Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 listopada 2020 r., imieniny Walerego, Wirgiliusza

Co trzeba wiedzieć wnioskując o 500 +

(Zam: 10.08.2017 r., godz. 14.13)

Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (tzw. program Rodzina 500+) na nowy okres świadczeniowy.

Wsparcie w ramach rządowego jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30 września roku kolejnego. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r., kiedy program oficjalnie się rozpoczął. Korzystanie ze wsparcia w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie, jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.

Kiedy otrzymamy świadczenie
Wnioski można składać od 1 sierpnia. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia tego roku.

Jak złożyć wniosek
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie (w powiecie wyszkowskim to ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku Wyszkowa podlegające OPS-owi Centrum dla Rodziny przy ul. Kościuszki 54). Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez Internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru 4 kanały on-line. Wśród nich ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Zmiany w przyznawaniu świadczeń
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka. Nie zmienia się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Wykaz miejsc, w których można złożyć wniosek o 500+ dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica. Do wniosku o świadczenie 500+ rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy, podmiot realizujący przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w ciągu 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Świadczenie nie będzie mogło być przyznane w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Nowe przepisy zostaną zastosowane po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r.
Od początku funkcjonowania programu do 389 tys. mazowieckich rodzin trafiło 4,17 mld zł. Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać w godzinach 10.00-14.00, pod numerem infolinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: 22 695 71 22.

Oprac. J.P.
Na podstawie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl