Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 25 czerwca 2022 r., imieniny Łucji, WilhelmaZłożyłeś zeznanie po terminie – jakie będą konsekwencje?

30 kwietnia upłynął termin do złożenia zeznania rocznego PIT. Zdarza się, niekiedy ze zwykłego przeoczenia, że nie udało nam się w terminie dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Jakich konsekwencji powinnyśmy się spodziewać w związku z naszym zaniedbaniem i jak należy się w tej sytuacji zachować?
Za niezłożenie w terminie rozliczenia rocznego podlegamy odpowiedzialności karnej skarbowej. Odpowiedzialności karnej podlegamy również w sytuacji niezapłacenia w terminie podatku. W takim przypadku mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym. Przestępstwo skarbowe może też wystąpić, gdy niezapłacona kwota podatku przekroczy 7 500 zł. Od jej wysokości zależy, czy Urząd uzna to za wykroczenie czy też przestępstwo skarbowe. W przypadku wykroczenia możemy być ukarani karą grzywny, która zazwyczaj nakładana jest w postępowaniu mandatowym. Upoważniony przez naczelnika Urzędu pracownik wystawia nam mandat, którego wysokość nie może przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 3 000 zł. Jego minimalna wysokość to 150 zł.
Istnieje rozwiązanie, które pozwala na uchylenie się od odpowiedzialności za popełniony błąd. W sytuacji, gdy zeznanie zostanie złożone po 30 kwietnia, zanim Urząd Skarbowy stwierdzi jego brak, należy wystosować pismo z wnioskiem o odstąpienie od ukarania, podając przyczynę niezłożenia zeznania podatkowego w terminie (tzw. czynny żal). Podstawą prawną do złożenia takiego pisma jest art. 16 Kodeksu Karnego Skarbowego. Czynny żal powinien zawierać istotne okoliczności czynu zabronionego, jak również informację na temat przyczyn popełnienia uchybienia.

Zaznaczyć należy, że tylko prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej skarbowej.
Dokument ten jest bezskuteczny, jeżeli został złożony:
- w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźne udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
- po rozpoczęciu czynności służbowej przez organ ścigania, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.
Inne konsekwencje złożenia zeznania po terminie
W przypadku przekroczenia terminu do złożenia zeznania, tracimy możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Podobnie jest w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – również tracą prawo do rozliczenia według preferencyjnych zasad (złożenie zeznania po terminie nie odbiera jednak możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej).
Kolejny skutek złożenia rozliczenia rocznego po terminie to niemożność przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Agnieszka Londzin

„Wyszkowiak” nr 19 z 8 maja 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych.Foto
Przykład czynnego żalu
Podstawa prawna: ustawa z 10 września 1999r. Kodeks karny skarbowy – tj. Dz. U. z 2007r. Nr 111, poz. 765 z póź. zm. 04.07.2012

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl