Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 04 grudnia 2021 r., imieniny Barbary, Krystiana

Pomoc społeczna mieszkańcom gminy

(Zam: 17.05.2011 r., godz. 11.28)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w 2010 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu realizuje zadania pomocy społecznej z podziałem na zadania własne, opłacane ze środków gminnych, zadania powierzone, finansowane z budżetu centralnego, projekty „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” oraz „Uczeń na wsi”.
Na zadania zlecone, finansowane z budżetu centralnego, tj. specjalistyczne usługi dla jednej osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz składki zdrowotne dla pięciu osób w roku 2010 roku wydatkowano 11 875 zł.
Na świadczenia rodzinne (fundusz alimentacyjny, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, koszty zatrudnienia, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka) w 2010 r. wydatkowano 2 156 889 zł.
Zadania z zakresu zadań własnych i dotowanych kosztowały 386 566 zł, w tym były to głównie zasiłki i pomoc w naturze 51 234 zł, usługi opiekuńcze 75 256 zł, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 42 260 zł, dożywianie 118 742 zł.
Do projektu ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” zakwalifikowano trzynastu uczestników w wieku aktywności zawodowej, które korzystają z pomocy społecznej i nie pracują. Na jego realizację wydano 145 597 zł, w tym ze środków własnych gminy 15 288 zł.
Program „Uczeń na wsi” adresowany był do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i realizujących obowiązek szkolny (w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem szkół policealnych). Przystąpiło do niego 16 uczniów, którym udzielono pomocy materialnej na kwotę 26 971,23 zł.
W 2010 r. z pomocy społecznej skorzystało 262 osoby ze 143 rodzin. Udzielono również pomocy w formie pracy socjalnej dla 210 rodzin. Ośrodek współpracował ze szkołami, organizując akcję dożywiania dzieci oraz współfinansując wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży. GOPS utrzymywał także kontakt z Sądem Rejonowym w Wyszkowie – Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami społecznymi, policją oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu. Pracownicy stale współpracują z Domami Pomocy Społecznej oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Dębinkach. Pracownicy socjalni pomagali w kompletowaniu dokumentów w sprawach ustalania stopnia niepełnosprawności, kierowania do Domów Pomocy Społecznej, sporządzaniu pozwów o ustalanie alimentów, ojcostwa i załatwianiu innych spraw urzędowych, z którymi mają problemy mieszkańcy gminy. Obserwuje się stałe zapotrzebowanie na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w instytucjach takich jak: KRUS, ZUS, Urząd Skarbowy, sąd, zakłady pracy. Świadczeń z pomocy społecznej udzielano z następujących powodów określonej liczbie osób: ubóstwo – 92, ochrona macierzyństwa – 38, bezrobocie – 78, niepełnosprawność – 50, długotrwała lub ciężka choroba – 93, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza i nieporadność życiowa – 38, przemoc w rodzinie – 15, alkoholizm – 28, sytuacja kryzysowa – 15, nieprzystosowanie do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 3.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl