Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaRolnicy mogą liczyć na wsparcie

(Zam: 05.01.2018 r., godz. 09.25)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy w oparciu o środki z funduszy UE oraz z budżetu krajowego. Na temat tzw. pomocy krajowej rozmawiamy z Panią Anną Król – Dyrektorem Departamentu Wsparcia Krajowego ARiMR.

Foto
Anna Król
Pani Dyrektor, na realizację jakich celów udzielana jest obecnie pomoc finansowana środkami krajowymi?
– Agencja udziela pomocy finansowej z budżetu krajowego na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych. Rolnicy mogą też liczyć na wsparcie w sytuacjach kryzysowych spowodowanych np. zjawiskami atmosferycznymi lub niekorzystnymi czynnikami o charakterze ekonomicznym. Część działań pomocowych jest stale dostępna w ofercie Agencji i są to np. kredyty preferencyjne, pomoc związana ze zbiorem i utylizacją padłych zwierząt gospodarskich, bioasekuracją obejmującą afrykański pomór świń. Natomiast w 2017 r. Agencja znacznie zintensyfikowała wsparcie w ramach pomocy doraźnej, tzw. pomoc ad hoc. Jest ono realizowane w związku z decyzjami resortu rolnictwa o udzieleniu pomocy gospodarstwom rolnym, których sytuacja ekonomiczna pogorszyła się na skutek m.in. występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, chorób lub zagrożenia epidemii wśród zwierząt gospodarskich, lub pogorszenia sytuacji na rynkach rolnych i spadającej w związku z tym opłacalnością produkcji. W ślad za zwiększaniem liczby programów pomocowych ad hoc budżet państwa angażuje coraz większe środki finansowe. W efekcie w ostatnim czasie znacząco wzrosły wydatki zaplanowane na realizację zadań pomocowych przez Agencję, która w tym zakresie realizuje politykę rolną ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W ramach wsparcia krajowego w 2017 r. ARiMR obsłużył ponad 182 tys. beneficjentów, którym wypłacił ponad 840 mln zł.
Jednocześnie pragnę poinformować, że od początku 2018 r. Agencja przejmuje od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obsługę programu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, z którego skorzysta ponad 60 tys. rolników.

Zatem, jakie programy pomocy doraźnych w ostatnim czasie udało się przeprowadzić w kierowanym przez Panią Departamencie Wsparcia Krajowego?
– W zakresie pomocy doraźnych w 2017 r. Agencja kontynuowała rozpoczęte w 2016 r. udzielanie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. To nowe działanie wdrożone w ARiMR pilotażowo. Ten program pomocy zadziałał dzięki moim umiejętnościom, doświadczeniu we wdrażaniu nowych zwrotnych instrumentów finansowych.
Na początku 2017 r., w związku z wyznaczeniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, Agencja uruchomiła dopłaty do drobiu utrzymywanego w gospodarstwach na terenach dotkniętych występowaniem tej choroby.
W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych, które objęły ponad 35,9 tys. gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej ukierunkowanych na produkcję sadowniczą, wdrożono program dopłat do 1 ha powierzchni dotkniętej przymrozkami. Pomoc przyznawana była producentom, w czyich gospodarstwach powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych wynosiła 2 000 zł, natomiast do 1 ha powierzchni upraw owocujących krzewów owocowych i truskawek – 1 000 zł.
W sierpniu ubiegłego roku miały miejsce deszcze nawalne, grad i huragany. Straty spowodowane ich wystąpieniem, oszacowane na podstawie złożonych w ARiMR wniosków, sięgają ponad 328 mln zł. Kwota ta obejmuje zarówno uszkodzenia budynków służących do prowadzenia działalności rolniczej, jak i szkody w uprawach rolnych i leśnych. Poszkodowanych zostało ponad 17 tys. producentów rolnych.
Pomoc Agencji realizowana jest w formie dopłat do:
– 1 ha upraw rolnych – 1 000 zł,
– 1 ha upraw leśnych – 2 000 zł,
– budynku gospodarskiego – do 10 000 zł na budynek.

Poszkodowani oczekują, aby pomoc dla nich była dostępna jak najszybciej, a procedury ubiegania się o nią były jak najmniej skomplikowane.
– Przyroda coraz częściej przypomina nam o sobie w sposób bardzo gwałtowny. Rolnicy ponoszą straty w bieżącej produkcji, a czasem tracą dorobek całego życia. Trzeba więc być przygotowanym i odpowiednio reagować na te zdarzenia. Doraźna pomoc finansowa udzielana przez Agencję wdrażana jest szybko. Od początku objęcia funkcji Dyrektora Departamentem Wsparcia Krajowego kładę szczególny nacisk na informatyzację procesów obsługi pomocy, upraszczanie zasad ubiegania się przez rolników o pomoc, a także profesjonalne zarządzanie, co łącznie z zaangażowaniem kierowanego przeze mnie zespołu pozwala ociągnąć te cele.

Rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) powoduje ogromne straty w produkcji trzody chlewnej. Czy w ramach budżetu krajowego producenci świń mogą liczyć na pomoc?
– W związku z pojawieniem się w 2014 r. na terenie Polski wirusa wywołującego ASF, Agencja stosuje pomoc polegającą na refundacji do 50% kosztów poniesionych na dostosowanie gospodarstwa do dalszego utrzymywania świń na terenach dotkniętych chorobą. Natomiast producenci nie będący w stanie dostosować swoich gospodarstw, którzy objęci zostali nakazem wybicia posiadanych zwierząt, mogą ubiegać się o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Warunkiem otrzymania tej pomocy jest wystąpienie do Agencji z wnioskiem wraz z dołączoną decyzją powiatowego lekarza weterynarii o nakazie wybicia stada oraz zakazie wznowienia produkcji trzody w gospodarstwie do końca 2018 r.
W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację na rynku trzody chlewnej związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń, Agencja przystąpiła do wdrożenia kolejnej formy pomocy skierowanej do producentów świń – nieoprocentowanej pożyczki, o którą można ubiegać się w biurach powiatowych ARiMR. Pożyczka przeznaczona jest na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez producenta świń działalności rolniczej na obszarach z ASF.
Maksymalna kwota pożyczek wynosi od 50 000 zł do 1 000 000 zł na siedzibę stada – zależnie od liczby świń utrzymywanych średniorocznie w 2016 r. w danym stadzie świń. Pożyczkę można zaciągnąć na okres do 10 lat.

Jedną z najdłużej funkcjonujących form pomocy są kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania. W ramach jakich linii kredytowych producenci rolni mogą obecnie ubiegać się o kredyt na inwestycje?
Agencja udziela rolnikom pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na inwestycje w rolnictwie w ramach dwóch linii kredytowych:
– kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
– kredyt na zakup użytków rolnych.
Kredyty inwestycyjne obejmują szeroki zakres przedmiotowy: od zakupu gruntów rolnych, przez budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej, po tworzenie infrastruktury gospodarstw. Za kredyt można też nabyć maszyny i urządzenia rolnicze. Można go zaciągnąć nawet na 15 lat, a jego oprocentowanie wynosi 3%, co oznacza, że jest tańszy w porównaniu z innymi kredytami, ponieważ część oprocentowania należnego bankowi płaci ARiMR.
Ponadto, rolnicy poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne mogą skorzystać z tzw. kredytów klęskowych na wznowienie produkcji. Kredyty te pozwalają sfinansować zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in. środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, paliwa, czy materiału siewnego i szkółkarskiego. Umożliwiają też odtworzenie produkcji rolnej poprzez przywrócenie funkcji użytkowych środków trwałych, np. zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarskich.
Mówiąc o kredytach preferencyjnych dodam, że producenci rolni, którzy nie posiadają wymaganych przez bank zabezpieczeń mają możliwość ubiegania się o gwarancję lub poręczenie kredytu. Ponadto o poręczenie Agencji mogą ubiegać się studenci zaciągający kredyt w związku z kontynuowaniem nauki.

Czy w ramach realizowanej przez ARiMR pomocy krajowej rolnicy prowadzący chów i hodowlę zwierząt mogą liczyć na pomoc w usuwaniu padłych sztuk bydła?
– Tak. Pomoc jest skierowana do producentów rolnych i udzielana jest za pośrednictwem podmiotów utylizacyjnych. Podmioty te zabierają, transportują i unieszkodliwiają padłe zwierzęta gospodarskie (bydło, owce, kozy, świnie lub konie). Poniesione przez rolników koszty są finansowane lub dofinansowane przez Agencję, a rozliczenia finansowe pomiędzy ARiMR a podmiotami utylizacyjnymi realizowane są na podstawie składanych przez te podmioty comiesięcznych wniosków o wypłatę środków.
Dziękuję za rozmowę
Justyna Pochmara

Komentarze

Dodane przez Rola, w dniu 05.01.2018 r., godz. 09.43
Kalinowski na wszystkich dożynkach przez ostatnie lata mamił rolników wyrównaniem unijnych dopłat. Co mu się udało zrobić?
Dodane przez Anonim, w dniu 05.01.2018 r., godz. 11.01
Kampania się zaczęła
Dodane przez Brawo, w dniu 05.01.2018 r., godz. 13.16
To się da czytać. Konkretne pytania pani redaktor, świadczące o wysokiej znajomości zagadnień z dziedziny rolnictwa i kompletne odpowiedzi dyrektor Król bez uciekania w tematy zastępcze.Zero polityki. To nie to co wywiady z burmistrzem Nowosielskim, który przy prostych pytaniach kluczył i robił wodę z mózgu. Moje pytanie jest krótkie - czy powiat wyszkowski leży na obszarze ASF lub Ptasiej Grypy ?
Dodane przez Anonim, w dniu 05.01.2018 r., godz. 14.23
Rolnicy odwracają się od nepotycznego PSL. Przykładem Starosta, co nie zdobywa uznania kandydując na radnego. Sąsiedzi widzą, że stołkami obdarował licznych krewnych.
Dodane przez MARMiR, w dniu 05.01.2018 r., godz. 17.09
Powiat wyszkowski jest wolny od ASF i Ptasiej Grypy, ostrowski i pułtuski również.
Dodane przez Anonim, w dniu 05.01.2018 r., godz. 17.25
Kalinowski i ten jego syniczny uśmiech spod wąsa... jeden z nieudolnych polityków.mam nadzieję,że to koniec tej zaklamanej partii
Dodane przez ;), w dniu 05.01.2018 r., godz. 23.53
Dzisiaj rolnicy mają lepiej od mieszczaństwa z wyszkowskich bloków :)
Kwalifikacje
Dodane przez Stan, w dniu 06.01.2018 r., godz. 00.08
Jakie ta Pani ma wykształcenie i doświadczenie? Czy warto tego słuchać?
Dodane przez jaś-fas-ola, w dniu 06.01.2018 r., godz. 00.35
Od razu widać że w Wyszkowie potrzebna jest już zmiana. Ludzie już tak nawet mówią.
Dodane przez Fan, w dniu 06.01.2018 r., godz. 06.02
Warszawa wysysa nasze soki. Pani Ania potrzebna jest tu na miejscu. Wyszków potrzebuje uczciwych, mądrych ludzi z głową na karku.
Dodane przez Anonim, w dniu 06.01.2018 r., godz. 10.14
sprytny artykuł, podkręcone zdjecie, chyba ta Pani będzie lansowana na jakieś stanowisko w wyborach samorządowych?
Dodane przez Znajomek, w dniu 06.01.2018 r., godz. 11.47
Może i podkręcone ale dobre. Trzeba obserwować, nieźle sobie radzi z tego co słychać. Stanowisko, raczej powinno mieć w wymaganiach skończone wyższe (tj. mgr.) Zaczyna się jakaś alternatywa dla patowej sytuacji w samorzadzie wyszkowskim.
Dodane przez obserwator, w dniu 06.01.2018 r., godz. 12.02
Z tego co widać oprócz 500+ i osób, które skorzystały na przejściu na emerytrę, rolnicy obecnie mają najlepszą pomoc. Co z innymi grupami społecznymi.
Dodane przez Do Stana, w dniu 06.01.2018 r., godz. 12.13
Pani Ania skończyła w Wyszkowie Technikum Ochrony Środowiska w ZSZ 1 - była przeciętną uczennicą
Dodane przez Anonim, w dniu 06.01.2018 r., godz. 21.28
Rolnik bierze kasę unijną,chodzi do kościoła i głosuje na PŚYSS
Dodane przez Znajomy, w dniu 06.01.2018 r., godz. 22.56
Wykształcenie? pełne wyższe Ekonomiczne.
Dodane przez Anonim, w dniu 06.01.2018 r., godz. 23.27
Kolejny Misiewicz. Dziękujemy nie potrzebujemy. Sama sobie pisze te pochlebne komentarze.
Dodane przez Anonim, w dniu 07.01.2018 r., godz. 08.04
Wykształcenie pełne ? A co to za stopieniem naukowy ?:-)
Rolnicy odwracają się od PSL
Dodane przez Jestem za, w dniu 07.01.2018 r., godz. 13.29
Mając do wyboru Bogdana Pągowskiego i Annę Król wybiorę Annę Król. Temat kompetencji Anny Król to rzezcz na której jej oponenci mogliby wiele stracić, również na swoim własnym wizerunku. Po prostu kiepsko by przy Annie Król wyglądali. Od dawna jest magistrem ekonomii, z czasów, kiedy wykształcenie miało jeszcze jakąś pozapapierkową wartość. Od podstaw zbudowała prężną firmę, która była dla niej szkołą biznesowego życia. Dwa lata w administracji na najwyższym poziomie czyni dziś Annę Król najlepiej przygotowaną merytorycznie i praktycznie kandydatkę. Posiada wszelkie atuty. Już na starcie wypada lepiej od Nowosielskiego z czasów,kiedy wchodził w wyszkowską politykę. Anna Król w tym zestawieniu lepiej wypada również dziś, biorąc pod uwagę dorobek burmistrza gromadzony przez cztery kadencje. Mam nadzieję, że Pani Anna Król poważnie rozważą to, o czym na razie się tylko słyszy...
Dodane przez S., w dniu 07.01.2018 r., godz. 14.21
Coś na rzeczy musi jest. Widać też w sklepach, że sprzedaż Wyszkowiaka się podniosła. Tylko patrzeć jak wydział we właściwy sobie sposób zajmie się objawionym zagrożeniem interesów obecnej ekipki.
Dodane przez Anonim, w dniu 07.01.2018 r., godz. 14.23
Dla mnie wykształcenie nie ma znaczenia tzn nie musi być wyższe.znam dużo osób ,które to nie mają,a bardziej inteligentni niż Ci wykształceni.nie wszyscy mieli możliwości pójścia na studia.w moich czasach średnie miało większe znaczenie niż teraz wyższe.technikum czy liceum kończyły naprawdę zdolne osoby.Teraz wszyscy "studenci"
Dodane przez anonim, w dniu 07.01.2018 r., godz. 15.39
Sobczak już wybrał, nie będzie koalicji na prawicy.
Dodane przez Anonim, w dniu 07.01.2018 r., godz. 20.24
Od dawna ptaszki cwierkają ,że Waldziu wystawi kandydaturę Pani Król na burmistrza,A wiadomo,Że jak Waldek przykłada do czegoś rękę to to spartoli!Czemu nie chce zjednoczenia prawicy ?Bo mu tylko na swojej d.... zależy
Dodane przez Anonim, w dniu 07.01.2018 r., godz. 22.27
Kowalska we wtorek jak wypruła z urzędu z Wyszkowiakiem w ręku, tak już do końca dnia nie wróciła na stanowisko pracy. Tak się zdenerwowała.
Dodane przez Anonim, w dniu 07.01.2018 r., godz. 23.03
Nie wiem czyja to robota ale tu się lansuje kolejny Misiewicz, który nie ma nic do zaoferowania oprócz swojego partyjniactwa. Uważajcie ludzie nie dajcie się nabrać.
Dodane przez PS, w dniu 08.01.2018 r., godz. 07.55
Proszę, nie zmarnujcie tego potencjału w imię doraźnych interesów i układzików.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 11.19
Dziennikareczka Kowalewska przy Ani Król...
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 12.41
Miasto i wieś. Pani Król jest rozpoznawalna w terenie. Pan Głowacki to super gość, ale na wsiach nikt nic o nim nie wie. Duża część mieszkańców nie poszła na wybory, bo nie miała kandydata. Większość sołtysów lansowała swojego guru. Burmistrz dla miasta wybudował nowe osiedla mieszkaniowe (prywatne ), nowe chodniki, zlikwidował korki, odbudował stadion, a wiemy, że nic nie musiał.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 12.45
Wydział promocji różowego balonika się już uaktywnił? Ciekawe jak pani Ania poradziłaby sobie w konkursie na etat w wydziale promocji. Konkursie pod patronatem i czujnym okiem pani Anetki z wybitnym składem komisji konkursowej w osobach... Jestem pewien, że poległaby w przedbiegach, bo w Wyszkowie różowego balonika o to właśnie chodzi. Pracę dostają misiewicze pokroju Marszał, Wittich, Kowalski. Później mamy to co jest. Lewy mural, skonfliktowane i dyskryminowane dzieci, kiosk z kilku płyt za 100 tysięcy. Blok MONARu wyceniony na 500 tysięcy.
Dodane przez Marek, w dniu 08.01.2018 r., godz. 13.27
Cieszę się, że PiS chce wystawić Król. Jeśli Głowacki jest nierozpoznawalny to Król to pani Nikt. Dostanie od ludu pisowskiego 3 tysiące głosów jak Wyszyńska i tyle. Nawet wiceburmistrzem nie zostanie bo po co. Co by nie powiedzieć o Kowalewskiej to wdzięku ma wielokrotnie więcej od Król, jest dużo ładniejsza i bardziej wyrobiona. Nowosielski jest poza zasięgiem waszym, Waldku Sobczaku. Mróz i Pągowski zamienią się tylko stanowiskami, żeby było inaczej.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 14.09
Jest jeszcze pare rzeczy w nieoficjalnym CV Nowosielszczaka, które zrobił a nie musiał. Wsztyd na całą okolicę. Aż wzdryga.
4 król jest nagi
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 14.28
Zmarnowane 4 kadencje tego pana. I na mszach żebrze o głosy.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 15.34
Głosuję przeciw Misiewiczom.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 19.04
Kowalska jest Misiewiczem. Książkowym przykładem.
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 19.07
Doradca kredytowy czy pośrednik to zaraz przedsiębiorca? Może i tak? Jakie osiągnięcia w tej dziedzinie? Coś wybitnego? Dla kogo te porady? Jakiś zadowolony klient?
Dodane przez Anonim, w dniu 08.01.2018 r., godz. 23.40
Pulitzera w gazetce nie zdobyła, o co te żale?
Dodane przez do Fana, w dniu 08.01.2018 r., godz. 23.44
Niech takie Panie lepiej zostaną w Warszawie. Tam niech mieszają, błyszczą niekompetencją, brakiem wiedzy i plecami. U nas kryterium powinno być dokładnie odwrotne. Ten kto mądry wygrywa a plecy się nie liczą. Nas tu nie stać na utrzymywanie kogoś kto udaje że się zna i dalej nie ma żadnych planów oprócz brania pensji.
d/w - Aninim
Dodane przez Czytelnik, w dniu 08.01.2018 r., godz. 23.56
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą, działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa itd. Cechami, które decydują o tym, że dana działalność jest działalnością gospodarczą jest zarobkowość, zorganizowanie oraz ciągłość.....
Pozwalam sobie, dla dopełnienia, uzupełnić wywiad o informację z papierowego wydania, której zabrakło.
Dodane przez M A, w dniu 09.01.2018 r., godz. 07.59
Ania Król to mieszkanka Wyszkowa, szefowa dobrze prosperującej firmy sektora bankowości detalicznej, obecnie dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, gdzie skupia się na rozwoju i wdrażaniu nowych rozwiązań. – Prowadziłam działalność gospodarczą od 1999 r. dzięki temu nabyłam pewnych cech i predyspozycji, które pomagają podejmować decyzje i ocenić zasadność wdrażanych pomysłów – mówi Ania Król – Propozycja, jaką było podjęcie się nowego zadania w administracji publicznej, wymagała ode mnie głębokiej analizy i przemeblowania życia prywatnego. Lubię jednak wyzwania wymagające dynamicznej adaptacji, wdrażanie nowych projektów, realizację działań strategicznych. Część działań w Departamencie Wsparcia Krajowego ściśle związana jest z sektorem, w którym zdobyłam kompetencje i doświadczenie. Po części musiałam jednak nabyć wiedzę branżową związaną z nowym stanowiskiem. Z perspektywy dwóch lat po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość i dwóch latach pracy w administracji obserwuję realizację Dobrej Zmiany, w której działaniach uczestniczę.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 08.01
Co w 1999 r. robiła miss z Rząśnika Aneta Kowalewska?
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 08.59
Cytuję: "...nie ma żadnych planów oprócz brania pensji" - wypisz/wymaluj nasza wiceburmistrz z Rząśnika.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 09.12
Tramp został prezydentem USA.
na psy
Dodane przez Żenua, w dniu 09.01.2018 r., godz. 09.57
Z banerkiem "POkochaj Wyszków" Nowosielski biega po fitnesach i robi sobie kosztem nieświadomych naiwniaczek kampanię. Panie gburmistrzu, kolejny krok to tourne po wyszkowskich kanjpach. Stringi i drążek. Żenua.
Dodane przez Misiewicz blondynka, w dniu 09.01.2018 r., godz. 10.21
" Co by nie powiedzieć o Kowalewskiej to wdzięku ma wielokrotnie więcej od Król, jest dużo ładniejsza i bardziej wyrobiona." - szczególnie to ostatnie, w szczególnym miejscu.
Dodane przez anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 10.38
cyt."Takie Panie zostaną w Warszawie" na życzenie takich powyżej z godziny 23.43, wyborców i opiniotwórców, co w konsekwencji doprowadza do wyboru "Takiej" rady gminy Wyszków jaka jest obecnie (kreatywni intelektualiści , z szerokimi planami , pozbywający sie pensjii na cele społęczne, z ogromną wiedzą z każdego zakresu samorządowego, pasjonaci oraz najważniejsze kryterium:szlachetni i bez pleców). Kampania burmistrza i jego dużyny radnych trwa: chdoniki, trawniki, SZPAKI i inne zabawy w cenie, jak potrzeba radości to i słońce się zakupi...... Widzimy na przykładzie totalnej opozycji jak ciężko jest odejść od żłobów a bez dostępu co nie którzy nie utrzymali by się zbyt długo . Tak więc - gra warta świeczki :)
Dodane przez Joanna na burmistrza., w dniu 09.01.2018 r., godz. 11.16
Ludzie, jaka tam szefowa dobrze prosperującej firmy sektora bankowego. Nie wciskajcie kitu. Jedyna co ma pojęcie pracy w urzędzie z tej pisowskiej ekipy to Joasia Bala . Joasia to ładna i rozumna dziewczyna i jedyna może być kandydatką na burmistrza Wyszkowa. Kłopot z zameldowaniem, ja mogę przygarnąć panią Joannę.
Dodane przez Inka, w dniu 09.01.2018 r., godz. 12.51
Pani Joasia to Matka Polka, i swoje miejsce w polityce znalazła. Pani Ania to wyszkowianka, która sprawdziła się na "swoim". Inni potencjalni, całe kariery opierali na budżetowych stołkach. Bez ryzyka. Ddyskutujmy dalej.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 12.57
Oglądam transmisję z powołania nowych ministrów i jest żal. W Siedlcach mają ministra, w Pułtusku mają ministra, w Węgrowie mają wicemarszałek Senatu a w Wyszkowie szef PiSu, Sobczak, proponuję misiewiczówną Król na burmistrza i zrywa możliwość wspólnej reprezentacji prawicy w Wyszkowie żeby mieć większe szanse na wicestarostę. Przykra ta konstatacja i jakie żenujące perspektywy, w terenie gdzie większość ludzi głosuje na listy PiS. Kaczyński powinien rozpędzić to towarzystwo w Wyszkowie bo nie mamy reprezentacji w Wyszkowie tylko ten nieudolny Nowosielski.
pies
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 17.18
drogi chociaż ten banerek był?!
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 20.51
Nie mieliśmy wpływu na wybór tych Pań na stanowiska. Teraz na pewno ich nie wybierzemy jak dają nam wolną rękę. Co zrobiły te paniusie jak je wstawili na stanowiska. Ano w pierwszej kolejności pożegnały poprzedników a potem wszystkich wokół. Doświadczonych pracowników opuszczających stanowiska wyszydziły. Dla czego? a no dla tego że same nie mają żadnych kwalifikacji. To przedstawienie to falstart kampanii wyborczej która nie przyniesie nic a jak przyniesie to będzie to samo co w całej Polsce.
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 22.09
Jaki nieudolny Nowosielski ?? Wszystkim kumplom jak nie drogi to chodniki zbudował lub zmodernizował z dobrych na lepsze
Dodane przez Anonim, w dniu 09.01.2018 r., godz. 23.23
Dla mnie przedsiębiorca to ten który z własnych interesów ma tyle, że nie musi brać pensji. Dał pracę tylu ludziom, że jest powszechnie szanowany. Inne definicje są niedorzeczne. Ktoś kto wydzierał pieniądze od pojedynczych osób nie ryzykując niczym bo nie mógł znaleźć pracy to inny przedsiębiorca, w mojej definicji się nie mieści.
Dodane przez M A, w dniu 10.01.2018 r., godz. 00.36
Daj spokój z tą Balą, Nowos tylko na to czeka. Jest niezła, ale z Wyszkowem nie ma wiele wspólnego. Miasto nie zagłosuje na żadną wieśniaczkę. Stołek dostała z partyjnego nadania, a elektorat w Wyszkowie zabrodzianki nie przełknie i rząśniczank też. Idę o zakład, ale co mi później z wygranej? Lepiej być mądrym przed szkodą...
Dodane przez obserwator, w dniu 10.01.2018 r., godz. 07.40
Z kim ta współna prawoca ma być , jak wiadomo do tanga trzeba dwojga! czyżby nie było partnera ? Zaczął się ukrywać jakoś. W felietonach równiez milczy co do swoich pogladów i zamiarów na temat tak zwanej wspólnej prawicy i kandydata na burmistrza. Sobczak sam ze soba porozumienia nie podpisze. Przynajmniej otwiera karty.
Dodane przez Sławomir, w dniu 10.01.2018 r., godz. 07.58
Wieść gminna niesie, że to Głowacki nie chce koalicji na prawicy
Misiewiczówna z Rząśnika
Dodane przez Głos W, w dniu 10.01.2018 r., godz. 09.33
Jak kiepsko na tle Anny Król wygląda dziennikareczka na wierszówce Aneta Kowalska, której na zajmowany stołek nikt z nas nie wybierał. Nikt jej zresztą nie wybierze, nie sprawdziła się, a jej zaangażowanie ogranicza się jedynie do pobierania pensji za nic nie robienie. Niech na jesieni, po wyborach, wraca pod spódnicę swojej mamusi organizować wesela. I szukać zadowolonego klienta.
Dodane przez Sławomir2, w dniu 10.01.2018 r., godz. 10.01
Wieść gminna niesie, że Sobczak nie cierpi Głowackiego i innych co odeszli z PiS i po spacyfikowaniu Andrzejewskiego i innych niepokornych, teraz się nie kryje, że z nimi mu nie po drodze, tworzy swoje listy i Król na burmistrza. Zawsze uważał, że Głowacki psuje mu interes i trzeba się go pozbyć. Te gadki o braku koalicji są żałosne, bo przecież nie Sobczak wychodził z tą ideą, która narzucała się sama, a chce przykryć swój brak chęci do kompromisów.
Co w 1999 r. robiła miss z Rząśnika Aneta Kowalewska?
Dodane przez Anonim, w dniu 10.01.2018 r., godz. 10.13
Przeważnie siedziała na Florydzie.
Dodane przez Anonim, w dniu 10.01.2018 r., godz. 10.17
Zaskakują mnie słowa Sławomira. Po ataku KODu na spotkaniu z Krystyną Pawłowicz, wydawało się, że nastąpiła współpraca Sobczaka i Głowackiego i jest szansa, że wspólnie pokonają ekipę Nowosielskiego. Jeśli nie będzie wspólnej koalicji na prawicy to ja na żadne wybory samorządowe nie pójdę bo to głos stracony. Nie interesuje mnie kto chce zerwać koalicję, silniejsze struktury czyli PiS będzie winny.
Dodane przez Anonim, w dniu 10.01.2018 r., godz. 10.20
Sobczak i porozumienie - dobre sobie.On zniszczy każdego kto ośmiela się mieć inne zdanie niż on nawet na swoim pisowskim podwórku.Jego zagrywki są bardzo przewidywalne.Teraz robi wszystko żeby wyglądało to tak , że to prawica nie chce porozumienia. Zaczyna już szczucie na Glowackiego .
Stringi i drążek
Dodane przez Z klasą, w dniu 10.01.2018 r., godz. 10.52
Co w 1999 r. robił Nowosielski?
Kampania idzie pełną parą
Dodane przez Królowa, w dniu 10.01.2018 r., godz. 11.37
Po przeczytaniu artykułu odniosłam wrażenie, jakby to Pani Król ze swojej pensji wypłacała rolnikom. Jak zwykle wszyscy urzędnicy oczekują podziękowań za swoją pracę.
Sobczak - nieszczęściem wyszkowskiej prawicy.
Dodane przez Krzysztof, w dniu 10.01.2018 r., godz. 12.49
Sobczak jak zwykle niszczy wszystko co uważa za zagrożenie dla swojej miernej egzystencji. Wyrzucił z PiS wszystkich choć trochę mądrzejszych od siebie. Z obecną ekipą wyszkowskiego PiS może jedynie być tłem dla Nowosielskiego i chyba o to mu chodzi. Ten mały moralnie człowieczek nie widzi nic poza swoimi i swojej rodziny miernymi interesami - no uwzględnia w tym swoich kolesi z PiS. Te mierne potrzeby zapewniania mu od dłuższego czasu Nowosielski. Wystawienie na ważne stanowisko samorządowe kogoś nawet najlepszego bez zaplecza organizacyjno-intelektualnego jest marnowaniem szans tej osoby. Pani Anno - nie znam Pani ale wierzę w Pani szczere intencje niech Pani pozostanie tam gdzie Pani jest i podejmie drogę awansu. Startem w wyborach samorządowych z zapleczem wyszkowskiego PiS nic Pani nie zyska. Jest Pani tylko pionkiem w grze jaką prowadzi Nowosielski z Sobczakiem o swoja i swojej rodziny pozycje na posadkach samorządowych. PiS w Wyszkowie marnuje historyczną szansę odegrania poważnej roli. Szkoda, że na to nie reagują ludzie za to odpowiedzialni. Sobczak jesteś grabarzem historycznych szans wyszkowskiej prawicy takiego cię znam no i chyba już takim pozostaniesz.
Dodane przez Anonim, w dniu 10.01.2018 r., godz. 13.14
Nie porownujcie nawet Sobczaka z Glowackim I nie mówcie,że to prawica nie chce porozumienia .Sobczak zrobi teraz wszystko żeby się wybielic.znam obydwu panów i znam zagrywki Sobczaka.dla niego nie ma kolega/koleżanka,on poświęci wszystkich,by tylko odnieść korzyść.Jestem za PiS ale na Sobczaka i nie zagłosuje...
Dodane przez M A, w dniu 10.01.2018 r., godz. 15.03
To dobrze, że pani Ania dba o powierzone jej pieniądze jak o swoje własne. Dla mnie to Jej wielki atut. A, że o swoje również potrafi zadbać nie ulega żadnej wątpliwości. Pracując na swoim odniosła pełen sukces. Dla przykładu - jaki własny biznes rozkręciła pani Aneta Kowalewska?
Dodane przez S., w dniu 10.01.2018 r., godz. 17.08
już przestańcie walić w Pana Waldka jak w bęben. Wszyscy święci dokoła, a tylko on jeden winny. Porozumienie nie może zostać zawarte na kolanie, bo nie przetrwa do wakacji. Jestem spokojny o końcowy efekt. Górateż patrzy mu na ręce i wymaga zdecydowanej wygranej w terenie gdzie popularność Zjednoczonej Prawicy sięga 60%. Kilka mandatów, które dadzą np. efekt koalicyjny i parę stołków będzie tak naprawdę porażką wszystkich i roztrwonieniem ogromnego kapitału. Jestem spokojny kiedy rozmowy są trudne, licząc że przyniosą oczekiwany skutek.
Dodane przez PiSków, w dniu 10.01.2018 r., godz. 20.15
Król Ania zła. A jakim zastępcom i jednocześnie przyjacielem Nowosielskiego był Adam Warpas z PiS? Z powierzonych mu pod opiekę kilku wydziałów, na koniec został mu chyba jeden. Kandydatka Wyszyńska była na starcie swojej kampanii lepsza? Czy skuteczna będzie, brana pod uwagę, nauczycielka z Rząsnika? Wysuwana w propozycjach sołtys z Leszczydołu...
Dodane przez niezdecydowany wyborca, w dniu 10.01.2018 r., godz. 21.07
Pani Anno czuję, że śledzi Pani ten wątek.A jakie jest Pani nastawienie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Dodane przez Anonim, w dniu 10.01.2018 r., godz. 21.26
Wybory burmistrza to nie konkurs na miss.
Dodane przez do S, w dniu 10.01.2018 r., godz. 23.22
On jest tylko winny. Przez kilkanaście lat nic dobrego dla Wyszkowa i partii nie zrobił i powinien przejść na emeryturę. Powinien oddać władzę i dać możliwość innym, młodszym, takim jak Mateusz Morawiecki. Zobacz na tego pięćdziesięciolatka, ile ma energii i umiejętności. Negocjował sprawę rekonstrukcji rządu, przemowa u prezydenta, posiedzenie rządu w nowym składzie,przygotowanie do spotkania z Junckerem, 3-godzinna kolacja z licznymi tematami,po spotkaniu konferencja prasowa i później spotkania z dziennikarzami różnych stacji do pierwszej w nocy. Widać, że mu się chce zmieniać Polskę, potrafi i ma determinację. Takich ludzi należy wspierać. A pan Waldek? Pragmatyk, który wycina konkurencję aby utrzymać się jak najdłużej, pilnując interesików. Powinien iść na emeryturę, nawet na medal nie zasłużył.
W Wyszkowie rządzi KOD, jak długo jeszcze. Wstyd.
Dodane przez Obciach, w dniu 11.01.2018 r., godz. 07.51
Kowalska to osoba kojarzona z byłą koalicją PO-PSL oraz KOD (świeczki pod sądem). W żaden sposób nie potrafiła wykorzystać tego faktu na rzecz Wyszkowa, kiedy jeszcze PO-PSL były u władzy. Dziś miastu naszemu nie jest potrzebna lewaczka spod znaku "totalnej opozycji", obrończyni skompromitowanej kasty sędziowskiej, bo to strata i czasu i pieniędzy. To samo tyczy się Nowowsielskiego, co świeczki przeciwko Zjednoczonej Prawicy pod wyszkowskim sądem pali. Wspiera KOD i M. Eychlera z ruchem OSA w ich destrukcyjnych działaniach. Kierując się dobrze pojętym interesem, mieszkańcy Wyszkowa na jesieni będą wiedzieli, że stratą czasu i pieniędzy będzie dalsze utrzymywanie tej mało skutecznej parki pseudo-burmistrzów na zajmowanych stołkach.
Dodane przez Anonim, w dniu 11.01.2018 r., godz. 08.31
Wyszkowski PiS nie ma dobrego (pewnego)kandydata na burmistrza.Wczesniej dochodziły mnie słuchy o starcie Darka Andrzejewskiego,ale cisza!(myślę,że nie ma szans na wygraną)Pani Król mało znana,by móc ubiegać się o stołek burmistrza.Sobczak nie jest człowiekiemz którym można się dogadać.Robi dobrą minę do złej gry
Dodane przez Anonim, w dniu 11.01.2018 r., godz. 08.34
Czuję, że ktoś od Nowosiela nieźle sie bawi. Próbuje skłócić obie grupy prawicowe, a to nie jest takie trudne zadanie.
Dodane przez rodzic, w dniu 11.01.2018 r., godz. 09.19
Dodane przez niezdecydowany wyborca, w dniu 10.01.2018 r., godz. 21.07idea Tak owsiak złodziej Nie
Dodane przez S., w dniu 11.01.2018 r., godz. 09.20
Co do pojednania na prawicy, to jestem pewien, że ono dojdzie do skutku. Panów: Głowackiego i Sobczaka, należy zdyscyplinować, bo żaden z nich nie posiada patentu na sukces na wyłączność. Czasami obaj zachowują się jak chłopcy w piaskownicy pokłóceni o szpadelek.
Dodane przez Paka paka, w dniu 11.01.2018 r., godz. 09.25
Przedstawicielom Wyszkowa spod znaku KOD (Nowosielski i Kowalewska) trzeba podziękować. Ze świeczkami w rękach pod sądem nieźle się bawili, co można podejrzeć na licznych zdjęciach w internecie. Ja tym ludziom po prostu po ludzku nie ufam. Przekupić też się nie dam.
Dodane przez Anonim, w dniu 11.01.2018 r., godz. 09.52
Pan Darek wyciszył się z polityki zupełnie i chyba była to jego najlepsza decyzja ostatnich lat. Chociaż radnym prawicowym mógłby zostać.
Dodane przez Jacek, w dniu 11.01.2018 r., godz. 11.16
Faktycznie, Kowalska bierze pieniądze nieadekwatne do skuteczności działania. Właściwie to poza piarem Nowosielskiego, zastępca burmistrza nic nie pokazała. Zmarnowana kadencja.
Dodane przez uns, w dniu 11.01.2018 r., godz. 12.30
To samo o niej mówią urzędnicy na urzędzie. Uśmiech blondynki już dawno przestał działać.
Dodane przez ola, w dniu 11.01.2018 r., godz. 13.12
Sprawdziła się pisząc antyrządowe komentarze, no i ten pomysł ze świeczkami pod sądem to jej zasługa.
Dodane przez As przestworzy, w dniu 11.01.2018 r., godz. 15.13
Nowosielski to uczeń technikum drzewnego przy zawodówkach, na tyle słaby, że gdyby nie ojciec zatrudniony na szkolnych warsztatach, nie poradziłby sobie z maturą. Wszystko można sprawdzić.
Dodane przez Anonim, w dniu 11.01.2018 r., godz. 17.15
Pułtusk ma ministra, Węgrów ma marszałek, Wołomin ma ministra, Legionowo ministra, Ostrołęka posła, Wyszków ma Sobczaka. Dużo to czy mało?
Dodane przez Aga, w dniu 11.01.2018 r., godz. 21.00
Do As p. uderz w stół a nożyce się odezwą. Dzis Nowosiel ratuje się wyuczonymi na pamięć okrągłymi zdaniami.
Dodane przez Balonik, w dniu 12.01.2018 r., godz. 00.09
Na jesieni będzie nosił ksywkę schowany.
Kłamstwo ma krótkie nogi.
Dodane przez Nauczyciel, w dniu 12.01.2018 r., godz. 08.49
Do "As przestworzy" ale wymyśliłeś. Rzeczywiście absolwent Technikum Drzewnego ale wierz mi - dobry uczeń. Pomoc Ojca - nauczyciela zawodu - nie była mu potrzebna.
Sobczak jest najważniejszy.
Dodane przez Aladyn, w dniu 12.01.2018 r., godz. 09.42
Sobczak jest ważniejszy niż wszyscy razem wzięci: ministrowie, marszałkowie, posłowie. Sobczak jest jeden a potrafi tak wiele, tak wiele zniszczyć. Przegrywać wybory samorządowe jedne po drugich w środowisku pro prawicowym dla własnych korzyści za "ustawką" Nowosielskiego to sztuka nad wszystkie sztuki. Brawo Sobczak jesteś "wielki" choć niezbyt wysoki.
Dodane przez Asp, w dniu 12.01.2018 r., godz. 10.39
Słaby był jak cholera, a tatuś jako trybik komuszego układu w wyszkowskim szkolnictwie swoje zrobił. Później pan Grzesiek, jako niby prawnik pracował z tatusiem w kancelarii prawniczej w Niemczech, tylko zapomniał dopowiedzieć, że przy jej remoncie. Kłamstwo ma na drugie Grzeszek.
Dodane przez M., w dniu 12.01.2018 r., godz. 11.37
Nigdy nie ufaj nagiemu kierowcy autobusu...
Nauczycielka
Dodane przez Grzeszek, w dniu 12.01.2018 r., godz. 12.15
Taki z Grzeszka AS i Technik, a widzieliście jego niestabilny i niechlujny charakter pisma? to również wiele mówi o człowieku.
W
Dodane przez Edek, w dniu 12.01.2018 r., godz. 12.39
Ho, ho! Pisowiec intelektualista. Ogledalo się filmy Woody Allena. Jak na tamtejsze standardy to wysoko....
Dodane przez Anonim, w dniu 12.01.2018 r., godz. 14.52
W Nowym Yorku.
Dodane przez Antek, w dniu 13.01.2018 r., godz. 07.28
Gadu, gadu psy szczekają a karawana jedzie dalej. Waldek zrobi i tak swoje, autorka artykułu jak i D.A. wrzuceni przez włodarza Wyszkowa na to aby od środka rozwalić i podzielić.
Dodane przez Anonim, w dniu 13.01.2018 r., godz. 09.56
kobieto,nie daj z siebie zrobić pośmiewiska.Siedź gdzie siedzisz,zgarniaj kasę i nie mieszaj się w te gierki bo tylko na tym stracisz.A kac moralny jest gorszy od kaca alkoholowego.Masz honor to go zachowaj.
Dodane przez Mieszkaniec/Wyborca, w dniu 13.01.2018 r., godz. 12.50
Naprawdę Pani Król okazała się propozycją dużo lepszą od tej, którą zaproponował 3 lata temu Nowosielski, mianując Panią Kowalewską na zastępcę burmistrza bez możliwości wypowiedzenia się na ten temat przez mieszkańców. Jak tę szansę wykorzystała? Moim skromnym zdaniem zmarnowała. Gmina zdobyła łatkę najdroższej pod względem obciążeń podatkowych na Mazowszu. Niegospodarność i nieposzanowanie publicznego grosza sięgnęły apogeum. Miasto przez cztery ostatnie kadencje się nie modernizowało, a infrastruktura miejska bazowała na osiągnięciach z lat 70. i 80. Zaniedbania pod patronatem Nowosielskiego skutkują dziś szeregiem uciążliwych awarii. Podatki są coraz wyższe a jakość życia coraz niższa. Są przejadane, marnotrawione na chore i przepłacane fanaberie opatrzone promocyjnym, nie do końca zgodnym z rzeczywistością, uzasadnieniem. Miasto jest źle zorganizowane, sprzeczne. Poza tym brudne i zaniedbane. Wystarczy spojrzeć nieco dalej poza zasięg wzroku kierowcy samochodu, żeby się o tym przekonać. Nie o taki Wyszków chodzi. Miasto potrzebuje zmiany, alternatywy. Jest nadzieja.
Dodane przez Czytelnik, w dniu 15.01.2018 r., godz. 07.13
Anonim 09,56 - Rozwiń bardziej komentarz.
Anna Król poza Agencją
Dodane przez pracownik-Arimr, w dniu 16.01.2018 r., godz. 14.15
Ptaszki śpiewają od wczoraj, że jaśnie panująca Anna Król została wyrzucona ze stołka dyrektora w ARIMR. Ciekawe czym się zasłużyła, pracownicy podobno są szczęśliwi.
Dodane przez ****, w dniu 16.01.2018 r., godz. 15.59
Potwierdzam
Zielona leniwa maso
Dodane przez Agenci RP, w dniu 16.01.2018 r., godz. 18.48
Zielone lenie z PSL są szczęśliwi. Nie dziwimy się, bo lenie z PSL przyzwyczajeni do nic nie robienia, żywią się wspomnieniem, kiedy dotacje szły na lewo i rolnik traktowany byl przedmiotowo, a ich zadaniem było to wszystko przyklepywać i chronić sprawców haniebnego procederu. Nadzieja leni z PSL, że powróci stare jest infantylnie naiwna. Pani Anna faktycznie dla leni z PSL, którzy musieli wziąć się ostro do pracy, jako wymagająca dyrektor jest prawdziwym nieszczęściem. Jeśli odejdzie z pracy to możecie to odczytywać, że zrobiła to z własnej woli, oczywiście by przenieść się wyżej. Być może lenie z PSL będą pod Jej kontrolą z jeszcze wyższego pułapu. Czego wszyscy normalni pracownicy agencji jej życzą.
Dodane przez pracownik Armir 2, w dniu 17.01.2018 r., godz. 12.09
Złączony artykuł jak widać jest przemyślanym podsumowaniem zadania jakie miała do wykonania. To jest wartość dodana Agencji i nic w tym dziwnego że takie osoby są potrzebne do trudnych obszarów. Jak widać zainteresowanie towarzystwa z Agencji wywiadem jest duże - gratulacje dla Pani Ani- jednak proszę uważać na ogólną zawiść . Sukces i powodzenie, PSL wykorzysta przeciwko.
Dodane przez zielony, w dniu 17.01.2018 r., godz. 14.51
Agencie, Waldek nigdy nie dostanie poparcia PSL, żeby zostać starostą czy innym płatnym członkiem zarządu powiatu.
Dodane przez TOP, w dniu 17.01.2018 r., godz. 17.32
PSL, wysycha. Przekonał się o tym Wężyk na własnej skórce. Teraz pora na resztę zielonej zgnilizny. Będzie nizeły kompostownik.
Dodane przez komPOstownik, w dniu 17.01.2018 r., godz. 22.30
KomPOstownik będzie.
Pobudka
Dodane przez Potęga?, w dniu 26.01.2018 r., godz. 11.10
Jak wygląda sytuacja PiS w poszczególnych gminach powiatu wyszkowskiego. Czy ci co dostali wygodne posady i duże pensje cokolwiek robią na rzecz rozwoju gminnych struktur PiS? Samo ułożenie list wyborczych z przypadkowych osób niczego jeszcze nie gwarantuje.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl