Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, Pawła



Nie można podnosić w nieskończoność

(Zam: 16.11.2016 r., godz. 13.43)

Radni zdecydowali o pozostawieniu na przyszły rok podatków na tym samym poziomie jak do tej pory. – Powinniśmy dbać, by podatków wpływało jak najwięcej, bo jest wiele potrzeb.

Podnoszenie ich w nieskończoność do niczego jednak nie prowadzi. Oby tylko spływały one na czas – tłumaczył wójt Tadeusz Michalik podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 28 października.
Decyzja o niezwiększaniu danin dotyczy zarówno podatku od nieruchomości, jak i podatku rolnego. W tym drugim przypadku średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wyniesie w gminie Zabrodzie 43 zł/dt (radni zmniejszyli tę wartość z 52,44 zł/dt ustalonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego).
Radni ustalili także wykaz nieruchomości zwolnionych z podatku od nieruchomości.
– Chodzi o to, żebyśmy sami sobie nie naliczali podatku – podkreślił wójt.
Zwolnieniu podlegają budowle lub ich części służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami, budynku lub ich części i grunty wykorzystywane na cele związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwa publicznego, grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem (dr) drogi, grunty zajęte na cmentarze, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami. Zwolnienia te (z wyjątkiem nieruchomości służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków) nie obejmują nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W 2017 r. podatki od gruntów wyniosą:
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,75 zł/m kw.
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54/ha
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł/m kw.
Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 2,98 zł/m kw.
Podatki od budynków lub ich części:
– mieszkalnych – 0,61 zł/m kw. pow. użytkowej
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,16 zł/m kw. pow. użytkowej
– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,55 zł/m kw. pow. użytkowej
– związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,46 zł/m kw. pow. użytkowej
– od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,14 zł/m kw. pow. użytkowej, z wyjątkiem szop, garaży, stodół – 3,88 zł/m kw. pow. użytkowej, budynków użytkowanych na cele rekreacji indywidualnej – 7,18 zł/m kw. pow. użytkowej
– od budowli – 2 proc. wartości.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl