stanowiącej równowartości 100 tys. euro.

Jakie dokumenty dla uzyskania zaświadczenia

Występując z wnioskiem o wydanie zaświadczenia przedsiębiorca winien przedstawić organowi podatkowemu niezbędne dokumenty i udzielić stosownych informacji:
 kopię ewidencji środków trwałych,
 kopię dokumentu zakupu środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 kopię książki przychodów i rozchodów,
 kopię wpisu do CEiDK, celem potwierdzenia rodzaju działalności i okresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo informację dotyczącą uzyskania pomocy publicznej de minimis otrzymanej w tym okresie (zawierające m.in. datę uzyskania pomocy, wartość pomocy wyrażoną w zł oraz w euro, podmiot udzielający pomocy) albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie:
 informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de mini mis.

Wszystkie drugi i formularze, wymagane do uzyskania pomocy de minimis, są dostępne w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie.
Zakres informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, o której wspominam, jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311). Załącznikiem do tego rozporządzenia jest formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, który przedsiębiorca ma obowiązek wypełnić na potrzeby wydania przez organ podatkowy zaświadczenia o pomocy de minimis. W formularzu tym trzeba będzie m.in. określić wielkość przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie) i jego sytuację ekonomiczną (np. odpowiedzieć na pytanie, czy wnioskodawca odnotowuje rosnące straty, czy obroty wnioskodawcy maleją).

„Wyszkowiak” nr 38 z 18 września 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta