Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 18 lipca 2024 r., imieniny Kamila, SzymonaPamiętaj o rozliczeniu PIT do 30 kwietnia

W tym roku 30 kwietnia przypada w poniedziałek. Większość z nas czeka z rozliczeniem się z Urzędem Skarbowym niemal do ostatniej chwili. To błąd, szczególnie w przypadku, gdy z rozliczenia rocznego spodziewać się możemy nadpłaty. Powstanie ona w sytuacji, gdy w trakcie roku wpłaciliśmy do Urzędu Skarbowego za wysokie zaliczki, korzystamy z ulg podatkowych, korzystamy ze wspólnego rozliczania się ze współmałżonkiem albo jesteśmy osobą samotnie wychowującą dziecko. W takim przypadku, im wcześniej złożymy roczne zeznanie, tym wcześniej otrzymamy nadpłatę podatku – Urząd Skarbowy ma czas na jej przekazanie w ciągu trzech miesięcy od dnia poprawnego złożenia zeznania.
W tym roku – NIP czy PESEL
Warto pamiętać, że składając odpowiednie zeznanie roczne, posługiwać się musimy odpowiednim identyfikatorem podatkowym. Jako podatnicy zidentyfikowani jesteśmy za pomocą numeru PESEL lub NIP, na podstawie którego w kontaktach z urzędem skarbowym ustalana jest nasza tożsamość. NIP-em posługują się:
- osoby nieobjęte obowiązkiem rejestracji w systemie PESEL,
- podatnicy prowadzący działalność gospodarczą,
- podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT,
- płatnicy podatników podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
- oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych.
NIP-em posługują się również przedsiębiorcy, którzy mają zawieszoną działalność. Osoby fizyczne, które nie spełniają tych kryteriów, używają w rozliczeniach z urzędem skarbowym numeru PESEL i od 1 stycznia 2012 r. jest to dla nich jedyny i właściwy identyfikator. Sporządzenie zeznania rocznego z nieodpowiednim identyfikatorem co prawda nie będzie skutkowało nieważnością rozliczenia, ale trzeba będzie poprawić zeznanie, składając w tym celu korektę, co w przypadku osób oczekujących na zwrot nadpłaty wydłuży termin oczekiwania.

Wybór odpowiedniego druku
PIT-36 składają osoby, które w 2011 r. uzyskały dochody i są zobowiązane same rozliczyć podatek na zasadach ogólnych, tzn. podatek obliczany jest według skali podatkowej (18-32 proc.) bez pośrednictwa płatnika. Dotyczy to osób, które uzyskiwały dochody prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą. Deklaracji tej nie składają osoby prowadzące działalność, a rozliczające się ryczałtem ewidencjonowanym, chyba, że mają dwa rodzaje działalności, jedną opodatkowaną według skali podatkowej, drugą opodatkowaną ryczałtem. W takich przypadku należy złożyć dwa zeznania – PIT-28 do 31 stycznia i PIT-36 do 30 kwietnia.

PIT-37 składają osoby uzyskujące przychody, od których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik, nawet w przypadku, gdy w deklaracji za 2011 r. korzystamy z ulg i odliczeń, nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, nie zobowiązane do doliczenia do swoich dochodów, dochodów małoletnich dzieci.

W zeznaniu tym wykazujemy dochody uzyskane wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
- wynagrodzeń z innych przychodów ze stosunku pracy służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
- świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
- zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- stypendiów,
- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zleceń, kontraktów menadżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
- należności z umowy aktywizacyjnej.
Podatnicy, którzy nie spełniają określonych wyżej warunków, a uzyskane przez nich w roku podatkowym dochody podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, wypełniają zeznanie PIT-36
Uzyskiwanie przychodów rozliczanych w zeznaniu:
- PIT-36L (podatkiem liniowym)
- PIT-38 ( z giełdy i zbycia udziałów w spółkach)
- PIT-28 (ryczałtem ewidencjonowanym)
- PIT-39 (ze zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej po 2008r.)
- PIT-16 (karta podatkowa)
nie wyłącza z możliwości złożenia PIT-37 w zakresie innych przychodów rozliczanych za pośrednictwem płatników.
Istnieje możliwość rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, składając zeznanie PIT-37. Warunkiem jest, by zarówno podatnik, jak i jego małżonek byli uprawnieni do rozliczania się na PIT-37.
Doliczając natomiast dochody małoletnich – należy złożyć PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli standardowo, bez dochodów małoletniego, składałoby się PIT-37.

PIT-36L dotyczy wyłącznie podatników rozliczających się z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o ile w terminie do 20 stycznia 2011r. złożyli oświadczenie, że chcą się rozliczać w formie liniowej.

PIT-38 wypełniają osoby prywatnie zajmujące się obrotem papierami wartościowymi lub zbywające udziały w spółkach. Obowiązek złożenia dotyczy osób, które w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
- odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
- objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowanej części.

Warto wspomnieć, iż podstawą wypełnienia PIT-38 jest PIT-8C, dostarczony przez biuro maklerskie obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika. Jeżeli sprzedaż udziałów odbywa się poza rachunkiem inwestycyjnym – podatnik ma obowiązek samodzielnie wypełnić PIT-38.
Agnieszka Londzin

„Wyszkowiak” nr 17 z 24 kwietnia 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych.

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta