Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 października 2020 r., imieniny Filipa, Halki

„Razem ku lepszej jakości kształcenia”

(Zam: 08.04.2015 r., godz. 16.49)

– Dzisiaj podejmiemy bardzo trudny temat, który jak co roku Zarząd Powiatu przedstawia w marcu, by wybrać kierunki kształcenia na następny rok szkolny.

Zawsze jest dylemat, czy kierunki są zbieżne z oczekiwaniami pracodawców, czy znów nie wyedukujemy kolejnej partii bezrobotnych, którzy będą szukali pracy, czy jesteśmy w stanie dostosować nasze szkolnictwo zawodowe do potrzeb pracodawców, czy w ogóle jest to możliwe? – mówił Bogdan Pągowski podczas konferencji 26 marca.

„Szkoły i pracodawcy —razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego” to tytuł czwartkowej konferencji, która odbyła się w auli flii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie. Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe i delegatura Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. Aula wypełniła się młodzieżą, nauczycielami, dyrekcjami z różnych szkół, przedstawicielami rozmaitych instytucji i urzędów, a także przedsiębiorcami zainteresowanymi zatrudnieniem młodej kadry w swoich firmach.
– Chcemy, żeby było lepiej, żeby młodzi ludzie, którzy wychodzą ze szkół znajdowali pracę, a kształcenie w zawodzie daje taką szansę. To kształcenie w zawodzie zapewni analiza rynku, dlatego tu jest ogromna rola lokalnego środowiska, ogromna rola starostwa powiatowego – powiedziała dyrektor delegatury kuratorium oświaty Teresa Michalak otwierając konferencję.
Moderatorem spotkania była Natalia Szczerba – nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Wyszkowie. Wśród tematów podejmowanych tego dnia na forum pojawił się „Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. Jolanta Stachurska przypomniała, że rok szkolny 2014-2015 jest ogłoszony Rokiem Szkoły Zawodowców. Według prelegentki, ta inicjatywa ma nie tylko charakter strategiczny, ale w przyszłości będzie przekładała się na korzyści, kapitał pieniężny, który trafi do szkół zawodowych.
– Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach funduszy europejskich pozyska na cele szkolnictwa zawodowego w latach 2014-2020 około 120 mln euro – oznajmiła. – Kwotą 720 mln dysponować będą marszałkowie województw z przeznaczeniem na wspieranie lokalnego szkolnictwa zawodowego. Oczywiście pozyskanie tych pieniędzy będzie wiązało się z wykonywaniem wielu prac, a mianowicie pisaniem projektów, które będą miały na celu wspieranie szkolnictwa zawodowego, rozwijaniem współpracy z pracodawcami, rozwijaniem doradztwa zawodowego. Będziemy też mówić o infrastrukturze, która jest nieodzowna w przypadku kształcenia zawodowego.

Staże, praktyki, kursy
Staże zawodowe u pracodawców w ramach kształcenia zawodowego praktycznego są przeznaczone dla uczniów techników i szkół policealnych. Mogą wykraczać poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. Praktyki zawodowe są przeznaczone dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, w których nie są one realizowane w ramach praktycznej nauki zawodowej. Okres realizacji praktyk zawodowych i staży może wynosić od 150 do 970 godzin w przypadku jednego ucznia. Za udział w stażu dla uczniów przewidziane jest stypendium (staż lub praktyka zawodowa realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela we współpracy z pracodawcą zawiera pisemną umowę pomiędzy stronami). W ramach realizacji staży i praktyk pokrywane będą koszty związane z odbywanie stażu (koszty dojazdu, zakupu odzieży roboczej, wyposażenie miejsca pracy stażysty, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty) w wysokości 5 000 zł w przeliczeniu na 1 osobę odbywającą staż. Poza stażami i praktykami planowane są też kursy czy dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Uczniowie szkół zawodowych będą mieli szansę uczestniczyć w kursach przygotowawczych na studia, zajęciach laboratoryjnych w szkołach wyższych, kołach i obozach.
Nauczyciele kształcenia zawodowego będą mieli możliwość aktualizacji swojej wiedzy dzięki organizacji staży i praktyk, czy współpracy z uczelniami. Planowane jest zwiększenie dostępu nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, studia podyplomowe i szkolenia kaskadowe.
Przewidziane jest wsparcie doradztwa zawodowego w regionie (np. tworzenie w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, CKU, CKP) szkolnych punktów informacji i kariery (SZPiK).
P.D.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl