Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 23 maja 2022 r., imieniny Iwony, Kryspina



Czy bezpieczniej?

Ikona
(Zam: 25.01.2011 r., godz. 12.55)

Liczba stwierdzonych przestępstw w powiecie wyszkowskim spadła, lecz czy możemy czuć się bezpieczniej? W ubiegłym roku zanotowano tendencję wzrostową w przypadku rozbojów, kradzieży i wymuszeń. Właściciele samochodów powinni zabezpieczyć swoje pojazdy – wskaźnik kradzieży aut wzrósł dwukrotnie!

Policyjne statystyki cieszą – w 2010 roku liczba stwierdzonych przestępstw zmalała o 82 (2009 r. – 2502, 2010 r. – 2420), a wskaźnik wykrywalności ogólnej podniósł się o 2,7%. Wskaźnik ogólny wynosi 72,6 % (2009 r. – 69,9%). Największą wykrywalnością może się poszczycić gmina Długosiodło, gdzie przy 245 przestępstwach wskaźnik wyniósł 85,4%. Na kolejnych miejscach znajdują się gminy: Somianka (124 przestępstwa, wskaźnik 78,2%), Rząśnik (130 przestępstw, wskaźnik 75,2%), Brańszczyk (158 przestępstw, wskaźnik 71,50%) Wyszków (1611 przestępstw, wskaźnik 70,9%) oraz Zabrodzie (152 przestępstwa, wskaźnik 63,7%).
W ubiegłym roku ustalono 1013 sprawców przestępstw (w tym 9 cudzoziemców) oraz wystąpiono z wnioskiem o sporządzenie aktu oskarżenia wobec 950 osób. Sąd zastosował wobec nich 31 aresztów tymczasowych. Ponadto zastosowano 95 dozorów policyjnych, 10 poręczeń majątkowych i 12 zakazów opuszczania kraju.
Niepokojący jest jednak kolejny wzrost liczby rozbojów, wymuszeń i kradzieży rozbójniczych z 79 do 129 (dynamika 163%).
- W ubiegłym roku zwiększyła się liczba rozbojów, przede wszystkim z uwagi na prowadzenie tych spraw przez nieletnich (90 czynów) – tłumaczy nadkom. Anna Jaworska.
Wzrosła również liczba kradzieży mienia z 346 do 379. Właściciele samochodów mogą też mieć powody do niepokoju. Po raz pierwszy od dziesięciu lat (2000 r.) zanotowano podwójnie zwiększoną kradzież pojazdów z 26 do 53.
W 2010 roku spadła liczba bójek lub pobić (o 6 przypadków), uszkodzeń rzeczy (o 50 przypadków), liczba przestępstw drogowych (o 119 przypadków), w tym prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (spadek z 501 do 411). Budujący jest wskaźnik wykrywalności kierowców, którzy siadają za kierownicą pod wpływem alkoholu – według policyjnych statystyk wynosi 100%.
Przestępczość o charakterze kryminalnym utrzymała się na poziomie lat 2008-2009, tj. odnotowano 1366 czynów (2009 r. – 1322, 2008 r. – 1298). W zakresie rozpoznania przestępczości narkotykowej policjanci ujawnili 52 przestępstwa popełnione przez 20 osób, w tym 1 czyn przez nieletniego.
Niezmienna pozostała liczna włamań do różnych obiektów – 301 zdarzeń. Udało się ograniczyć tendencję wzrostową z roku 2009.
- Na poziom zagrożenia tą kategorią przestępstw w dalszym ciągu ma wpływ letniskowy charakter wielu rejonów naszego powiatu i włamania do domków (ok. 100 zdarzeń w ciągu roku) – mówi rzecznik prasowy wyszkowskiej komendy. – Największym zagrożeniem są drobne kradzieże i to właśnie na terenach letniskowych najczęściej zdarzające się kradzieże samochodów (ok. 70% ogółu kradzieży pojazdów) – dodaje nadkom. Anna Jaworska.

Gospodarcze przewinienia
W ubiegłym roku policja ujawniła 505 przestępstw kryminalnych (w porównaniu z 2009 r. – 530), co pozawala zanotować tendencję spadkową. Jednak wskaźnik wykrywalności również spadł w dół do 86,4% (2009 r. – 97,7%). W trakcie podejmowanych kontroli i działań przeciwko handlarzom wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi bez znaków akcyzy łącznie zatrzymano 5 osób nielegalnie nimi handlujących (w 1 przypadku towar został porzucony), zabezpieczono 535 paczek papierosów, a także 6 litrów alkoholu w przeliczeniu na czysty spirytus w sprawie nielegalnej produkcji bimbru. Funkcjonariusze przeprowadzili 23 kontrole targowic (w Wyszkowie, Rząśniku i Długosiodle).
2010 rok przyniósł 11 przestępstw korupcyjnych (tzw. łapownictwo), w 2009 r. – 13. Ponadto stwierdzono 8 przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, to aż o 7 przypadków więcej w porównaniu z 2009 rokiem.

Nastolatki „grzeczniejsze”?
Od stycznia do grudnia spadła liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich. Do Sądu Rejonowego skierowano 37 postępowania do rozpatrzenia przeciwko 63 nieletnim sprawcom (2009 r. – 48 postępowań, 105 sprawców). Podejrzani są oni o dokonanie 156 (2009 r. – 111) czynów karalnych dokonanych bez udziału dorosłych oraz 8 z dorosłymi. Nieletni stanowią 6,2 % (2009 r. – 9,9%) ogółu ustalonych sprawców. Bez udziału dorosłych dokonali 6,4 % (2009 r. – 4,2%) ogółu stwierdzonych czynów. W kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym były to odpowiednio liczby 14,5 % i 11,2 %. Nieletni najczęściej dokonywali wymuszeń rozbójniczych oraz przestępstw skierowanych przeciwko mieniu (kradzież i kradzież z włamaniem). Zarejestrowano również 11 wykroczeń popełnione przez nieletnich. Tak jak w 2009 roku, nieletni przestępcy to przeważnie chłopcy w wieku 15-17 lat.

Na drogach więcej ofiar
W minionym roku na drogach powiatu doszło do 130 wypadków drogowych, w których 16 osób poniosło śmierć, a 157 zostało rannych. Dla porównania, w 2009 roku wydarzyło się 173 wypadki, zginęło 11 ofiar śmiertelnych, a 246 osób zostało rannych. W ubiegłym roku odnotowano również wzrost kolizji drogowych – 906 (2009 r. – 834). Nastąpił duży spadek liczby wszystkich zaistniałych w powiecie wypadków drogowych oraz liczby rannych w tych zdarzeniach. Wzrosła jednak liczba tych wypadków (z 11 do 16), gdzie były ofiary śmiertelne (z 11 do 22).
- W 2010 roku (podobnie jak w 2009 r.) zmalało zagrożenie zdarzeniami drogowymi, szczególnie na drogach krajowych nr 8 i nr 62, choć w dalszym ciągu istnieje zagrożenie na tych odcinkach w związku z ogromnym nasileniem ruchu tranzytowego oraz ciężarowego – komentuje nadkom. Anna Jaworska.
Zwiększona intensywność pracy policjantów przyniosła skutki. Przez cały rok policjanci ruchu drogowego uczestniczyli w spotkaniach i szkoleniach z uczniami szkół, w czasie których przeprowadzali konkursy, egzaminy na kartę rowerową. W ciągu ubiegłego roku doszło do 101 działań profilaktyczno-represyjnych m.in.: „Prędkość”, „Pasy”, „Bezpiecznie na K 8 i K 62”, „Niechronieni”, „Truck i bus”, „Trzeźwy poranek i wieczór”, „Alkohol i narkotyki”.
WRD był także współorganizatorem lustracji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w których ujawniono 96 nieprawidłowości i wystosowano wnioski pokontrolne do zarządców dróg.

Więcej mandatów
W 2010 r. sporządzono 764 wnioski o ukaranie do Sądu (2009 r. – 1080). 72 % dotyczyło bezpieczeństwa i porządku na drogach, poza tym największe liczby wniosków sporządzono za wykroczenia przeciwko mieniu, spokojowi i porządkowi publicznemu oraz za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
Policjanci nałożyli 10105 mandatów karnych (2009 r. – 8785) oraz pouczyli 3879. Najwięcej mandatów było za wykroczenia drogowe, przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, urządzeniom użytku publicznego i obyczajności.
W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych umieszczono 967 osób, tym 437 do wytrzeźwienia. Na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu policjanci zatrzymali 567 osób, 211 osób straciło prawo jazdy, a 1360 dowody rejestracyjne.
Ubiegły rok przyniósł 8136 interwencji, w tym 1140 to interwencje domowe. Podczas realizacji procedury „Niebieskich Kart” zarejestrowano 216 interwencji związanych z przemocą w rodzinie, w których ofiarami było 225 kobiet, 31 mężczyzn i 157 dzieci. Karty te wykorzystano w 41 prowadzonych postępowaniach przygotowawczych o znęcanie się nad członkami rodziny.
W ramach działalności profilaktycznej policjanci prewencji uczestniczyli w 527 różnorodnych spotkaniach z przedstawicielami samorządów różnego szczebla. Funkcjonariusze przede wszystkim Zespołu ds. Nieletnich i Patologii
przeprowadzili 583 spotkania w szkołach, z rodzicami, uczniami i pedagogami, ponadto zorganizowano 24 różnorodne działania profilaktyczne, m. in. „Wagarowicz”, „Nieletni”, „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”.
Od czerwca 2010 r. dzielnicowi wspólnie ze strażnikami miejskimi w Wyszkowie w każdy wtorek pełnili służby na miejskiej targowicy. Ponadto, w ramach funkcjonowania wizyjnego monitoringu miejskiego odnotowano 475 różnorodnych interwencji policyjnych i 422 strażników miejskich (dwukrotny wzrost w porównaniu do roku 2009).
W 2010 roku z władzami samorządowymi powiatu i gmin podpisano 11 porozumień. Na ich mocy Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i urzędy gminne przeznaczyły łącznie na wyposażenie komend w sprzęt 120 tysięcy złotych.

Oprac. E.M.
Na podstawie informacji KPP Wyszków

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl