Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 06 grudnia 2022 r., imieniny Jaremego, MikołajaDofinansowanie do szkolnej wyprawki

(Zam: 17.08.2016 r., godz. 11.51)

Do dyrektorów szkół można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2016/2017 programem zostaną objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Z dofinansowania mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół dla dzieci i młodzieży do klas: VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparcie skierowane jest także do młodzieży z klas VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do klas: I-III szkoły podstawowej, jeśli uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, VI szkoły podstawowej, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej.
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Oprac. J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl