Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 lipca 2024 r., imieniny Ernesta, MałgorzatyMożna wnioskować o stypendium szkolne

(Zam: 06.09.2022 r., godz. 14.51)

Do 15 września w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (pokój 8A na parterze) przyjmowane będą wnioski o stypendium szkolne.Wniosek mogą złożyć:
- rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletni uczeń,
- dyrektor szkoły,
- stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- koszty uzyskania przychodu;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
- świadczenia wychowawczego (tzw. 500 +).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.)

Zgodnie z artykułem 53 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium RP, którego pobyt jest uznany za legalny, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8A ustawy o systemie oświaty. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym to m.in. stypendium szkolne.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 29 743 77 32.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta