Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyUwaga, stowarzyszenia zwykłe

(Zam: 26.01.2018 r., godz. 11.39)

Tego typu organizacje, działające według przepisów sprzed nowelizacji, mają czas do 20 maja tego roku na dokonanie wpisu do nowe ewidencji stowarzyszeń zwykłych funkcjonującej od maja 2016 r.

Stowarzyszenia zwykłe, które nie dokonają wpisu, z mocy prawa zostają rozwiązane.
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd powinni złożyć na piśmie do starosty powiatu wyszkowskiego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając regulamin działalności, listę założycieli stowarzyszenia zwykłego (zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli), imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ, adres siedziby stowarzyszenia zwykłego. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, muszą go podpisać wszyscy członkowie zarządu.
Od 20 maja 2016 r. stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wszystkimi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność członków powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. Stowarzyszenie zwykłe może uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Może ono uzyskiwać środki na działalność nie tylko ze składek członkowskich, jak to było dotychczas, ale również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej czy prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dostępny jest na www.powiat-wyszkowski.pl. Wypełniony formularz należy dostarczyć na adres Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Al. Róż 2, 07-200 Wyszków. Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Joanna Wiszowaty, tel. 29 74 359 03, e-mail: j.wiszowaty@powiat-wyszkowski.pl.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl