Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 czerwca 2020 r., imieniny Erazma, Marianny

Żeby nie opłacało się korzystać ze specustawy

(Zam: 29.11.2019 r., godz. 13.28)

Radni przyjęli lokalne standardy urbanistyczne dla inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Wyszków. Inwestorzy będą mogli realizować budowy na podstawie istniejącej specustawy tylko stosując ustalone standardy.

Jak wyjaśnia Urząd Miejski „Inwestycje te, realizowane na podstawie ustawy, wyłączone są z systemu planowania przestrzennego. Wyłączenie to dotyczy nie tylko możliwości procedowania trybem niezależnym od systemu planowania przestrzennego, lecz także dopuszcza inwestycje sprzeczne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są obowiązującym na terenie gminy planem miejscowym” (cytat z uzasadnienia uchwały Rady Miejskiej). Zgodnie ze specustawą „Przedmiotem inwestycji może być proces budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi. Inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową”.
Zapisy ustawy, jak zaznacza magistrat, nie gwarantują zachowania spójności urbanistycznej i architektonicznej poszczególnych osiedli. Jednocześnie ta sama ustawa pozwala gminom określić lokalne standardy urbanistyczne (LSU), których celem jest „maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy, która mogłaby w sposób nieprzewidywalny naruszać ustalenia polityki przestrzennej oraz zawartą w niej równowagę interesów publicznych i prywatnych. Poruszając się w ramach ustawowych kompetencji, rada gminy może dokonać korekty zapisanych w ustawie parametrów odległości, liczby kondygnacji oraz wskaźników procentowych. Zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w art. 19 ustawy, ograniczenie to nie może różnić się o więcej niż 50%. Skorzystanie z tego uprawnienia nie gwarantuje jednak korzystnych rozwiązań dla przestrzeni. Nadal pozostają to bowiem generalne zasady, ustalone w oderwaniu od konkretnej lokalizacji. LSU odnoszą się wyłącznie do wskazanych w ustawie parametrów, wskaźników i zasad. Są to:
1) minimalne odległości nowej zabudowy mieszkaniowej od przystanku komunikacyjnego, szkoły podstawowej, przedszkola oraz urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu;
2) maksymalna liczba kondygnacji budynków zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) liczba wymaganych miejsc parkingowych na lokal mieszkalny;
4) wymóg dostępności do sieci ciepłowniczej.”.
Radni miejscy podczas sesji rady Miejskiej odbywającej się 28 listopada przyjęli uchwałę, w której określili, że inwestycję mieszkaniową można zlokalizować w odległości nie większej niż 500 m od przystanku komunikacyjnego, 1500 m od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 10 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej, 1500 m od przedszkola, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 5 proc. planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej. Inwestycję mieszkaniową wielorodzinną trzeba będzie lokalizować na terenie zapewniającym dostęp (w odległości nie większej niż 1500 m) do urządzonych terenów wypoczynku oraz rekreacji i sportu o powierzchni stanowiącej co najmniej iloczyn planowanej liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m kw. Budynki objęte inwestycją mieszkaniową nie będą mogły mieć więcej niż 3 kondygnacje nadziemne. Jeśli budowa będzie realizowana w odległości nie większej niż 250 m od istniejącej już zabudowy (przekraczającej 3 kondygnacje), maksymalna wysokość nowych budynków będzie mogła wynosić tyle ile ma najwyższy budynek mieszkalny w istniejącej zabudowie. Dla zabudowy jednorodzinnej przewidziano wskaźnik dwóch miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na lokal, dla zabudowy wielorodzinnej - 1 miejsce na lokal. Rada ustaliła też obowiązek zapewnienia dostępu do sieci ciepłowniczej.
Większość radnych zaakceptowała wniosek radnego Bogdana Osika, który zaproponował, aby wskaźnik miejsca parkingowego dla rowerów na lokal mieszkalny wynosił 2 w zabudowie wielorodzinnej, a nie jak było w projekcie uchwały 1.
- Dobrze, że podchodzimy do tej sprawy i ją procedujemy, ale dlaczego nie wykorzystujemy maksymalnych wskaźników? Powinniśmy tak ograniczać zabudowę, by deweloperom nie opłacało się wykorzystywać specustawy - stwierdził Adam Szczerba podczas obrad Rady Miejskiej. - Chodzi o to, by opłacało się deweloperowi korzystać z miejscowych placów zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego mamy nie zaproponować dwóch kondygnacji? Dla dewelopera będzie będzie bardziej opłacalna budowa trzech kondygnacji niż dwóch, co skłoniłoby go do skorzystania z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- Musimy uważać, by nie wylać dziecka z kąpielą wszystkiego zakazując. Nie mamy patentu na wiedzę, nie wiemy, jakie wnioski może złożyć potencjalny inwestor. Może mieć pomysł, który będzie miał rację bytu - stwierdziła naczelnik wydziału zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego Iwona Kozon. - Dwie kondygnacje może oznaczać małe getto, bo przecież nie tylko wysokość, ale też inne parametry się liczą. Dobrze by było, by przestrzeń publiczna wyglądała zgodnie z tym, czego oczekujemy.
Propozycję dotycząca dwóch kondygnacji większość radnych odrzuciła. Większość też nie zaakceptowała wniosku Moniki Bieżuńskiej o wpisanie wskaźnika dwóch miejsc parkingowych dla lokalu w zabudowie wielorodzinnej. Jedyny wniosek, który uzyskał aprobatę większości to pomysł Bogdana Osika zwiększenia limitu do dwóch miejsc dla rowerów na lokal w zabudowie wielorodzinnej.
- Przybywa nam rowerzystów - dzieci, młodzieży, dorosłych, coraz więcej osób bierze udział w rajdach rowerowych. W 2013 r. gmina Wyszków otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom - powinniśmy podtrzymać i podnosić te standardy - argumentował.
Uchwała Rady Miejskiej wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Jak podkreślono w uchwale „Dla spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy w niej zawarte.”.
J.P.


Komentarze

Dodane przez Anonim, w dniu 30.11.2019 r., godz. 13.08
" dopuszcza inwestycje sprzeczne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są obowiązującym na terenie gminy planem miejscowym” - a co to ku.. jest? Czy Kozon wyjaśni co to są "inwestycje sprzeczne"? "by przestrzeń publiczna wyglądała zgodnie z tym, czego oczekujemy" - z tym czego oczekujecie? !!!!!. wylać dziecko z kąpielą, patent na wiedzę, małe getto - czy ktoś bada trzeźwość wchodzących na sesje?
Dodane przez ~, w dniu 01.12.2019 r., godz. 06.12
A gdzie to vice żeście schowali?
Dodane przez mieszkaniec, w dniu 01.12.2019 r., godz. 21.31
to może zacznijcie wymagać a nie dom postawili a cztery samochody na ulicy parkują , że przejść nie można nie mówiąc o swobodnym przejechaniu samochodem.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl