Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2022 r., imieniny Krystyny, SabinyPoszerzyć cmentarz i zabudowę wielorodzinną

(Zam: 16.09.2022 r., godz. 09.49)
  • Zakres opracowania zmiany studium
    Zakres opracowania zmiany studium
Studium to podstawowy dokument planistyczny na obszarze gminy, na którego podstawie sporządzane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni mają debatować nad projektem uchwały o przystąpieniu do zmiany studium. Jak czytamy w jej uzasadnieniu „Dokonanie zmiany Studium (…) podyktowane jest przede wszystkim koniecznością poszerzenia istniejącego cmentarza komunalnego położonego w Wyszkowie przy ulicy Pułtuskiej.”.
Dalej w uzasadnieniu podpisanym przez naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego Agnieszkę Kostrzewę czytamy „Wpłynął również wniosek o zmianę obowiązującego studium dla działek przyległych bądź położonych w niedużej odległości od istniejącego cmentarza komunalnego, pod zabudowę wielorodzinną. Działki w obowiązującym studium położone są na terenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnianie luk z przeznaczeniem rolnym, gdyż pozostawienie takich enklaw powoduje znaczne utrudnienie w ich zagospodarowaniu, a w szczególności w wyznaczeniu odpowiedniego układu komunikacyjnego. W pobliżu przedmiotowych działek znajdują się tereny zagospodarowane w sposób odpowiadający wnioskowanemu rodzajowi zabudowy. W związku z tym, że działki znajdują się w granicach administracyjnych miasta Wyszkowa, gdzie brakuje nowych terenów pod zabudowę wielorodzinną, zasadne jest przystąpienie do zmiany studium i przeznaczenie ich pod zabudowę.”.
Sesja Rady Miejskiej 29 września (zdalna). Początek o Gosz. 10.00.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl