Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 czerwca 2024 r., imieniny Alicji, AlojzegoKasy rejestrujące – kiedy dokonać instalacji, aby nie stracić ulgi

Informacja o procedurach postępowania związanych z kasami rejestrującymi
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych zobowiązanymi są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
PODMIOTOWE
– dotyczą podatników, którzy rozpoczęli działalność w latach poprzednich i wcześniej i nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie obowiązuje do chwili przekroczenia obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w kwocie 40 000,00 zł. Obowiązek wprowadzenia kas powstaje po upływie dwóch miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym przekroczono obrót 40 000,00 zł.
Zwolnienie dotyczy również podatników, którzy rozpoczęli działalności gospodarczą w trakcie roku i nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie obowiązuje do chwili przekroczenia obrotów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w kwocie 20 000,00 zł. Obowiązek wprowadzenia kas powstaje w dniu następnym po dniu, w którym przekroczono obrót 20 000,00 zł.
PRZEDMIOTOWE – zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Ważne!
Przed dokonaniem pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powstaje obowiązek instalacji kasy rejestrującej:

 przez podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;
 przez podatników świadczących usługi przewozów pasażerskich regularnych i nieregularnych w komunikacji samochodowej, z wyjątkiem przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę lub związek komunalny (PKWiU ex 60.21.2) oraz przewozów rozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę lub związek komunalny (PKWiU ex 60.21.42);
 przez podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami;
 przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);
 przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32);
 przy dostawie sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);
 przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;
 przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży;
 przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU (od 01.10.2007 r.);
 przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem sprzedaży biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów.

Terminy instalowania kas rejestrujących
Kasy możemy instalować sukcesywnie. Podatnicy zobowiązani są rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (po zaokrągleniu w górę) liczby kas rejestrujących niezbędnych do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania.

Rejestracja kasy
Każdy z podatników rozpoczynających ewidencję za pomocą kasy rejestrującej musi w pierwszej kolejności dokonać fiskalizacji tego urządzenia. Jest to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Fiskalizacja jest jedną z czynności serwisowych. Każdy podatnik zobowiązany jest do dokonania fiskalizacji za pośrednictwem właściwego serwisu. Po fiskalizacji kasy dokonywana może być wyłącznie sprzedaż w trybie fiskalnym. Sprzedaż w żadnym innym trybie niefiskalnym, nie jest możliwa.
Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania należy złożyć pisemne oświadczenie umieszczając w piśmie następujące dane:
 imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
 NIP podatnika,
 liczba wymaganych kas (nie może być mniejsza od liczby miejsc prowadzenia sprzedaży),
 daty rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy poszczególnych kas,
 miejsca (adresy) instalacji poszczególnych kas.
W terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy należy ją zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Zgłoszenia dokonuje podatnik. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie, po zgłoszeniu fiskalizacji kasy przez podatnika, nadaje kasie numer ewidencyjny. Nadanie kasie numeru następuje w drodze postanowienia w przeciągu miesiąca od zgłoszenia o fiskalizacji kasy, które podatnik otrzymuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub siedziby w pozostałych przypadkach. Podatnik jest zobowiązany wpisać nadany numer ewidencyjny do książki serwisowej oraz na obudowę kasy w sposób trwały.

Ważne! Terminowe wywiązanie się z powyższych obowiązków jest jednym z warunków skorzystania z ulgi przy zakupie kas rejestrujących.

Zwrot z tytułu zakupu kasy dla podatników VAT

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Prawo do ww. ulgi przysługuje podatnikowi, który:
- przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania złożył Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Wyszkowie pisemne oświadczenie o liczbie stanowisk kasowych w danym punkcie (obiekcie) sprzedaży detalicznej wraz z podaniem miejsca (adresu), w którym ta działalność jest prowadzona,
- zapłaci całą należność za nabycie kasy rejestrującej i posiada dowód zapłaty,
- dokona rejestracji kasy w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy,
- będzie użytkował kasę zgodnie z odrębnymi przepisami, wymienionymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.
Odliczenie w związku z zakupem kasy może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu nabycia kas rejestrujących nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym, że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
 25 proc. kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem, jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
 50 proc. kwoty, jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

O zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas mogą starać się także podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT lub zwolnione od tego podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o podatku od towarów i usług, czyli korzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego w związku z nieprzekroczeniem limitu obrotów.
Podatnik w formie pisemnej zwraca się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie w terminie po rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy z prośbą o zwrot ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej. Niezbędne dane jakie należy umieścić we wniosku to: imię i nazwisko lub nazwa oraz dane adresowe podatnika, NIP podatnika, numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wnioskowaną kwotę, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej.
W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi należy dodatkowo dołączyć do wniosku fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Niezbędne załączniki – oryginał faktury dokumentującej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty (jeśli nie zostały wcześniej złożone w urzędzie). Zwrot ulgi dokonywany jest na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
Zgodnie rozporządzeniem w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach określonych w art. 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
- zaprzestaną prowadzenie działalności;
- nastąpi otwarcie likwidacji;
- zostanie ogłoszona upadłość;
- nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
- dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione wyżej. Obowiązek ten, powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu i należy go spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT – nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.
Ponadto podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis.

Zmiana miejsca instalacji kasy lub przeznaczenia
Podatnik w formie pisemnej zobowiązany jest do powiadamia o zmianie miejsca instalacji kasy.
W piśmie tym należy umieścić:
- imię i nazwisko lub nazwa podatnika,
- NIP podatnika,
- numer ewidencyjny kasy,
- numer unikatowy kasy,
- adres dotychczasowego miejsca użytkowania kasy,
- adres obecnego miejsca instalacji kasy,
- data przeniesienia kasy.

Wyrejestrowanie kasy
Zakończenie pracy w trybie fiskalnym przez każdą z kas lub wymiana pamięci fiskalnej kasy wymaga odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy przez serwisanta w obecności pracownika oraz spisania protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej.
W tym celu właściwym byłoby ustalić z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Wyszkowie oraz z serwisantem termin (data, godzina) na spotkanie w celu dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz podpisania protokołu sporządzonego na tę okoliczność.

Źródła: art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228 poz. 1509); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. z 2008r. Nr 212, poz. 1338)

„Wyszkowiak” nr 30 z 24 lipca 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta