Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 21 września 2021 r., imieniny Mateusza, Miry

Linia 400 kV z decyzją środowiskową

(Zam: 10.09.2021 r., godz. 13.52)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w warszawie wydał decyzję środowiskową w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka-Stanisławów, która ma obejmować m.in. teren powiatu wyszkowskiego. W trakcie procedury odniósł się m.in. do wniosków i uwag mieszkańców dotyczących szkodliwości inwestycji dla przyrody i człowieka.

Decyzja środowiskowa jest niezbędne do starania się o pozwolenie na budowę. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w decyzji z 30 sierpnia 2021 r. ustalił środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia według wariantu WB2 przebiegu linii. Inwestycja będzie realizowana w Ostrołęce, powiecie ostrołęckim - gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo, powiecie ostrowskim - gmina Wąsewo, powiecie wyszkowskim - gminy Długosiodło, Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, w powiecie wołomińskim - gminy Jadów, Strachówka, w powiecie mińskim - gminy Dobre Stanisławów.
Zaplanowana jest napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna o napięciu znamionowym 400 kV, rozpoczynająca się od stacji elektroenergetycznej „Ostrołęka”, a kończąca się w stacji elektroenergetycznej „Stanisławów”.
Inwestor wybrał wariant przebiegu linii po spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcam gmin położonych na trasie projektowanej linii. Protest zgłosili m.in. mieszkańcy gminy Zabrodzie

W czasie procedury inwestor, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na wniosek Regionalnego Dyrektora uzupełnił raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W swojej decyzji Regionalny Dyrektor określił m.in. warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji i eksploatacji sieci, wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Inspektorat Sanitarny wydał pozytywną opinię dotyczącą przedsięwzięcia wraz z uwagami. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wydał postanowienie uwzględniające warunki realizacji inwestycji.

W czasie procedury dotyczącej decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynęły uwagi i wnioski. Mieszkańcy podnosili w nich m.in. argumenty dotyczące szkodliwości inwestycji dla środowiska naturalnego oraz ludzi. W odpowiedzi czytamy m.in. „Każdy z rozpatrywanych wariantów lokalizacji inwestycji oddziałuje na środowisko. Jednak analiza wielokryterialna wykazała, że wariant przyjęty do realizacji oddziałuje na środowisko, po uwzględnieniu również aspektu społecznego, w sposób najmniej uciążliwy. Oczywistym jest, że inwestycja będzie oddziaływać na zwierzęta, w szczególności na etapie realizacji, w największym stopniu na etapie prac przygotowawczych tj. m.in. wycinki drzew. Raport o oddziaływaniu na środowisko wykazał, że zastosowane środki minimalizujące, w szczególności termin wykonania wycinki, spowodują, że oddziaływania te nie będą charakteryzowały się znaczącym oddziaływaniem i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Odnosząc się do oddziaływania inwestycji na ptaki stwierdzić należy, że realizacja wycinki drzew i krzewów poza ich sezonem lęgowym uchroni gatunki te przed utratą lęgów w wyniku przeprowadzenia prac przygotowawczych. Wielkość słupów, a co za tym idzie odległość od siebie przewodów energetycznych wyklucza możliwość śmierci ptaków w wyniku porażenia prądem, natomiast zastosowane elementy zwiększające widoczność linii energetycznej w miejscach koncentracji ptaków na przelotach powinny w sposób istotny zmniejszyć ryzyko kolizji ptaków z przewodami. Odnosząc się do wpływu inwestycji na torfowiska i inne siedliska zależne od wód stwierdzić należy, że przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się jedynie punktową (w miejscu posadowienia słupów) ingerencją w grunt. Niemniej jednak, w miejscach gdzie inwestycja będzie przecinać lub sąsiadować z gruntami o wysokim poziomie wód gruntowych, Inwestor został zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby ingerencja w grunt cechowała się jak najkrótszym czasem oraz była neutralna w stosunku do warunków gruntowo-wodnych. Odnosząc się do wpływu inwestycji na krajobraz stwierdzić należy, że oddziaływanie to będzie trwale negatywne. Niemniej jednak w chwili obecnej nie są znane technologie przesyłu takiej ilości energii elektrycznej w sposób mniej oddziałujący na środowisko, natomiast nadrzędność realizacji tej inwestycji związanej z powszechnym bezpieczeństwem energetycznym nakazuje Inwestorowi podjecie realizacji tej inwestycji pomimo wykazanych oddziaływań.”

Regionalna Dyrekcja w wyznaczonym terminie otrzymała 11 pism od mieszkańców (w tym podpisanych przez wiele osób), w których m.in. wnoszą o odstąpienie od realizacji inwestycji (Według Dyrekcji, podmiotem decydującym o realizacji inwestycji lub odstąpieniu jest inwestor). Były też stanowiska osób zgadzających się z przebiegiem dla poszczególnych wariantów.

Na argumenty dotyczące szkodliwości inwestycji dla zdrowia ludzi Regionalny Dyrektor odpowiada m.in. „Z opinii uzyskanej od MPWiS (Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) jasno wynika, iż trasa linii została wyznaczona w taki sposób, aby omijać budynki mieszkalne w możliwie największej odległości. Budynki mieszkalne położone są poza zasięgiem pasa technologicznego, co gwarantuje, że maksymalne dopuszczalne wartości pól elektromagnetycznych regulowane rozporządzeniem Ministra Zdrowia (…) oraz dopuszczalne poziomu hałasu regulowane rozporządzeniem Ministra Środowiska (…) na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia - nie zostaną przekroczone”.

Były też pisma złożone do Dyrekcji poza terminem. Na wniesienia odwołania od decyzji jest 14 dni.

Przypomnijmy, że decyzja środowiskowa dotyczy II etapu zadania. I obejmuje budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej łączącej SE Wyszków z istniejącą linią 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Połączenie to składa się z dwóch dwutorowych odcinków: docelowego w gabarycie 400 kV oraz tymczasowego w gabarycie 220 kV. Etap II to budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka-Stanisławów w sposób umożliwiający połączenie z wybudowanym w Etapie I odcinkiem linii 400 kV wprowadzonym do SE Wyszków.
Wykonawca linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów zakończył prace przy budowie stanowisk słupowych na tymczasowym odcinku łączącym linię 220 kV Miłosna-Ostrołęka z budowaną stacją elektroenergetyczną Wyszków. Na 6-kilometrowym odcinku postawiono 11 słupów 220 kV i 7 słupów 400 kV. Po wybudowaniu linii 400 kV (2023 r.) zostanie zdemontowanych 11 słupów 220 kV.
J.P.


  • Wariant WB2 przebiegu linii

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl