Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaJak otrzymać 300 zł na wyprawkę

(Zam: 30.06.2018 r., godz. 14.34)

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Gdzie złożyć wniosek?<>
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku powiatu wyszkowskiego są to ośrodki pomocy społecznej (w Wyszkowie – należące do OPS-u Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki, w biurowcu WOSiR). Tam też będzie można pobrać formularze wniosków.

Dla kogo pieniądze?
300 zł rządowego jednorazowego wsparcia przysługuje wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny, bez względu na dochód w rodzinie. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia w całym kraju szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.
Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Świadczenie Dobry Start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a szkoła, wg zapisów rozporządzenia, oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Kto składa wniosek?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy otrzymamy pieniądze?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie Dobry Start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.
Świadczenie 300 zł nie będzie opodatkowane i nie podlega egzekucji komorniczej. Nie wlicza się też go do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.
J.P.
Na podstawie informacji mpips.gov.pl

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl