Menu górne

Dziś jest 11 sierpnia 2022 r., imieniny Włodzimierza, ZuzannyMieszkańcy narzekają na opiekę zdrowotną i rynek pracy

(Zam: 10.02.2016 r., godz. 12.45)

Długi czas oczekiwania na usługi medyczne, niewystarczająca ilość miejsc pracy, niski dostęp do poradnictwa prawnego – to tylko niektóre problemy, jakimi zdaniem mieszkańców powiatu wyszkowskiego, powinny się zająć instytucje działające na tym terenie. Narzekają też na niski poziom zaangażowania swoich współobywateli w życie publiczne.Radni powiatowi uchwalili w styczniu Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016-2025. Firma EU-Consult z Gdańska przygotowując dokument przeprowadziła badania ankietowe na 91 mieszkańcach powiatu wyszkowskiego. 80 proc, ankietowanych oceniła poziom życia w powiecie dobrze, a 4 proc. bardzo dobrze. 16 proc. jest niezadowolonych z życia na tym terenie. Grupa badanych wskazywała na takie przyczyny jak: brak perspektyw dla ludzi młodych, niski poziom wynagrodzeń, brak miejsc pracy, stan infrastruktury drogowej, mało miejsc umożliwiających spędzanie wolnego czasu (np. kawiarnie, dyskoteki), niski poziom kwalifikacji niektórych osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych.
Ankietowani poproszeni zostali także o ocenę elementów składających się na ogólny poziom warunków życia w powiecie. Najwyżej oceniają dostępność punktów handlowych i usługowych, system edukacji w ramach szkoły podstawowej i gimnazjalnej, system edukacji przedszkolnej, dostęp do Internetu. Najniżej oceniane obszary to: lokalny rynek zatrudnienia, system opieki zdrowotnej, poziom zaangażowania mieszkańców w życie gminy, poziom integracji mieszkańców, poziom infrastruktury drogowej.
Ankietowani wskazali także te obszary, którymi ich zdaniem, powinny zająć się instytucje działające w powiecie. W tej mierze wymieniali: długi okres oczekiwania na usługi medyczne, niewystarczającą ilość miejsc pracy, słabo rozwiniętą bazę turystyczną i rekreacyjną, małą dostępność lekarzy specjalistów, bezrobocie, niski poziom dostępności do usług medycznych, niski dostęp do poradnictwa prawnego, niepełnosprawność i długotrwałe lub ciężkie choroby, niski poziom zaangażowania mieszkańców w życie publiczne, problemy osób starszych. Zdaniem mieszkańców, aby przeciwdziałać problemom społecznym należy w pierwszej kolejności aktywizować zawodowo bezrobotnych, wspierać inicjatywy obywatelskie, wspierać rynek lokalny poprzez podnoszenie przedsiębiorczości mieszkańców, realizować programy profilaktyczne z zakresu opieki zdrowotnej, nakierować większe środki na podniesienie atrakcyjności powiatu dla inwestorów, aktywizować osoby starsze.
W strategii znalazły się też dane statystyczne. Poniżej przedstawiamy wybrane obszary.

Świadczenia dla ponad 3 tys. rodzin
W 2014 r. z pomocy społecznej w powiecie wyszkowskim korzystało 2 443 gospodarstwa domowe, w tym poniżej kryterium dochodowego – 1 573, powyżej tego kryterium – 870. Największe wsparcie w latach 2011-2014 kierowane było od osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. W 2014 r. w powiecie wyszkowskim wypłacono świadczenia rodzinne 3 180 rodzinom, a ich liczba corocznie maleje. W 2014 r. rodziny otrzymały zasiłek na 6 428 dzieci. W powiecie od 2011 do 2014 r. wzrosła liczba osób korzystających z usług opiekuńczych (z 168 do 185), a także usług specjalistycznych (z 36 do 44).

Maleje liczba uczniów
Z prognoz zawartych w strategii wynika, że w najbliższych latach liczba absolwentów gimnazjów w powiecie będzie nadal malała. Według danych zawierających statystyki od 2014 r., najwięcej absolwentów zanotowano w 2005 r. – 1 254, w 2015 r. było to 852, a do 2017 r. ich liczba według prognoz ma spaść do 730. Trend ten zostanie odwrócony w 2020 r., kiedy po raz pierwszy od 15 lat wzrośnie liczba absolwentów do 846. W szkołach prowadzonych przez powiat wyszkowski najwięcej osób korzysta z edukacji w technikach (1 091 w roku szkolnym 2015/2016), liceach (950). Najmniej osób decyduje się na kształcenie zawodowe – 194. W technikach najbardziej popularne są zawody: gastronomiczne, mechaniczne, najmniej osób wybiera technika organizacji reklamy, handlowe, systemów energii odnawialnej. Do egzaminu maturalnego w 2015 r. przystąpiło w powiecie 434 absolwentów. Zdało go 79 proc. z nich. Jak co roku, najwyższy wskaźnik zdawalności jest w I Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie – 98,2 proc, dalej w statystykach są: liceum w Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie – 77,1 proc, technikum w ZS nr 1 w Wyszkowie – 66,3 proc., liceum w Zespole Szkół nr 2 w Wyszkowie – 64,7 proc., technikum w ZS nr 2 w Wyszkowie – 64,7 proc. liceum w Zespole Szkół w Długosiodle – 25 proc., technikum w Zespole Szkół w Zabrodziu (placówka zlikwidowana w 2015 r.) – 37,5 proc.

Opieka zdrowotna
W powiecie wyszkowskim działa 37 podmiotów udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W 2014 r. udzieliły 290 945 porad. W tym samym czasie w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono 421 403 porady. Statystycznie na mieszkańca przypadło 3,9 porady, gdzie w tym samym czasie w województwie mazowieckim było to 3,6 porad.
Mieszkańcy korzystają także z wyszkowskiego szpitala, który udziela więcej porad specjalistycznych niż w latach poprzednich: w 2011 – 74 060, 2012 – 73 969, 2013 – 80 216. Najwięcej porad w 2013 r. udzielili specjaliści w poradniach: chirurgii ogólnej – 12 097, ginekologiczno-położniczej – 10 558, otolaryngologicznej – 9 096, chirurgii urazowo-ortopedycznej – 10 235. W szpitalu funkcjonują też pracownie diagnostyczne (m.in. laboratorium analityczne, pracownie serologii, bakteriologii, endoskopii, spirometrii, rentgenodiagnostyki), które w 2013 r. wykonały łącznie 367 613 badań (to więcej niż w latach poprzednich).
Według danych GUS, w 2013 r. w powiecie wyszkowskim dostępnych było 164 lekarzy, 297 pielęgniarek i 45 położnych.
Według autorów strategii, na jedną aptekę w powiecie wyszkowskim przypadają 3 890 osoby. Ich zdaniem, baza instytucjonalna systemu ochrony zdrowia w powiecie nie odbiega od tych w innych powiatach regionu, a przypadku liczby podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej oraz zakresu i ilości procedur medycznych realizowanych przez szpital jest wręcz lepsza.

Umiarkowana aktywność gospodarcza
W dokumencie autorzy określają powiat wyszkowski jako obszar o umiarkowanej aktywności gospodarczej, w szczególności opartej na małej i średniej przedsiębiorczości (na tym terenie znajduje się niewiele większych zakładów przemysłowych). Na koniec 2014 r. zarejestrowanych tu było 6 261 podmiotów gospodarczych, z czego 176 stanowiły podmioty sektora publicznego, 6 085 – prywatnego. Przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 5 087. W powiecie w 2014 r. funkcjonowało 279 spółek handlowych, 36 spółdzielni oraz 158 fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych. Dość dobrze rozwinięta jest sieć usług i handel. Liczba podmiotów gospodarczych systematycznie wzrasta, w tym osób samozatrudnionych. Najwięcej przedsiębiorstw w powiecie występuje na terenie gminy Wyszków (65 proc.).

Przybywa mieszkań
W 2008 r. w powiecie było ich 20 929, a w 2014 – 22 669. Średnio na jedno mieszkanie w powiecie w 2008 r. przypadały blisko 3,98 pomieszczeń, a 2014 r. było to już 4,12, co oznacza, że liczba dostępnych izb rosła wprost proporcjonalnie do liczby mieszkań w powiecie. Łączna powierzchnia użytkowa w 2008 r. wynosiła 667 533 m kw., a w 2014 r. – 1 912 745 m kw. W 2008 r. na 1 000 mieszkańców przypadało 290,5 mieszkań, a w 2014 r. – 304,1. W mieście wodociągi posiadało (według danych za 2014 r.) 98,5 proc. gospodarstw domowych, łazienkę 96 proc., centralne ogrzewanie – 92 proc. Na terenach wiejskich dostęp do wodociągów miało 87,6 proc. gospodarstw domowych, łazienkę 78,2 proc., centralne ogrzewanie 63 proc. Średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w powiecie wynosi 32,8 m szesc., z czego najwięcej zużywają mieszkańcy gminy Brańszczyk (40,2 m szesc.) oraz gminy Rząśnik (39,8 proc.), najmniej w gminie Długosiodło (16,3 proc.). W powiecie z sieci wodociągowej korzystało w 2013 r. 81 proc. ludności (na wsi 72 proc.), z kanalizacji sanitarnej 51 proc. (w tym 21 proc. mieszkańców wsi). Długość czynnej sieci gazowej w powiecie to 237 149 m, korzystają z niej 4 gminy powiatu (z wyjątkiem gmin Długosiodło i Somianka), czyli łącznie 9 132 gospodarstw domowych (38 proc. ogółu mieszkańców). Energia elektryczna doprowadzona jest do wszystkich miejscowości.

Do realizacji trzy strategiczne cele
Na podstawie analizy danych w strategii zapisano trzy cele strategiczne powiatu. Pierwszy to zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez rozwój systemu wsparcia rodziny, profesjonalizację służb społecznych, aktywizację i integrację osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, budowanie kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa publicznego.
Drugi cel to zwiększenie jakości oraz dostępności systemu ochrony zdrowia w powiecie, co ma nastąpić poprzez usprawnienie diagnostyki wśród osób zagrożonych chorobami, promocję zdrowego stylu życia, poniesienie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych, zahamowanie wzrostu spożycia alkoholu i innych używek.
Zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców (trzeci cel strategiczny) ma nastąpić poprzez wspieranie osób poszukujących pracy, podniesienie stopnia świadomości dotyczącej możliwości na rynku pracy, niwelowanie skutków bezrobocia długotrwałego oraz zjawiska dziedziczenia bezrobocia, podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej osób pobierających świadczenia społeczne, przyciągnięcie inwestora zewnętrznego, wspieranie osób prowadzących oraz zakładających działalność gospodarczą, aktywizację społeczno-zawodową osób starszych, niepełnosprawnych, rozwijanie środowiskowych form wsparcia dla osób w wieku poprodukcyjnym.
J.P.

Komentarze

Dodane przez ..., w dniu 10.02.2016 r., godz. 22.10
16% jest niezadowolonych z życia w powiecie wyszkowskim? Mało czy dużo?
KOD - się rozkodował
Dodane przez Hołdys, w dniu 10.02.2016 r., godz. 22.16
co musiał przyznać nawet Zbigniew Hołdys. "KOD gaśnie, jak każdy płomień, który niczego konkretnego nie oświeca" - napisał na Twitterze.
Dodane przez Anonim, w dniu 11.02.2016 r., godz. 09.09
Hołdys nigdy nic mądrego nie powiedział.Jest od lat powszechnie nie lubianym "artystą" nie koncertującym,który aktywnością i czynnie wspierał stan wojenny.
Dodane przez Ant, w dniu 11.02.2016 r., godz. 11.06
91 osób, to może nie być miarodajne badanie.
info
Dodane przez "Ultra Szmata", w dniu 11.02.2016 r., godz. 12.02
Hołdys to pupil mainstreamu i poprzedniej władzy. Zawsze wiedział co w odpowiednim momencie powiedzieć...
Hołdys nigdy nic mądrego nie powiedział
Dodane przez Nie płacz Ewka, w dniu 11.02.2016 r., godz. 14.02
Ważne że znalazł się w honorowym komitecie poparcia Bronisława Komorowskiego.
PiS miażdży!
Dodane przez Rudy, w dniu 11.02.2016 r., godz. 22.14
W lutym 34 proc. badanych zadeklarowało chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość, 19 proc. na Nowoczesną, 14 proc. na Platformę Obywatelską; na czwartym miejscu znalazłoby się ugrupowanie Kukiz‘15 z 11 proc. poparciem.
Narzekają też na niski poziom zaangażowania swoich współobywateli w życie publiczne.
Dodane przez Kaliope, w dniu 11.02.2016 r., godz. 22.44
Chyba nie jest tak źle, bo np. w miejskiej Radzie sporo nowych twarzy. Ze stołka spadło kilku starych wyjadaczy.
Dodane przez Elektroda, w dniu 12.02.2016 r., godz. 08.44
"Energia elektryczna doprowadzona jest do wszystkich miejscowości". Miejscowości może i tak, ale są pojedyncze gospodarstwa pozbawione prądu.
Dodane przez Anonim, w dniu 12.02.2016 r., godz. 10.51
Prąd jest obłożony wieloma podatkami w postaci różnych akcyz. Jest za drogi!
Dodane przez Mało dzieci, w dniu 12.02.2016 r., godz. 20.05
Jak jest niż demograficzny, to mało dzieci w szkołach Drugie tyle odjechało i narodziło się zagranicą.
Ludzie są wk...ni na takie praktyki
Dodane przez TD, w dniu 12.02.2016 r., godz. 20.11
Samochód w Narodowej Loterii Paragonowej wygrała koleżanka byłej wiceminister finansów, która loterię projektowała. Spokojnie, to tylko przypadek! opublikowano: godzinę temu · aktualizacja: 13 minut temu Ostatnio w losowaniu nagród Narodowej Loterii Paragonowej - samochód Opel insignia wygrała Grażyna Kawecka-Karaś z Częstochowy. Prywatnie dobra znajoma Izabeli Leszczyny, byłej wiceminister finansów, która pracowała przy projekcie loterii. Obie panie znają się jeszcze ze wspólnej pracy w Częstochowie. O tym niesamowitym zbiegu okoliczności poinformował nas radny częstochowski - Artur Sokołowski z PiS, który zastrzega, że nie ma żadnych podejrzeń, a jedynie jest zaskoczony przypadkiem, w którym z 56 milionów paragonów biorących udział w losowaniu wygrywa koleżanka organizatorki loterii z Ministerstwa Finansów.
Dodane przez Anonim, w dniu 12.02.2016 r., godz. 21.07
Mieszkańcy narzekają na opiekę zdrowotną w szpitalu ??? No tam dowodzi przecież geniusz z corocznymi premiami i 13-tkami.
Dodane przez Kaśka, w dniu 13.02.2016 r., godz. 08.17
I co z tego narzekania, szpital od środka jest jedną wielką kompromitacją. Jak wygląda podejście do starszego pacjenta? Zacznijcie o tym głośno i uczciwie mówić.
Dodane przez Rudy, w dniu 13.02.2016 r., godz. 11.02
Brutalny atak imigrantów na ojca z dzieckiem w Hamburgu. Mężczyzna w panice wbiegł na lód pokrywający jezioro, który załamał się pod jego ciężarem. Dziecko nie przeżyło.
Dodane przez Rudy, w dniu 13.02.2016 r., godz. 11.27
W Danii oddzielą nieletnie żony od mężów w ośrodkach dla uchodźców. "Nazywamy to pedofilią gdy dorosły mężczyzna zapładnia 14-letnią dziewczynkę"
Dość dobrze rozwinięta jest sieć usług i handel
Dodane przez Anonim, w dniu 13.02.2016 r., godz. 23.08
Aż do przesady. O jeden Kaufland, lub Lidl za dużo.
Dodane przez Do koryta, w dniu 14.02.2016 r., godz. 08.23
Czy ktoś z oświeconej i 'Nowoczesnej kupuje jeszcze w "Społem" czy to dla was zakompleksieni naśladowcy zachodu jest obciach?
Dodane przez Razem, w dniu 14.02.2016 r., godz. 12.04
BankDyci od Petru i lekarze. Ja nie ufam tej resortowej POpelinie. Jakim szacunkiem cieszą się wyszkowscy szpitalni lekarze...
Majdan Petru
Dodane przez Zły, w dniu 14.02.2016 r., godz. 12.36
Wy w namiocie, on w Marriottcie POmiocie.
Do realizacji trzy strategiczne cele
Dodane przez S., w dniu 14.02.2016 r., godz. 20.53
Na podstawie analizy danych w strategii zapisano trzy cele strategiczne powiatu. Pierwszy to zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społecznego poprzez rozwój systemu wsparcia rodziny, profesjonalizację służb społecznych, aktywizację i integrację osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, budowanie kapitału społecznego, poprawę bezpieczeństwa publicznego... Kapitał ludzki przestaje się na was oglądać. Poparcie dla partii spada, a najdotkliwiej odczuło to PSL. Ludzie podziękowali za wasze rozwiązania. Maja ochotę na dalsze wodzenie?
ciemni ludzie
Dodane przez Gocha, w dniu 14.02.2016 r., godz. 20.57
W Wyszkowie to ludzie daja na kościół, w którym króluje złoto i inne bogactwa np. Świetej rodziny - w głowie się przewraca ten dobrobyt w czasie kryzysu a po drugiej stronie przychodnia ruina, gdzie chodzą się "niby" leczyć a i tak większość uzdrawia się co niedziela w kościele bo wierzą że tam ich wyleczą, tylko mało kto wie że na dachu są wieże transmisyjne sieci komórkowych i dają takie promieniowanie, więc oni wierzą że kościół ich uzdrowi. Pytam się czy lekarz ratuje życie czy wiara w złotym kościele. Ludzie kiedyś Wyszków miał piękną 2 piętrową przychodnię gdzie był komfort a teraz to szkoda mówić
Dodane przez Anonim, w dniu 14.02.2016 r., godz. 21.09
To już są "BankDyci" od Petru ???? Przecież oni tylko was krytykują.Wielka jest bojaźn z waszej strony do wytykania waszych blędów a robicie ich coraz więcej.Pis to nie jest skład ludzi do rządzenia Polską.Nie porządzicie nawet rok.
Dodane przez Anonim, w dniu 14.02.2016 r., godz. 21.44
Duda nie wywiązał się i nie wywiąże z obietnic przedwyborczych....Duda do dymisji,tak jak obiecał.
Dodane przez Vegeta, w dniu 14.02.2016 r., godz. 22.33
Jak nie pasuje kościół, to można zmienić wiarę na ewangelicką. Tamtejsze kościoły charakteryzują się surowością wystroju wnętrz. Krzyż na środku i gołe ściany. Można w takim stylu urządzić dom. Pozbyć się większości mebli i wyposażenia, ale nie można mówić komuś, że źle ofiaruje swoje własne ciężko zarobione pieniądze. Sam jesteś jakimś zawistnym ciemnym ludem.
do Vegety
Dodane przez Papryka, w dniu 14.02.2016 r., godz. 23.33
Vegeta jak nam wiadomo jest szkodliwa bo zawiera glutaminian sodu a więc naturalne warzywa górą, trzeba to wiedzieć bo ubogi stan służy zdrowia w ruinie nie poratuje
Pomoc socjalna
Dodane przez Krzychu, w dniu 14.02.2016 r., godz. 23.38
Pomoc socjalna jest źle kontrolowana i nie wszyscy powinni z niej korzystać, jeden gościu handlował gazem a żona zasiłki pobierała, najlepsza chałupa w okolicy, paragonu nie wydaje za gaz to i kontroli nie ma o dochód. Gdzie tu sprawiedliwość, nikt tego nie kontroluje a powinni pojechać pod dany adres zobaczyć czy faktycznie bieda - żenada, tak sie marnują nasze wspólne pieniądze z podatków
Kościół
Dodane przez Agnieszka, w dniu 14.02.2016 r., godz. 23.44
Wiecie co zniechęca mnie do chodzenia do kościoła na Polonezie, to że ksiądz wyczytuje z imienia i nazwiska, które wpłaciły spore kwoty. Jak jest nie każdego stać na hojne datki, wiara jest jedna i powinno się tak samo traktować biednych i bogatych, bez podziału. Ale może jest to zachętą daj to wszystkim powiem.
Dodane przez 2 strona medalu, w dniu 15.02.2016 r., godz. 13.55
Masz naprawdę życiowe rozterki Agnieszko. Burmistrz nic nie daje ze swojej kieszeni, a wszyscy mu później za wsparcie gminy dziękują. Za co, za pomoc z naszych podatków? On swoich prywatnych pieniążków pilnuje.
do 2 strony
Dodane przez Agnieszka, w dniu 15.02.2016 r., godz. 16.53
Tu nie mowa o burmistrzu tylko po co te wyczytywania w kościele z imienia i nazwiska i ile dał pieniędzy po co to? Coraz więcej ludzi się zniechęca i ksiądz wstydu nie ma. W Lubielu Starym to skromny kościół i ksiądz w październiku w sandałach chodzi i to jest ksiądz z powołania. Kościoły są finansowane z Państwa i Watykanu, i tak wam odpadła nauka religii dzieci więc tak źle nie macie
Dodane przez ela, w dniu 15.02.2016 r., godz. 19.56
Kościół w ten sposób dziękuje darczyńcom i nie widzę w tym nic złego. Robi to przed społecznością Kościoła wśród swoich wiernych. Komuś jeszcze to przeszkadza? ja się cieszę, że są ludzie, którzy hojniej wspomagają, ja zawsze dopasowuję te sprawy do aktualnych możliwości.
do eli
Dodane przez Ryszard, w dniu 15.02.2016 r., godz. 21.33
Nie rozumiesz tekstu, kościół ma się bardzo dobrze a służba zdrowia źle, dlaczego ludzie dają na kościół a nie np. na zdrowie - tego nie rozumiem ciemnogrodzie a klasyfikacja alfabetyczna jest wielce nie na miejscu zgodnie z wyznaniem katolickim, nie można dzielić i poniżać ani wywyższać, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi a to że ty masz kasę i Cię wyczytują to już zwyczajna pycha jeśli to jest według Ciebie ok.
Dodane przez Lupa, w dniu 16.02.2016 r., godz. 09.34
Ja na zdrowie płacę 1300 zł na ZUS. A lekarz tylko wypatruje łapówki, albo przenosi wizyty na swoją prywatną praktykę. Co do kościelnych ofiar i ofiarodawców, to jest to norma ustalona od setek co najmniej lat. Orkiestry Świątecznej Pomocy też licytują publicznie swoje serduszka i inne fanty. Pisza później o tych ludziach wszystkie gazety, ale to Ci już nie przeszkadza.
skladki
Dodane przez Ryszard, w dniu 16.02.2016 r., godz. 11.17
Wszyscy płacą składki i co z tego, powinno sie to sprywatyzować i wtedy byś chodził tylko prywatnie i nie było by łapówek u lekarza. Tak się sprywatyzowało państwowe zakłady gdzie większość kradła ile mogła. Teraz pieniądze sa trfonione i sam widzisz że nie jest dobrze. Oczywiście że datki na tacę to tak jak piszesz zwyczaj, chodziło wczesniej komuś że nie powinno być afiszowania że Kowalska dała 1000zł a Nowak tylko 10zł bo nie każdy ma tyle samo w portfelu choć chciałby dać a jest mu przykro, że publicznie wyróżnia się ludzi i w ten sposób robi podziały na bogatych i biednych
Dodane przez Anonim, w dniu 16.02.2016 r., godz. 20.54
Polacy to ostatni naród w Europie zachodniej,tak ordodoksyjnie katolicki....Zrozumcie rodacy że jesteście w Europie jak pejsaci Żydzi w Izraelu !!!!
Dodane przez Lupa, w dniu 16.02.2016 r., godz. 21.01
Wyczytuje się tych, którzy dają po tysiąc. Tych po dziesięć złotych nie sposób byłoby wyczytać, z dziesięć minut by się zeszło. I wątpię, czy komuś zależałoby na tym.
Dodane przez Korekta, w dniu 17.02.2016 r., godz. 10.52
Mamy się z powodu swojej katolickości wstydzić przed wykolejoną lewacko Europą? Ale masz przyjacielu kompleksy.
Dodane przez Anonim, w dniu 17.02.2016 r., godz. 11.30
Moim idolem jest ten kurdupel i pijaczyna Shultze.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl