Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 24 stycznia 2021 r., imieniny Felicji, Rafała

Wciąż walczą o pełną szkołę

(Zam: 15.03.2017 r., godz. 15.16)

„Oczekujemy utworzenia pełnej szkoły podstawowej z klasami 0-VII w miejsce Gimnazjum nr 2 już od pierwszego roku działalności tej szkoły podstawowej. O tym, kto będzie się uczył w nowej szkole podstawowej powinni decydować uczniowie i ich rodzice” – to fragment listu skierowanego do burmistrza z inicjatywy rodziców uczniów.

Dysponują oni opinią z ministerstwa, która potwierdza możliwość stworzenia szkoły ze wszystkimi rocznikami. Władze miasta zdecydowały o utworzeniu w Szkole Podstawowej nr 4 klas 0, I, IV, VII.

Poniżej treść listu rodziców i opinia dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

***

Szanowny Panie Burmistrzu,
Jako rodzice dzieci uczących się w szkole podstawowej zmienianej obecnie zgodnie z reformą oświaty wzywamy Pana do uwzględnienia interesów rodziców przy wdrażaniu tejże reformy.
Dotychczasowe propozycje władz miasta, choć z każdym miesiącem zbliżają się do oczekiwań mieszkańców, niestety nadal nie są akceptowalne dla nas. I pomimo patetycznych zapewnień o „kierowaniu się dobrem dzieci” podejmowane decyzje godzą w interesy uczniów i rodziców. Skandaliczne jest zignorowanie wyników ankiet przeprowadzonych w SP1 i SP2. Co trzecie dziecko chce od nowego roku uczyć się szkole podstawowej utworzonej z Gimnazjum nr 2. Tymczasem interpretacja wyników ankiet sugerująca, że większość rodziców nie chce przenosić dzieci oznacza, że wg władz miasta „większość rodziców” ma prawo decydować za pozostałych rodziców w sprawie kształcenia ich dzieci. Jest to co najmniej śmieszne. Wszyscy rodzice powinni mieć prawo zarówno do pozostawienia dziecka w obecnej szkole, jak i przenieść do innej wybranej przez siebie. To właśnie władze miasta powinny nam jako mieszkańcom ułatwić przejście tej reformy, zamiast eskalować konflikty między szkołami oraz między rodzicami i przedstawiać argumenty niezgodne z prawdą.
Wprowadzenie reformy jest trudne i w każdej szkole oraz każdej rodzinie będzie to rewolucja. Niedopuszczalne jest natomiast scedowanie na dzieci i ich rodziców wszystkich problemów związanych z wprowadzeniem reformy w imię najmniejszego z możliwych zaangażowania się w ten proces władz samorządu czy „kompromisu szkół”.
Oczekujemy utworzenia pełnej szkoły podstawowej z klasami 0-VII w miejsce Gimnazjum nr 2 już od pierwszego roku działalności tej szkoły podstawowej. O tym, kto będzie się uczył w nowej szkole podstawowej powinni decydować uczniowie i ich rodzice. Nieakceptowalne jest umożliwienie dostępu do tej szkoły jedynie uczniom SP1 i SP2 i tylko w wybranych klasach.
Nie ma powodu, aby przekształcone w szkołę podstawową gimnazjum pracowało tylko z częściowym obciążeniem jedynie dla z klasami I, IV oraz VII. Jest to bardzo dobra szkoła i mamy wystarczająco dużo dzieci chętnych do nauki w niej, aby utworzyć wszystkie klasy. Pomimo zmiany szkoły rodzice mieliby chociaż ten komfort, że rodzeństwo uczyłoby się w jednej szkole.
Powoływanie się na art. 205 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), który wspomina jedynie o uczniach przyszłych klas IV oraz VII nie jest powodem do nieutworzenia pełnej szkoły. Dowodzi tego odpowiedź MEN załączona do niniejszego listu (drukujemy ją poniżej – przyp. red.).
Art. 205 jest rozszerzeniem możliwości samorządów, aby przekształcone gimnazjum funkcjonowało poprawnie jako szkoła podstawowa już od początku. Można przenieść uczniów do nauki w klasie IV i VII administracyjnie lub na wniosek rodziców. Jest to uzasadnione zakończeniem pewnego etapu nauki w szkole podstawowej. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się, ponieważ daje to większe możliwości samorządom na reaktywację szkoły podstawowej w miejsce gimnazjum i przeniesienie tam dzieci spoza obwodu.
W pozostałych przypadkach tj. dla klas I-III i V-VI przepis art. 130 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się obowiązkowo. Zgodnie z tym art. rodzice mogą przenieść dzieci do innej szkoły, szczególnie jeśli jest to szkoła rejonowa. „3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.”
I takich właśnie zmian organizacyjnych domagamy się jako rodzice.
Chcemy zachowania wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w Wyszkowie i utworzenia pełnej szkoły podstawowej z Gimnazjum nr 2, tak abyśmy mieli prawo wyboru dowolnej z nich, najlepszej dla każdego ucznia szkoły.
Żądamy zatem utworzenia w przekształconej z gimnazjum szkoły podstawowej co najmniej jednej, a najlepiej dwóch klas w każdym roczniku. Pozwoli to na wykorzystanie szkoły i kadry nauczycielskiej, a także na odpowiednie zorganizowanie życia rodzinom, tak aby wszystkie dzieci szkolne mogły się uczyć w jednym budynku. Tym bardziej, że w tym budynku uczy się nadal kilkuset uczniów obecnego gimnazjum.
Zablokowanie dostępu do tej szkoły dla wielu chętnych nie jest zgodne z art. 7.1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zapewniającym powszechną dostępność. Ograniczenie dostępu do tej szkoły jest również widoczne w niedostatecznym informowaniu rodziców o możliwości przepisania tam dzieci. Doprowadzi to takich kuriozalnych sytuacji jak naukę rodzeństwa w kilku różnych szkołach podstawowych. Doprowadzi też do przepełnienia pozostałych szkół podstawowych w mieście przy jednoczesnym niewykorzystaniu potencjału obecnego gimnazjum. W kolejnych latach rodzice dążąc do unormalnienia tej chorej sytuacji będą zabierać dzieci z takiej niepełnej szkoły do szkół oferujących naukę wszystkich roczników, a tym samym doprowadzi to do likwidacji obecnego gimnazjum. Czy właśnie taka jest intencja władz Wyszkowa?


Z poważaniem
(nazwiska rodziców do wiadomości redakcji)

***

W odpowiedzi na wiadomość otrzymaną drogę elektroniczną w dniu 26 stycznia 2017 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60), w roku szkolnym 2017/2018 do szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum będą mogli uczęszczać uczniowie klasy I, IV i VII oraz będą uczęszczać uczniowie drugiej i trzeciej klasy wygaszanego gimnazjum.
Jednocześnie informuję, że nowe granice obwodów publicznych szkół podstawowych określone w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego dotyczą jedynie uczniów przyszłych klas I.
Zgodnie z art. 205 ust. 10 cyt. ustawy jeżeli w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum w latach szkolnych 2017/2018 – 2025/2026 nie zorganizowano oddziału danej klasy gmina może wskazać uczniowi zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole. Powyższe założenie dotyczy m.in. uczniów, którzy w trakcie roku szkolnego zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, w której nie zorganizowano odpowiedniej dla nowego ucznia klasy. W tym przypadku na mocy art. 205 ust. 10 cyt. ustawy gmina wskazuje uczniowi inne miejsce realizacji obowiązku szkolnego.
Decyzja dotycząca utworzenia w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum pozostałych klas: II, III, V, VI, leży w gestii organu prowadzącego. W związku z powyższym zaspokajając potrzeby mieszkańców gmina może zaplanować w arkuszu organizacyjnym utworzenie pozostałych klas. W takim przypadku dyrektor na wniosek rodziców przyjmuje wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a na wolne miejsca – również dzieci spoza obwodu szkoły.

Z poważaniem,
Katarzyna Koszewska
Dyrektor
Departament Kształcenia Ogólnego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

(tytuł artykułu pochodzi od redakcji)

Komentarze

Dodane przez sdf, w dniu 15.03.2017 r., godz. 16.44
I w końcu może co niektórym się oczka otworzą :)
Dodane przez Piotr, w dniu 19.03.2017 r., godz. 10.36
Bądźcie konsekwentni aż do wyborów na jesieni 2018 r.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl