Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyWystarczy 200 podpisów

(Zam: 27.08.2019 r., godz. 14.41)

Co najmniej 200 mieszkańców posiadających czynne prawa wyborcze może podpisać się pod projektem uchwały i wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Zasady jej wnoszenia określili radni podczas sesji 30 maja.

Podobnie jak inne samorządy gmina Zabrodzie określiła zasady, które pozwalają mieszkańcom przedstawić Radzie Gminy do rozpatrzenia projekt uchwały. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnieniem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Komitet stanowi co najmniej 5 osób. O utworzeniu komitetu zawiadamia się Radę Gminy i załącza projekt uchwały. Projekt musi zawierać tytuł, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, w miarę potrzeby określenie źródła finansowania, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały, określenie terminu wejścia w życie uchwały, sposób jej ogłoszenia, ewentualny czas jej obowiązywania, uzasadnienie.
Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez komitet treści projektu uchwały. Może się ona rozpocząć po przyjęciu zawiadomienia przez Radę Gminy. Od tego też momentu można realizować zbiórkę podpisów. Projekt uchwały wraz z wykazem podpisów wnosi się do Rady Gminy nie później niż dwa miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Osoby reprezentujące komitet, a także jego członkowie mogą zabierać głos na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy w sprawach dotyczących projektu, w szczególności przedstawiając jego założenia i uzasadnienie. O tym, czy uchwała wejdzie w życie decydują radni.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl