Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 czerwca 2022 r., imieniny Emilii, LucynyChcemy widzieć więcej policji

Ikona
(Zam: 29.03.2011 r., godz. 11.55)

52 proc. wyszkowian uważa, że ilość policyjnych patroli jest zbyt mała – publikujemy trzeci tekst na temat wyników sondażu przeprowadzonego przez redakcję „Wyszkowiaka”.

Badanie ankietowe zostało zrealizowane na kwotowej próbie 200 wyszkowian w wieku 15 lub więcej lat. Wyniki opracowała warszawska firma Lokalne Badania Społeczne, która sprawowała również nadzór metodologiczny. Głównym celem było pozyskanie opinii na temat stanu bezpieczeństwa oraz pracy wyszkowskiej policji.

Ludzie młodzi najbardziej krytyczni
Wyniki, które opublikowaliśmy w zeszłym tygodniu, pokazują, że najważniejszym elementem wpływającym na ocenę pracy policji jest ilość patroli w okolicy miejsca zamieszkania. Przeszło połowa badanych wyszkowian uważa, że ich liczba jest zbyt mała, natomiast wysoki poziom zadowolenia deklaruje 1 na 3 respondentów. O tym, że ilość patroli jest zbyt mała, najczęściej przekonane są osoby w wieku 50 lub więcej lat. Ankietowani oceniali pracę wyszkowskiej policji poprzez wyrażenie akceptacji lub braku akceptacji treści czterech stwierdzeń, przy użyciu pięciostopniowej skali. W przypadku każdego z tych poglądów średnia akceptacja jest neutralna lub ambiwalentna, zaś oceny umiarkowane przeważają nad skrajnymi. Badani wyszkowianie najczęściej zgadzają się z poglądem, że miejscowi policjanci starają się pomagać mieszkańcom, jeśli sytuacja tego wymaga. 35 proc. ma zaufanie do policji, przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych. O skuteczności i profesjonalizmie wyszkowskiej policji przekonany jest 1 na 3 respondentów, równie liczne grupy mieszkańców mają jednak odmienną opinię w tych kwestiach. Pozytywne oceny najczęściej formułują badani w wieku 40-49 oraz 60 i więcej lat, natomiast najbardziej krytyczni są młodzi wyszkowianie, którzy nie przekroczyli 29. roku życia. Osobiste kontakty z policją sprzyjają niższym ocenom jej pracy, co koresponduje z wynikami opublikowanymi w zeszłym tygodniu.

Policja nieuprzejma, bierna lub nadgorliwa
46 proc. badanych osobiście zetknęło się z wyszkowskimi policjantami podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych w okresie ostatniego roku. Kontakty z policją najczęściej miewają mężczyźni, respondenci w wieku 30-39 oraz 50-59 lat, a także ankietowani z wykształceniem wyższym. 10 proc. spośród wszystkich uczestników badania deklaruje, że w takich sytuacjach napotkali trudności. Najczęściej wskazywanym problemem w kontaktach z policją jest nieuprzejmość i niekulturalne zachowanie niektórych funkcjonariuszy. Innym zarzutem wobec wyszkowskiej policji jest przypisywana jej bierna postawa i brak właściwej reakcji w sytuacjach zagrożenia, wymagających szybkiej interwencji. Z drugiej strony, część badanych uważa, że wyszkowscy policjanci są nadgorliwi w wykonywaniu swoich obowiązków. Jak można przypuszczać, ten ostatni wątek dotyczy głównie przypadków karania obywateli przez policję np. za wykroczenia drogowe.

Marcin Jóźko
Socjolog, szef firmy Lokalne Badania Społeczne

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl