Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Trwają egzaminy dojrzałości

Ikona
(Zam: 10.05.2011 r., godz. 11.56)

Rozpoczął się czas matur, w Wyszkowie – podobnie jak na terenie całego kraju – od kilku dni abiturienci szkół średnich zdają egzaminy dojrzałości. Wśród przedmiotów dodatkowych najczęściej wybierane są: WOS, geografia i biologia. Jako obowiązkowy język obcy zdecydowanie przeważa angielski, zdaje go ponad 90% maturzystów z powiatu.

Matury rozpoczęły się 4 maja, w całej Polsce przystąpiło do ich prawie 400 tys. osób z ponad 8 tys. szkół ponadgimnazjalnych. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwał 170 minut, a na poziomie rozszerzonym 180 minut, natomiast z języka obcego odpowiednio 120 lub 190 minut. Egzamin maturalny będzie uznany za zdany, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Wszyscy maturzyści muszą jeszcze zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli, ta sesja egzaminacyjna zakończy się 27 maja.

W Polsce
Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przedstawiła wstępne dane na temat wyborów maturzystów. Z zestawu przedmiotów dodatkowych to geografia jest najczęściej wybieranym przedmiotem na pisemnej maturze, zdawać ją będzie prawie co czwarty abiturient. Wśród języków obcych króluje niepodzielnie angielski – wybrało go ponad 80 % przystępujących do egzaminu (341 tys. osób). Następny w kolejności jest język niemiecki, zdawać go będzie 53 tys. maturzystów, rosyjski – 19,9 tys. Inne języki wybrało naprawdę niewiele osób. Francuski, hiszpański i włoski będzie zdawać mniej niż jeden proc. abiturientów (od 2,5 tys. do 660 osób). Geografię będzie zdawać 86,9 tys. maturzystów (21,8%), biologię – 75,9 tys. maturzystów (19 %), wiedzę o społeczeństwie – 66,8 tys. maturzystów (16,7%), chemię 44 tys. (11%). Te przedmioty przodują w rankingu popularnych i chętnie wybieranych, z pozostałych warto wspomnieć o historii (26,6 tys. osób) i fizyce (34 tys.). Najmniej maturzystów wybierało historię sztuki (4,2 tys.), informatykę (3,3 tys.), historię muzyki (472 osoby), filozofię (636 osób), łacinę z historią antyczną (208 osób), wiedzę o tańcu (83 osoby), język kaszubski – kilkanaście osób. Chęć przystąpienia do egzaminu pisemnego z kaszubskiego, jako języka regionalnego, na poziomie podstawowym wyraziło 10 osób, a na poziomie rozszerzonym 11 osób. Sześć osób chce zdawać egzamin ustny z tego języka. Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 264 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 88 z ukraińskiego i 27 z litewskiego. Maturzysta, któremu nie powiodło się, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Niezadowoleni z wyniku egzaminu mogą do niego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu pięciu lat. Przez pięć lat można też zdawać dodatkowe inne przedmioty.

W Wyszkowie
W Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie maturę zdaje 220 osób z ośmiu klas trzech typów (liceum ogólnokształcące, profilowane i technikum). Niemal wszyscy wybrali język angielski . Z przedmiotów dodatkowych największym powodzeniem cieszy się geografia (45), następne to biologia (27), WOS (19), historia (10), i najmniej wybierane fizyka (5) i chemia (2).
W Zespole Szkół nr 2 w Wyszkowie do matury przystępuje 133 absolwentów tegorocznych z sześciu klas i 61 absolwentów z ubiegłych lat, w tym w większości osoby podwyższające wyniki. 164 osoby wybrało język angielski. WOS zdawać będzie osiem osób, biologię i fizykę po pięć osób, geografię czternaście, historię cztery osoby.
167 maturzystów z sześciu klas z Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie, podobnie jak w innych szkołach, zdecydowanie wybrało język angielski (147), z przedmiotów dodatkowych najchętniej wybierali WOS (35) i geografię (28), biologię i chemię (po 16), historię (9), fizykę (3), pojedyncze osoby zdawać będą ponadto historię muzyki i sztuki.
W Liceum Ogólnokształcącym w Wyszkowie w siedmiu klasach jest 225 absolwentów. 53 z nich zdawało matematykę oraz 38 język polski na poziomie rozszerzonym. Język angielski był najpopularniejszy, na poziomie rozszerzonym zdawało go 52 osób, wybierano również język niemiecki (4) i francuski (3). Abiturienci wybrali następujące przedmioty dodatkowe: WOS (16 poziom podstawowy i 61 rozszerzony), biologię (33 poziom podstawowy i 47 rozszerzony), geografię (8 poziom podstawowy i 36 rozszerzony), chemię (4 poziom podstawowy i 29 rozszerzony), historię (8 poziom podstawowy i 26 rozszerzony), fizykę (9 poziom podstawowy i 18 rozszerzony). Mniej preferowane przedmioty to informatyka (1 poziom podstawowy i 3 rozszerzony), historia sztuki (dwóch maturzystów na poziomie rozszerzonym) i muzyki (jedna osoba na poziomie podstawowym).
W Zespole Szkół w Zabrodziu maturę zdaje 16 osób, wszystkie wybrały język angielski, jedna zdaje WOS i jedna geografię.
W Zespole Szkół w Długosiodle maturę zdają osoby z liceum dziennego oraz uzupełniającego dla dorosłych, absolwenci i osoby z poprzednich roczników. Język polski zdaje ogółem 11 osób, matematykę 22 osoby, język angielski 20 osób i dwie język rosyjski. Nikt nie wybrał przedmiotów dodatkowych.
Matura ustna z języka polskiego podzielona była na dwie części: test na rozumienie tekstu o komunikacji interpersonalnej i wypracowanie na temat wybrany z dwóch podanych. Pierwszy wymagał dokonania analizy porównawczej dwóch wierszy: Analizując wiersze „Gdy tu mój trup…” Adama Mickiewicza oraz „Światło w ciemnościach” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, porównaj ukazane w nich obrazy świata marzeń i rzeczywistości. Wykorzystaj właściwe konteksty. Drugi, pozornie łatwiejszy w oczach maturzystów, odnosił się do XX-wiecznej prozy: Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej „Granica”, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń na bohaterów i relacje między nimi. Jedni cieszyli się, że mają alternatywę i nie muszą dokonywać interpretacji poezji, domyślając się, „co autor miał na myśli”, inni słusznie zauważali, że „Granica” to powieść trudna, psychologiczna, i właściwa analiza związku bohaterów nie jest rzeczą prostą.
– Nie wiem, dla mnie oba tematy były dość trudne – kręci głową Aneta z Zespołu Szkół nr 1. – Nie czuję się dobrze w poezji, dlatego wybrałam Nałkowską, ale sama nie wiem, czy dobrze napisałam, bo tam naprawdę nie ma jednego obiektywnego obrazu bohatera czy zdarzenia.
– Grunt to znaleźć punkt zaczepienia, zrozumieć, o czym się powinno pisać – Patrycja z Zespołu Szkół nr 2 pisała o poezji. – Pomyślałam, że większość weźmie „Granicę”, to ja wezmę to, może czymś zaskoczę sprawdzających? – śmieje się.
Uczniowie pytani o dalsze plany często podawali interesujące ich konkretne uczelnie, wielu wyrażało chęć dalszej nauki, mimo jeszcze niesprecyzowanych wyborów szkół. Kierunki na ogół wiązały się z profilem szkoły średniej, było również wiele kierunków humanistycznych, jak psychologia, dziennikarstwo, czy związanych z zarządzaniem finansami.
– Ja chyba pójdę na zaoczne studia, będę mogła wtedy pracować – zastanawia się Iwona.
– Coś ty! – oburza się jej koleżanka. – Od razu ze szkoły do roboty? Co ty z życia będziesz miała?

Powrót królowej nauk
„Ze szkoły do roboty” – ta myśl prawdziwie przeraziła naszą rozmówczynię, ale czy to reakcja powszechna? Czy matura i uzyskane tytuły zawodowe w wyszkowskich szkołach średnich są dla jej absolwentów gwarantem uzyskania pracy? Zdania były podzielone, jedni byli optymistami, nawet już mają upatrzone miejsca pracy, inni sceptycznie podchodzili do tego tematu.
– Niby jakąś pracę można dostać – mówi Piotrek. – Ale zobaczy pani, jak długo np. pracują dziewczyny w sklepach, ciągle chcą na staż, albo płacą jakieś śmieszne pieniądze. Na czarno to każdy by zatrudnił.
Temat ten nieoczekiwanie wiąże się z innym, mianowicie powrotem matematyki na maturę. Po ponad 25 latach jest ona znowu przedmiotem obowiązkowym. To wyzwanie dla pokolenia, które nie czuło wcześniej tej presji, świadomości tego, że spotka się z matematyką na maturze. Wydawnictwo Operon swego czasu opublikowało ogólnopolskie wyniki próbnej matury, która odbyła się pod koniec listopada 2008 r. Do egzaminu przystąpiło około 70 % maturzystów w całym kraju. Najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z języka angielskiego. Najgorzej wypadła próba z matematyki. Aż 54 % uczniów nie przekroczyło 30-procentowego progu punktów wymaganego na egzaminie. W tym roku w Wyszkowie zdecydowanie mniej narzekań słychać było od osób z klas o profilach i specjalnościach raczej ścisłych, w nich też wielu uczniów myśli o studiach na kierunkach ścisłych, technicznych – z myślą o przyszłej pracy. Chętnych do studiowania nauk ścisłych i technicznych nie jest mało. Dostanie się tam i utrzymanie będzie wymagało umiejętności rozwiązywania zadań, w których nie wystarczy znać definicje i wzory, podstawić wartości i obliczyć, takich, które wymagają interpretacji, analizy danych. I powrót matematyki na maturę miał na celu nauczenie tego młodych ludzi. Wiele osób, piszących dawniej maturę z matematyki, nie rozumiało decyzji o jej wycofaniu – nie z sentymentu „za moimi czasami”, ale dlatego, że matematyka uczy logicznego myślenia, wdraża do dokładności. Nie jest sztuką wyuczyć formułek, poważny problem może pojawić się wtedy, gdy trzeba wykorzystać logicznie swoją wiedzę. Były osoby, które po wyjściu z matur przyznawały, że miały kłopoty z interpretacją zadań, poleceń. Techniczne kierunki, jak budowa maszyn, lotnictwo, informatyka, elektrotechnika, automatyka, robotyka, mają przyszłość i dają większą gwarancję uzyskania dobrej pracy. Nietrafiony wybór to możliwy dramat w przyszłości, dlatego wybieranie na maturę rozszerzonej matematyki, fizyki, chemii, biologii, czyli przedmiotów trudniejszych, dobrze świadczy o perspektywicznym myśleniu młodzieży.
E.E.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl