Menu górne

Dziś jest 08 sierpnia 2022 r., imieniny Cypriana, EmilianaNowe świadczenie w ramach programu „Za życiem”

(Zam: 18.01.2017 r., godz. 12.54)

Od 1 stycznia z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu można otrzymać 4 000 zł jednorazowego świadczenia (bez względu na osiągane dochody). Aby je uzyskać, konieczne będzie spełnienie kilku warunków.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania).
Ustawa nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
Podstawowym warunkiem ubiegania się o świadczenie jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Nie ma sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia.
Podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.
Z wnioskiem mogą wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny.
Wnioski można składać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Świadczenie nie podlega egzekucji ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie wlicza się go do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz z funduszu alimentacyjnego.
J.P.
Na podstawie informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl