Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 02 grudnia 2021 r., imieniny Aurelii, Balbiny

Tak będą konsultować

(Zam: 01.03.2019 r., godz. 10.17)

Radni gminy Brańszczyk podjęli uchwałę ustalającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Będą one ważne niezależnie od liczby uczestniczących w nich mieszkańców.Konsultacje mogą polegać na wyrażeniu opinii, złożeniu uwag i propozycji, udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania, wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań. Mogą mieć formę otwartych spotkań (składanie propozycji do protokołu), pisemnego (w tym elektronicznego) zbierania uwag, przyjmowania opinii i wniosków w trybie zapytania ankietowego (forma papierowa i elektroniczna). Uchwała dopuszcza też inne, niewymienione w niej, formy konsultacji zapewniające szeroki dostęp mieszkańcom. Dopuszczalne jest też łączenie kilku form konsultacji.
Z wnioskiem o ich przeprowadzenie może wystąpić Rada Gminy, wójt, co najmniej 10 proc. pełnoletnich mieszkańców gminy (dla konsultacji ogólnogminnych) lub 20 proc. mieszkańców sołectwa (jeśli konsultacje dotyczyć będą wybranego obszaru). Wniosek powinien zawierać przedmiot konsultacji, termin i ich zakres, formę, uzasadnienie z określeniem celu jaki ma być osiągnięty.
Przeprowadzenie konsultacji wszczyna wójt wydając zarządzenie. Mogą się one odbywać w czasie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem wójta i Rady Gminy zamieszczane są na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji (w uzasadnionych przypadkach termin może być dłuższy).Mają one charakter opiniodawczy (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej) i nie są wiążące dla organów gminy.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl