Menu górne

Dziś jest 13 sierpnia 2022 r., imieniny Diany, HelenyGimnazjum nr 2 w elitarnym gronie

(Zam: 09.03.2016 r., godz. 11.41)

Placówka została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół – zrzeszenia, do którego należą szkoły uzyskujące najlepsze efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także zaangażowane na rzecz środowiska lokalnego.

Uroczystość przyjęcia Gimnazjum nr 2 im. Obrońców Westerplatte do Klubu Przodujących Szkół odbyła się 23 lutego w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Do zrzeszenia należą już inne wyszkowskie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół w Wyszkowie, Zespół Szkół nr 1 Wyszkowie oraz Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym.
Klub to inicjatywa Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, do którego należy 228 placówek w kraju. Jego celem jest wspieranie inicjatyw angażujących młodych ludzi w działanie, wymiana wiedzy, doświadczeń, ciekawych form pracy między zrzeszonymi szkołami, nawiązanie międzyszkolnej współpracy, stosowanie różnych form motywowania ponadprzeciętnych uczniów i nauczycieli.
Przynależność do Klubu jest dobrowolna, jest on otwarty dla podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych każdego typu. O członkostwo może się starać placówka, która realizuje co najmniej 4 z 16 wskazanych przez stowarzyszenie zadań. Wśród nich są m.in. motywowanie nauczycieli i uczniów do mistrzostwa osobistego, wyrównywanie szans edukacyjnych, realizacja autorskich programów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej, informatycznej, zaangażowanie rodziców w życie szkoły, opracowanie systemu promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Pierwszy etap przyjmowania szkoły do klubu polega na złożeniu wniosku do rady Klubu, która rozpatruje podanie. W drugim etapie szkoła opracowuje pisemną samoocenę swoich dokonań i przedstawia ją radzie pedagogicznej do akceptacji, uzyskuje poparcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego. Uchwały o gotowości przystąpienia do klubu muszą podjąć: rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski. W trzecim etapie przedstawiciele Klubu weryfikują wniosek i wizytują szkołę, a Rada Klubu wystawia placówce ocenę. Na końcu tej procedury odbywa się uroczystość, w trakcie której szkoła zostaje przyjęta do Klubu.
Te wszystkie etapy przeszło wyszkowskie Gimnazjum nr 2. Osiągnięcia placówki w „Hutniku” prezentowały uczennice Wiktoria Kulasińska i Weronika Londzin. Wystąpieniu przysłuchiwało się wielu gości – reprezentacje szkół, nauczyciele, dyrektorzy, zastępca dyrektora delegatury kuratorium oświaty w Ostrołęce Teresa Pajka, burmistrz Grzegorz Nowosielski, zastępca burmistrza Aneta Kowalewska, ks. Zdzisław Golan, miejscy radni inni.
Misja Gimnazjum nr 2 brzmi „Szkoła szans i sukcesów dla każdego ucznia, która pomaga mądrze dorosnąć”. Lista osiągnięć szkoły i jej uczniów, a także podejmowanych przedsięwzięć jest długa. To m.in. organizacja „Wyszkowskiego dyktanda” o zasięgu wojewódzkim, innowacyjnych projektów edukacyjnych, akcji charytatywnych na rzecz Domu Dziecka w Równem, pielęgnowanie pamięci o patronie, Obrońcach Westerplatte (udział w ogólnopolskich sympozjach Klubu Szkół Westerplatte).
– Życzę, by dzisiejszy dzień na trwałe zapisał się w naszych dobrych wspomnieniach – podkreśliła dyrektor szkoły Agnieszka Deptuła.
– Zbiór wiadomości o poczynaniach szkoły liczy ponad sto stron – zaznaczyła Zofia Dawidzka ze Stowarzyszenia Pomocy Szkole. – Uzyskaliście wysoką ocenę kuratorium i władz samorządowych.
Akt przyjęcia do Klubu przodujących szkół odebrała dyrektor Agnieszka Deptuła, która podkreśliła, że jednym z inicjatorów i sponsorów uroczystości była Rada Rodziców.
Podczas ceremonii przed publicznością wystąpiła młodzież z Gimnazjum nr 2. W drugiej części wydarzenia odsłonięto pamiątkową tablicę, odbyło się również zwiedzanie szkoły.
J.P.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl