Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 stycznia 2023 r., imieniny Jana, PrzybysławaWarto być żołnierzem

Ikona
(Zam: 01.02.2011 r., godz. 12.35)

Wojsko jest najpoważniejszym pracodawcą w Polsce – twierdzi komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie, ppłk Leszek Wieczorek. – Przy bezrobociu, szczególnie w małych miejscowościach, wojsko oferuje dobre warunki. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) to interesująca propozycja dla młodych ludzi, którzy szukają ciekawego pomysłu na życie.

Od dwóch lat w Polsce istnieje ochotnicza służba wojskowa. W większości krajów armie masowe, przeszkalające obywateli do tworzenia wielomilionowych zasobów rezerwistów, są zastępowane armiami zawodowymi, mniejszymi, ale bardziej mobilnymi i dyspozycyjnymi. Te są wprawdzie mniejsze liczebnie, ale za to sprawniejsze w reagowaniu na obecne zagrożenia. Odejście od armii z poboru skutkuje redukcją wydatków na utrzymywanie infrastruktury oraz zapasów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Decyzja o rezygnacji z obowiązkowych form służby wojskowej spowodowała zmiany także w systemie gromadzenia i użycia rezerw osobowych. Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych zawiera postanowienia o utworzeniu Narodowych Sił Rezerwowych.

Co to jest NSR i czemu mają służyć?
Definicja mówi, że to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, którzy zawarli kontrakty i pozostają w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i w misjach poza granicami państwa. NSR będą stanowiły integralną część systemu uzupełniania Sił Zbrojnych. Liczba stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy rezerwy w jednostce wojskowej będzie uzależniona od jej specyfiki i realizowanych zadań kryzysowych. Będą to niemal wyłącznie stanowiska, których obsada w czasie pokoju nie będzie konieczna i opłacalna. NSR nie są oddzielnym składnikiem Sił Zbrojnych, lecz jednym ze sposobów uzupełniania etatowych stanowisk służbowych poszczególnych jednostek wojskowych. Obowiązkiem żołnierzy NSR jest dyspozycyjność do okresowego pełnienia czynnej służby wojskowej podczas:
- zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
- spełniania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia,
- akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego,
- oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
- uzupełniania stanowisk służbowych występujących w strukturach w kraju i poza granicami kraju.

Jakie należności finansowe i inne korzyści otrzyma żołnierz NSR?
Kontrakt jest płatny tylko w okresie powołania na ćwiczenia (do 30 dni w roku). Poza tym, obowiązuje zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych. Rezerwista otrzymuje minimum 80 zł za dzień ćwiczeń i ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na ten czas pracodawca zwalnia pracownika i przewidziana jest dla niego rekompensata pieniężna. Jednak przepisy te nie mają zastosowania do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. W planach przewiduje się także zapewnienie żołnierzom NSR opieki medycznej i stomatologicznej oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze i świadczenia zdrowotne, a także urlop na czas szkolenia i służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp. Istotną motywacją dla żołnierzy NSR z niepełną emeryturą wojskową ma być zaliczenie czasu służby do wysługi emerytalnej. Te propozycje mają m.in. zachęcić byłych lekarzy wojskowych do wyjazdu na misje zagraniczne. MON opłacałby składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zawodowego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowe. Dowódca jednostki będzie też mógł dofinansować naukę, np. kurs, szkolenie, podnoszące kwalifikacje, wymagane na danym stanowisku. Zależy to od specyfiki danej jednostki i stanowiska rezerwisty, może być to prawo jazdy, obsługa koparki, spychacza, doskonalenie językowe – wszystko zależy od danej jednostki i stopnia żołnierza: im wyższy, tym kursy mogą być bardziej specjalistyczne.

Kto może zostać żołnierzem NSR?
Zasoby osobowe NSZ tworzą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz inni żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, byliby kierowani do służby przygotowawczej. Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawierać będzie z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat. Kontrakt zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego, kierowany jest do wojskowego komendanta uzupełnień, który zajmuje się weryfikacją kandydatów i sporządza opinię w tej sprawie dla dowódcy jednostki wojskowej. Potencjalny żołnierz NSR powinien przejść egzamin sprawności fizycznej, badania psychologiczne, nie być karany, mieć wykształcenie na poziomie co najmniej gimnazjum dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych, co najmniej szkoły średniej dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej szkoły wyższej dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów. Ograniczeniem jest wiek powyżej 50. roku życia, karalność i kalectwo fizyczne.
Kobiety mogą przyjąć obowiązki w ramach NSR na zasadach ogólnych. Decydują kwalifikacje i potrzeby Sił Zbrojnych. Warunkiem jest uprzednie pełnienie czynnej służby wojskowej i przeniesienie do rezerwy. W przeciwnym wypadku konieczne będzie wcześniejsze stawienie się w trybie ochotniczym do kwalifikacji wojskowej i pełnienie służby przygotowawczej.

Czym jest służba przygotowawcza?
To kursy, rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników niebędących żołnierzami rezerwy lub niepełniących dotychczas żadnego innego jej rodzaju, którzy chcą wstąpić do NSR. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i odpowiednie wykształcenie. Wymagane jest wykształcenie: co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. Osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej składają wnioski do wojskowych komendantów uzupełnień, przedstawiając jednocześnie świadectwa (dyplomy) ukończenia szkoły (studiów) wraz z życiorysem, skróconym odpisem aktu urodzenia, informacją z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne dokumenty, które będą uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne, podobnie jak w przypadku służby kandydackiej będzie miało charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Okres szkolenia w ramach służby przygotowawczej wyniesie:
 dla żołnierza kształcącego się na oficera do sześciu miesięcy;
 dla żołnierza kształcącego się na podoficera do pięciu miesięcy;
 dla żołnierza kształcącego się na szeregowego do czterech miesięcy.

Jakie możliwości daje służba w NSR?
Podczas służby w NSR wszyscy żołnierze będą mogli ubiegać się o przejście do wyższego korpusu kadry, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego roku od nadania przydziału kryzysowego, jeżeli podwyższą w tym czasie poziom swojego wykształcenia, osiągną przynajmniej ocenę dobrą w opiniowaniu służbowym i będą posiadać odpowiednie predyspozycje. W tym celu szeregowi ze średnim wykształceniem będą mogli ubiegać się o skierowanie na kurs podoficerski, natomiast szeregowi i podoficerowie z wykształceniem co najmniej licencjackim na oficerski. Istnieje również możliwość zostania żołnierzem zawodowym. Kontrakt zawierany jest na okres od dwóch do sześciu lat, ale już po upływie roku można ubiegać się o kontrakt na służbę kontraktową i w perspektywie, zawodową.

Jakie obowiązki spoczywają na żołnierzu NSR?
Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia przydziału kryzysowego żołnierze NSR będą zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału i dyspozycyjności w razie zarządzania kryzysowego. Zasadniczym obowiązkiem żołnierzy NSR będzie pełnienie czynnej służby wojskowej w określonych przypadkach oraz realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w roku.

- Ewidencyjnie Siły Zbrojne będą liczyć do 120 tys. żołnierzy, w tym ok. 20 tys. żołnierzy NSR – tłumaczy ppłk Leszek Wieczorek. – Trzeba spróbować. To dobra propozycja dla osób lubiących przygodę i nowe doświadczenia. Z myślą o tych, którzy chcą uzyskać u nas informacje na temat NSR i pracujących do późna, wydłużyliśmy godziny pracy w poniedziałki i czwartki do 18.00. Zapraszamy wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania.
WKU w Wyszkowie mieści się przy ul. Serockiej 3, tel. 29 742 30 25, www.wkuwyszkow.pow.mil.pl.

E.E.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl