Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaSkarga w sprawie pomnika i ośrodka ćwiczeń

(Zam: 22.11.2018 r., godz. 18.43)

Marnotrawienie społecznych środków związane z budową ośrodka ćwiczeń przy ul. Szpitalnej i nieprawidłowości przy realizacji pomnika Stanisława Wolskiego zarzucił burmistrzowi mieszkaniec. Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.

Radni rozpatrywali ją podczas obrad 29 października. Jak wyjaśniają w uzasadnieniu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej polegające na wykonaniu nawierzchni i montażu urządzeń do ćwiczeń oraz małej architektury było elementem projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie”. Był on dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt został opracowany w 2016 r. „Teren wzdłuż ul. Szpitalnej został ujęty w projekcie ze względu na niemożność innego zagospodarowania (istnieje w nim infrastruktura podziemna -ciepłociąg, kanalizacja, wodociąg). Jego atutem jest bezpośrednia styczność ze ścieżką pieszo-rowerową, dlatego też zaplanowano na nim budowę urządzeń do ćwiczeń i małej architektury. Zamiar jego realizacji został ujęty w dniu 29 grudnia 2016r. przez Radę Miejską w Wyszkowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. Procedury związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wyłonieniem wykonawcy zostały zachowane, co wynika z opinii Komisji Rewizyjnej z dnia 16 października 2018 r.” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Nieprawidłowości w realizacji pomnika miały polegać, zdaniem skarżącego, na pośpiechu, narzuceniu jednostronnie procedury, nieodpowiedniej procedurze wyłonienia wykonawcy. Zarzuca on też m.in. niedostateczne i niezgodne z miejscowym prawem konsultacje w sprawie pomnika oraz zrealizowanie go z kredytu. „Przybliżenie osoby przedwojennego burmistrza Wyszkowa współczesnym mieszkańcom Gminy rozpoczęło się w lutym br., wystawą w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Wyszkowie. Natomiast działania związane z konsultacjami społecznymi projektu burmistrza Stanisława Wolskiego, obejmowały dwa miesiące I kwartału 2018 r.” – brzmi uzasadnienie uchwały. „W spotkaniu otwartym, w dniu 20 lutego br. udział wzięły 23 osoby. Kolejnym etapem było zbieranie (od 20 lutego 2018 r.), poprzez adres poczty elektronicznej promocja@wyszkow.pl, opinii dotyczących projektu pomnika. Wpłynęło 7 opinii (w tym stanowiska partii politycznych). W wyniku powyższych działań autor projektu opracował drugą wersję pomnika – z prostokątną podstawą. Zarówno pierwotną wersję pomnika (z gwiazdą Dawida w podstawie), jak też z podstawą prostokątną przedstawiono Komisjom Rady Miejskiej w Wyszkowie na posiedzeniach w dniach: 19, 20, 21 i 26 marca 2018 r. W dniu 29 marca 2018 r. Rada Miejska w Wyszkowie zdecydowała o wzniesieniu pomnika Stanisława Wolskiego (z prostokątną podstawą) na Placu Wyzwolenia w Wyszkowie”.
W uzasadnieniu podkreślono, że procedura konsultacji została określona w uchwale Rady Miejskiej z 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. „Tryb wyłonienia autora pomnika przedwojennego burmistrza Wyszkowa oraz tryb jego realizacji miał swoje przeprowadzony został zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 224/2016 Burmistrza Wyszkowa z dn. 3 października 2016.
Środki finansowe na realizację powyższego zadania zabezpieczone zostały w całości w budżecie gminnym na 2018 r. Natomiast kredyt, wymieniony przez Skarżącego zaciągnięty został przez Gminę Wyszków w październiku 2018r. na kwotę 14.605.502,42 zł.
Wobec powyższych argumentów oraz w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej, zarzuty postawione w skardze uznane zostały za bezzasadne”.
Według Jana Abramczyka, skarżący użył w piśmie słów obraźliwych wobec radnych.
– Czy my, jako gmina możemy wyciągnąć konsekwencje? – zastanawiał się.
– W tym przypadku wchodziłoby w grę naruszenie dóbr osobistych – każdy radny indywidualnie może wystąpić na drogę prawną – odparła sekretarz gminy Anna Gołębiewska.
– Mieliśmy na pewno do czynienia z pośpiechem w przypadku realizacji pomnika – stwierdził Adam Szczerba. – Procedura finansowania pomnika polegająca na rozbiciu na oddzielne projekty spowodowała uniknięcie procedury przetargu. Nie jest to do końca odpowiednie – dodał.
– Zarządzenie burmistrza w tej sprawie znajduje oparcie w prawie zamówień publicznych. Nie ma tu uchybień – podkreśliła Anna Gołębiewska.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl