Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaAbsolutorium jednogłośnie

(Zam: 05.07.2011 r., godz. 11.25)

Na sesji Rady Gminy 30 czerwca wójt Andrzej Żołyński przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu w 2010 r. Radni jednogłośnie udzielili mu absolutorium z jego wykonania.

Dochody gminy wyniosły 16 167 814,41 zł (dochody własne 3 493 608,51 zł, udział w podatkach 1 298 558,74 zł, subwencje 7 621 035 zł, dotacje celowe 3 754 612,16 zł), wydatki 18 956 323,79 zł. Dotacje otrzymano m.in. na przebudowę drogi transportu rolnego w Somiance (67 000 zł), wymianę dachów z materiałów zawierających azbest (95 545,89 zł), zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (257 890,43 zł), utrzymanie dróg powiatowych (87 986,93 zł). Najważniejsze wydatki gmina poniosła w działach: transport i łączność (2 691 980,93 zł), administracja publiczna (2 068 273,41 zł), oświata i wychowanie (6 991 870,90 zł), pomoc społeczna (2 431 089,02 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 976 926,81 zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (818 947,18 zł), gospodarka mieszkaniowa (886 028,77 zł), rolnictwo i łowiectwo (263 984,08 zł).
Główne inwestycje:
1. Zagospodarowanie centrum Woli Mystkowskiej z budową chodnika i oświetlenia ulicznego (561 365,53 zł, dofinansowanie 268 505,00 zł)
2. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury z zagospodarowaniem centrum miejscowości (664 846,72 zł, dofinansowanie 359 361,94 zł)
3. Remont elewacji zewnętrznej i adaptacja pomieszczeń pod filię gminnej biblioteki publicznej (340 778,33 zł, dofinansowanie 193 613,00 zł)
4. Budowa stacji uzdatniania wody w Somiance, kanalizacji sanitarno – grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w Michalinie oraz łącze wodociągowe Somianka-Michalin, przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika z beczką asenizacyjną (1 206 776 zł, wnioskowane dofinansowanie 656 968,00 zł)
5. Modernizacja nawierzchni żwirowo-piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę Somiankowską i Kręgi. (1 799 163,77 zł, dofinansowanie 1 444 289,20 zł)
6. Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi transportu rolnego na długości 547 metrów w Somiance (302 136,32 zł)
7. Przebudowa drogi gminnej w Barcicach na długości 1046 metrów (461 128,43 zł).
Pozostałe ważniejsze inwestycje to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zdzieborz-Skorki (30 000 zł), przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi gminnej Suwin-Ciski (26 032,87 zł), odwodnienie drogi w Somiance (16 000 zł), remont budynku Urzędu Gminy (24 000 zł), budowa punktów świetlnych (59 634,84 zł), budowa sieci wodociągowej w Woli Mystkowskiej (66 660 zł), zakup mebli do przedszkoli (21 479,99 zł), budowa kanalizacji teletechnicznej z ułożeniem kabli do monitoringu w Somiance (15 494 zł), zakup pługu do odśnieżania (15 000 zł).
Projekty finansowane ze środków unijnych:
1. „Wyrównać szanse”, realizowany przez GOPS w Somiance (109 145,07 zł)
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów w Somiance i Woli Mystkowskiej poprzez dodatkowe zajęcia „Zagrajmy o sukces" (14 840 zł)
3. „Mobilni zawodowo – równanie szans mieszkańców Woli Mystkowskiej i okolic” (48 555,49 zł)
4. „Taniec dobry na wszystko – aktywna forma edukacji dla dzieci i młodzieży” (48 872,55 zł)
5. Od 1 sierpnia 2010 r. jest realizowany projekt „Od super przedszkolaka do wzorowego uczniaka”, od września 2010 do czerwca 2013 uruchomiono przedszkola „Słoneczko” w Somiance oraz „Biały Miś” w Nowych Wypychach, łącznie dla 60 dzieci. Wykonanie w 2010 r. – 369 777,39 zł, dofinansowanie 3 663 396,44 zł
6. „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne”, prowadzono dwa punkty przedszkolne na terenie w Ulasku i Kręgach. Wykonanie w 2010 r. – 113 655,10 zł.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kokoszka odczytał wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium, który radni poparli jednogłośnie.
– Gdy w 2007 r. zdawałem sprawozdanie z budżetu, wykonanego przez mojego poprzednika, zastanawiałem się, co będzie za cztery lata – Andrzej Żołyński zwrócił się do zebranych. – Rok 2010 był udany, zrealizowaliśmy trudne inwestycje, spiąć budżet nie było łatwo, jednak się udało. Dziękuję wszystkim pracownikom za ciężką pracę.

E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta