Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiGminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

(Zam: 08.03.2011 r., godz. 12.00)

GOPS przedstawił formy, zasady oraz zakres pomocy, udzielonej mieszkańcom gminy w 2010 r.

Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje rodzinom, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł miesięcznie, natomiast osobom samotnym 477 zł miesięcznie. Ustawodawca za podstawę przyjął dochód z 1ha przeliczeniowego 207 zł miesięcznie. Pomocy społecznej udziela się szczególnie osobom w sytuacji ubóstwa, bezradności, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej i ekologicznej, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego. Ośrodek realizuje zadania zlecone finansowe z budżetu wojewody oraz zadania własne finansowane z budżetu gminy. Zadania zlecone obejmują:

1. Zasiłek stały, przysługujący pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od przewidzianego w takim przypadku kryterium dochodowego, jeżeli jej dochód – jak również dochody na osobę w rodzinie – są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Powyższy zasiłek ustala się w wysokości:
– dla osoby samotnej różnica pomiędzy kryterium osoby samotnie gospodarującej, czyli 477 zł, a posiadanym dochodem; natomiast dla osoby w rodzinie, różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na jedną osobę w rodzinie,
– zasiłek stały wynosi 444 zł miesięcznie i nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie.
Z tej formy pomocy w 2010 r. skorzystało 20 osób na kwotę 74 479 zł.

2. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie. Jego wysokość ustala się w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny (351 zł na osobę) a dochodem rodziny.
Zasiłkami okresowymi wsparto 52 rodziny na kwotę 71 470 zł.

3. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu. Przysługuje też osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, ekologicznej. Zasiłek celowy nie zależy od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

4. Zgodnie z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia opłacano składki na świadczenia zdrowotne 20 osób na kwotę 6 703 zł.
Ze środków własnych gminy w 2010 r. wypłacono świadczenia na kwotę 30 801 zł, w szczególności na zakup żywności, leków i odzieży. Programem „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” objęto 237 dzieci na kwotę 97 500 zł, w tym 80% (78 600 zł) pochodziło z budżetu wojewody, 20% (19 500 zł) ze środków własnych. Ciągle wzrasta liczba osób korzystających z pomocy społecznej, głównie ze względu na brak stałej pracy. Rośnie także liczba osób, które wymagają wsparcia z powodu zbyt niskich zarobków. W 2010 r. objęto pomocą 836 osób z 201 rodzin.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku przystąpił do realizacji III edycji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację w 2010 r. otrzymał dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 101 317, 01 zł. Opracował projekt pod nazwą „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”, w którym uczestniczyło czterech mężczyzn i pięć kobiet długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby te zostały objęte indywidualnym doradztwem zawodowym oraz odbyły trening kompetencji i umiejętności społecznych, a także ukończyły następujące kursy i szkolenia: operator koparko-ładowarki, opiekunka dziecięca, opiekunka społeczna, kucharz, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fryzjerski. Uczestnikom projektu przyznano zasiłki celowe i okresowe z przeznaczeniem na przejazdy i zakup żywności. Wszyscy ukończyli kursy i uzyskali stosowne zaświadczenie i certyfikat.

Wydatki poniesione w 2010 r.
Na realizację zadań zleconych, łącznie z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydano 3 330 435,00 zł:
– utrzymanie GOPS 92 480 zł
– zasiłki stałe 76 479 zł
– ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej (6703 zł) i świadczeń rodzinnych 7 944 zł
– dożywianie dzieci w szkołach 81 813 zł
– zasiłki okresowe 71 470 zł.
Zasiłki i pomoc w naturze finansowane ze środków własnych wyniosły 47 164 zł:
– udzielone świadczenia 30 801 zł
– udział własny w kosztach dożywiania 16 363 zł.
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń – 2 892 818 zł.
Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych – 63 508 zł.
Wykorzystane środki, otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wyniosły łącznie 3 283 27 zł.

Posiadane środki na realizację zadań są ograniczone, dlatego ośrodek nie jest w stanie objąć pomocą finansową wszystkich osób czy rodzin, pomimo spełnienia kryterium z ustawy o pomocy społecznej. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową można odmówić przyznania świadczenia.

Opr. E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta