Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaEdukacja i profilaktyka

(Zam: 08.09.2021 r., godz. 13.36)

Powrót Uniwersytetu Dziecięcego, nowy program stypendialny dla najzdolniejszych, seminaria dla nauczycieli, psychologiczne wsparcie dla dzieci i młodzieży - gmina zaplanowała działania związane z edukacją, rozwojem młodych mieszkańców.

Edukacja
System stypendialny dla najzdolniejszych uczniów. Wydział edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego pracuje nad przygotowaniem uchwały wprowadzającej nowy system stypendialny dla wybitnie uzdolnionej młodzieży. Celem projektu jest wsparcie i promocja najzdolniejszych uczniów wyszkowskich szkół. Obecnie trwają prace nad regulaminem programu, który będzie regulował podstawowe zasady przyznawania stypendiów. Program zakłada przyznawanie stypendiów naukowych, realizacja programu planowana jest od 1 września 2022.

Uniwersytet Dziecięcy powraca. Po przerwie spowodowanej pandemią i w nadziei, że ewentualne obostrzenia na to pozwolą gmina Wyszków planuje reaktywację zajęć w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Wyszkowie. Jest to projekt edukacyjny kierowany do dzieci w wieku od 6 do 10 lat, gotowych do podjęcia kreatywnej nauki, zamieszkujących na terenie gminy Wyszków. W ramach zajęć dzieci będą uczestniczyły w pokazach naukowych, efektownych eksperymentach. Wezmą udział w programach poruszających wszystkie dziedziny nauki. Będą miały szansę odkryć swoje pasje oraz doświadczyć, że nauka jest fascynująca, inspirująca i przydatna na co dzień. Szczegóły realizacji zajęć, terminarz i zasady rekrutacji rodzicom przekażą szkoły.

Lepsi w matematyce. W celu wsparcia nauczycieli matematyki i edukacji wczesnoszkolnej gmina Wyszków wdraża zajęcia seminaryjne matematyczno-psychologiczne, które wzbogacą wiedzę dotyczącą nauczania matematyki, zwiększą kompetencje w zakresie jej nauczania poprzez doświadczanie, pomogą odkryć matematykę w sytuacjach codziennych. Seminarium ma przyczynić się do podniesienia jakości procesu kształcenia. Seminarium trwać będzie rok, objęci nim będą nauczyciele matematyki z gminnych szkół, a także wybrani nauczyciele klas III, bo przejście dzieci z klasy III do klasy IV bywa trudne. Projekt ma dać szansę młodzieży na zrozumienie tego, po co jest matematyka i w konsekwencji, przynieść polepszenie wyników z egzaminu kończącego szkołę podstawową.

Nowa sala przedszkolna. W Szkole Podstawowej nr 5 w Wyszkowie powstała nowa sala dla dzieci z Przedszkola nr 9. Dzięki niej możliwe było zwiększenie liczby miejsc dla najmłodszych dzieci w tym przedszkolu.

Stypendia szkolne. Do 15 września trwa nabór wniosków o stypendia socjalne dla uczniów.

Umiem pływać. Z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna się realizacja projektów: „Umiem pływać” – dla uczniów z klas II szkół podstawowych, „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” – dla dzieci i uczniów z klas „0” - VIII szkół podstawowych oraz „Aktywna tablica” dla szkół realizujących kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kontynuowana będzie realizacja pięciu projektów w sześciu gminnych szkołach w ramach środków pozyskanych z UE.

Profilaktyka
Wyszkowskie dni profilaktyki – realizacja programów, w tym warsztatów dotyczących przeciwdziałania depresji i przemocy rówieśniczej.
Reaktywacja WiP oraz zmiany w programie:
a) profesjonalne szkolenie liderskie i metodyczne dla szkolnych opiekunów (psychologów/pedagogów), październik-grudzień 2021,
b) zatrudnienie przeszkolonych opiekunów na 10 godzin miesięcznie (styczeń-czerwiec) celem prowadzenia zajęć i koordynacji różnych działań wewnętrznych drużyn WiP, w tym prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych,
c) reaktywacja programu (styczeń) we współpracy z opiekunami,
d) działania drużynowe i grupowe (styczeń-czerwiec) w tym III zlot WiP (czerwiec),

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyszkowie (grudzień 2021) po zmianach statutowych wynikających ze zmian ustawowych.

Wsparcie dla młodych liderów. Dalsze działania dla Młodzieżowych Liderów Wyszkowa – etap zaawansowany dla osób, które uczestniczyły w pierwszej i drugiej edycji szkolenia (w ramach projektu Fundacja CDP z Wieliczki).

Rozszerzenie oferty Gminnego Punktu Promocji Zdrowia. Zatrudnienie psychologa dla dzieci i młodzieży oraz rodziców z problemami wychowawczymi.

Diagnoza zagrożeń lokalnych m.in. wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (próba badawcza ok. 1500 osób), która wskaże najistotniejsze problemy społeczne (np. uzależnienia, przemoc, zdrowie psychiczne) i pomoże wytyczyć odpowiednie działania. Badania zostaną wykorzystane w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2026, a także, corocznie, w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wyszków.

Promocja zdrowia
Mammografia - kontynuacja. Bezpłatne badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w mobilnych mammobusach.

Badania profilaktyczne USG dla dzieci prowadzone w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego NIE NOWOTWOROM U DZIECI realizowane w partnerstwie z Fundacją McDonald. Łącznie w latach 2017, 2018, 2021 zbadano 353 dzieci.

Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka realizowany przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej -Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie badawczym (SKN ONKOMA) - zajęcia edukacyjne dotyczące profilaktyki raka skóry.

Pobór krwi w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ustawianym przy Wyszkowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Geodetów 45, w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Pierwsza pomoc przedmedyczna - nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wyszkowskich szkołach.
Źródło: gmina Wyszków

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl