Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 12 czerwca 2021 r., imieniny Jana, Onufrego

Stypendia i zasiłki dla uczniów

(Zam: 24.08.2010 r., godz. 07.42)

Do 15 września w wydziale edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom mieszkającym na terenie gminy Wyszków, którzy są w trudnej sytuacji materialnej (w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka i długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna, dzieciom nie jest zapewniona należyta opieka i wychowanie oraz w przypadku zdarzeń losowych).

Stypendium socjalne mogą otrzymać tylko ci uczniowie, w których rodzinach dochód na osobę nie jest wyższy niż 351 zł netto. Jest ono przyznawane na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Wraz z wnioskiem w Urzędzie Miejskim należy złożyć opinię dyrektora szkoły o uczniu (nie dotyczy szkół prowadzonych przez gminę Wyszków), zaświadczenia potwierdzające dochody członków rodziny prowadzących gospodarstwo domowe.

Rodzic, pełnoletni uczeń jak również dyrektor szkoły mogą także składać wnioski (wraz z opinią dyrektora) o przyznanie zasiłku szkolnego uczniowi, który z powodu zdarzenia losowego przejściowo jest w trudnej sytuacji materialnej (np. w skutek kradzieży, pożaru, nagłej choroby). O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia i jest on przyznawany uczniowi najwyżej raz w roku.

Wnioski i wymagane dokumenty dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego należy składać w wydziale edukacji i spraw społecznych Urzędu Miejskiego Aleja Róż 2, pokój 8a na parterze.

J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl