Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Budżet zrównoważony

(Zam: 25.11.2015 r., godz. 10.51)

– Tyle wydajemy, ile mamy w budżecie – mówi pytana o zasady racjonalnego zarządzania finansami w gminie Ewa Mróz, skarbnik gminy Brańszczyk.

Rozmawiamy o zmianach finansowych zaakceptowanych przez radnych na ostatniej sesji Rady Gminy oraz wpływie mieszkańców na budżet. – Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala mieszkańcom gminy zapoznać się z założeniami wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych gminy, bo sięgających do 2020 roku – podkreśla skarbnik.

Dochody gminy Brańszczyk w 2015 r. wynoszą 30 mln 279 tys., a wydatki 30 mln 923 tys. zł. Deficyt budżetu w wysokości 643 tys. zł sfinansowany jest przychodami z zaciągniętych pożyczek.

Anna Mikołajczyk-Kłębek: Na ostatniej sesji Rada Gminy przyjęła zmiany zaproponowane w uchwale budżetowej gminy Brańszczyk na 2015 r. Jakie to są zmiany?
– Dochody budżetu gminy zostały zwiększone o 251 065 zł i są to wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 59 853, 63 zł. Uległa zmniejszeniu kwota długu gminy Brańszczyk o 191 211, 57 zł.

Radni przyjęli także prognozę budżetową gminy Brańszczyk na lata 2016-2020. Jakie są jej założenia?
– WPF jest dokumentem oceniającym sytuacje finansową gminy Brańszczyk na lata 2015-2020-założenia do WPF – analiza kształtowania się źródeł dochodów gminy oraz wpływu określonych czynników na ich poziom, analiza kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju, założenia makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów – realny wzrost PKB, wzrost CIT i PIT, założenia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ufp, w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie to ma przełożenie dla zwykłego mieszkańca gminy Brańszczyk?
– Wieloletnia Prognoza Finansowa pozwala mieszkańcom gminy zapoznać się z założeniami wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych gminy, bo sięgających do 2020 roku. Informacja ta pozwala mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w kreowaniu polityki inwestycyjnej w gminie. WPF pozwala na bieżące śledzenie poczynań samorządu.

Jak obecnie wygląda sytuacja finansowa gminy Brańszczyk?
– Powiem krótko – dobrze. Daleko nam do przekroczenia progów ostrożnościowych określonych w ustawie. Mamy zdolność kredytową, która przyda nam się przy pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. Na dzień dzisiejszy dokonaliśmy spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek za 2015 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na czym, Pani zdaniem, polega racjonalne zarządzanie finansami w gminie?
– Przede wszystkim zasada zrównoważonego budżetu – tyle wydajemy, ile mamy w budżecie. Racjonalne zarządzanie finansami w gminie polega na pozyskiwaniu środków z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych, które służą zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, stała weryfikacja wydatków bieżących, zaciąganie pożyczek preferencyjnych oraz windykacja należności podatkowych.
Jakie są plany finansowe gminy w 2016 r.? Jakie są zakładane inwestycje finansowe, największe pożyczki zapisane w prognozie?
– Przyszły, 2016 rok będzie pierwszym rokiem budżetu unijnego zaplanowanego na lata 2014-2020, kiedy można będzie składać wnioski o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych. Gmina ma przygotowane dokumentacje na rozbudowę kanalizacji, budowę dróg, projekty realizowane w ramach PROW. Zakładamy, że część tych naszych gminnych planów zostanie rozpoczęta w 2016 roku.
Czy mieszkańcy gminy mają jakiś wpływ na finanse gminy? W niektórych gminach wprowadzany jest np. budżet obywatelski, część budżetu jest wydzielona z gminy na realizację pomysłów mieszkańców. Czy gmina Brańszczyk ma takie rozwiązanie?
– W gminie Brańszczyk wydzielane są w budżecie pieniądze na realizację funduszu sołeckiego. Jest to forma budżetu obywatelskiego realizowanego w gminach wiejskich. Zadania realizowane w oparciu o fundusz sołecki w poszczególnych sołectwach są wskazywane przez mieszkańców. W 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane będzie ponad 360 tys. złotych. To duże pieniądze, a przez to znaczący bezpośredni wpływ na finanse gminy.

Do 15 listopada gminy mają złożyć do RIO projekt budżetu. Jak będzie wyglądał budżet gminy Brańszczyk w przyszłym roku. Jakie będą zmiany w porównaniu z tym rokiem?
– W budżecie gminy na 2016 rok planowana jest zasada równowagi budżetowej, oznacza to pełne pokrycie wydatków budżetowych dochodami budżetowymi.

Czy będzie większy deficyt budżetowy?
– Projekt uchwały budżetowej nie zakłada na 2016 rok deficytu budżetowego. Natomiast w trakcie realizacji budżetu sytuacja może się zmienić, np. w przypadku możliwości pozyskania przez gminę pieniędzy unijnych, kiedy potrzebny będzie tzw. wkład własny.

Na czym zamierzają Państwo zaoszczędzić, a jakie największe inwestycje, kredyty i pożyczki są planowane?
– Gmina Brańszczyk należy do oszczędnych gmin odnośnie wydatków bieżących budżetu. Możliwości cięcia wydatków bieżących w zasadzie nie mamy. W tej sytuacji liczymy na pozyskiwanie pieniędzy pozabudżetowych. Planowe inwestycje – modernizacja dróg asfaltowych oraz inwestycje związane z ochroną środowiska – rozbudowa kanalizacji, termomodernizacja – rozbudowa kanalizacji, termomodernizacja budynków komunalnych, zadania z PROW. Realizacja większości z nich uzależniona jest od pozyskania środków z budżetu UE.
Rozmawiała
Anna Mikołajczyk-Kłębek

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl