Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 września 2021 r., imieniny Michaliny, Michała

Nieufni, ale raczej zadowoleni z życia w Wyszkowie

(Zam: 21.01.2015 r., godz. 15.35)

Jesteśmy raczej nieufni i ostrożni w relacjach międzyludzkich, ale lubimy Wyszków jako miejsce do życia. Niemal połowa z nas nie ma poczucia wpływu na działalność władz, a co trzeci mieszkaniec na ogół nie uczestniczy aktywnie w życiu gminy – to niektóre z wniosków z ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców na zlecenie samorządu przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Foto
.

Prezentacja jej wyników odbyła się 14 stycznia w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Poprowadził ją przedstawiciel fundacji dr Cezary Trutkowski. Uczestniczyli w niej radni miejscy, pracownicy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek.
Jak zauważył dr C. Trutkowski, metodologię badań wypracował Związek Miast Polskich. Podkreślił, że są one realizowane od dwóch lat w różnych samorządach. Spośród 10 720 gospodarstw domowych w gminie Wyszków do badania wylosowano 371 (i 111 w próbie rezerwowej). Tzw. błąd pomiaru wyniósł 5 proc. Ankiety udało się zrealizować w 291 gospodarstwach domowych (w tym tych z próby rezerwowej), czyli zrealizowano je na poziomie 78,9 proc. Badanie jesienią ubiegłego roku (w okresie przed wyborami) przeprowadzili ankieterzy z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Jak podkreślił C. Trutkowski, badanie jest reprezentatywne na poziomie całej gminy. Według wyników w 11,6 proc. przebadanych gospodarstw domownicy mieli wykształcenie podstawowe, 34,13 proc. – zawodowe, 5,46 proc. – gimnazjalne, 50,17 proc. – średnie, 11,60 proc. – pomaturalne/policealne, 17,06 proc. – niepełne wyższe, 41,64 proc. wyższe. Główne źródła utrzymania gospodarstw to (można było podać kilka): praca na etacie (całym lub części) – 58,36 proc., własna firma – 7,17 proc., praca dorywcza w różnych miejscach – 5,80 proc., rolnictwo – 5,46 proc., umowa zlecenie – 6,83 proc. Brak pracy zawodowej zadeklarowało 1,71 proc., 2,05 proc. to uczniowie, studenci, 19,80 proc. emeryci/renciści, 4,10 proc. – bezrobotni.
Sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego jako średnią oceniło 63,48 proc. ankietowanych, raczej dobrą – 17,75 proc., bardzo dobrą – 2,05 proc., raczej złą – 8,19 proc., bardzo złą – 3,41 proc.
– Średnia ocena oznacza, że w gospodarstw domowych nie stać na zaoszczędzenie pieniędzy, ale jednocześnie życie codziennie nie sprawia większych problemów – tłumaczy dr Trutkowski. – Oceny dobre świadczą o tym, że mieszkańcy mogą sobie pozwolić także na dodatkowe wydatki, poza tymi niezbędnymi.
Większość badanych ma własny dom lub jego część – 44,37 proc., 42,32 proc. posiada własne mieszkanie, 4,10 proc. wynajmuje je, 0,34 proc. wynajmuje dom lub jego część. Najwięcej z nas (29,01 proc.) ma dom lub mieszkanie o powierzchni od 31 do 60 m kw., 17,75 proc. – 61-100 m kw., 14,68 proc. – 101-150 m kw., 8,87 proc. – 151-200 m kw., 3,75 proc. – 201-250 m kw., 1,71 m kw. – 250-300 m kw., 1,02 proc. – powyżej 300 m kw. W 22,53 proc. badanych gospodarstw nie udało się uzyskać tych danych.
Domostwa, w których wszyscy mieszkańcy na co dzień żyją, uczą się, pracują w gminie Wyszków to 38,57 proc. ankietowanych. W 22,18 proc. gospodarstw wszyscy domownicy wprawdzie mieszkają w gminie, ale pracują albo się uczą poza nią. W 26,62 proc. gospodarstw część domowników dzieli życie pomiędzy Wyszków a inne miejscowości. W 12,62 proc. przypadków ankieterom nie udało się zebrać danych lub usłyszeli „trudno powiedzieć”.

Zadowoleni z życia w Wyszkowie
– Mimo że jedna piąta ankietowanych tylko w Wyszkowie nocuje, ci ludzie obserwując inne miejsca deklarują, że w Wyszkowie żyje im się dobrze – podkreśla dr Trutkowski. – Z drugiej strony wielu mówi, że żyje się im średnio, bo nie mają innej alternatywy, ale gdyby mieli taką możliwość, to by się stąd wyprowadzili.
„Czy, ogólnie rzecz biorąc, są państwo zadowoleni, czy też niezadowoleni, że mieszkacie państwo w naszej gminie?” – na to pytanie nie i zdecydowanie nie odpowiedziało 5,46 proc. ankietowanych, zdecydowanie tak i tak – 58,36 proc., średnio – 35,84 proc. Gdyby jednak dano naszym mieszkańcom taką możliwość, z gminy wyprowadziłoby się 20,14 proc., pozostałoby natomiast 56,6 proc. mieszkańców. W tej kwestii niesprecyzowane zdanie ma 23,26 proc.
– Dobrze oceniają gminę jako miejsce do życia przede wszystkim ci, którzy się nią interesują – mówi dr Trutkowski.
Dobrze i bardzo dobrze jako miejsce do życia gminę Wyszków oceniło 48,07 proc. ankietowanych, średnio 46,32 proc., źle lub bardzo źle zaledwie – 5,62 proc.
Czy nasza gmina jest biedna czy bogata? W tej kwestii większość nie ma wyrazistego zdania. Średnia odpowiedziało – 65,19 proc, bogata – 27,06 proc., biedna – 8,19 proc. Zdania w tej sprawie nie ma prawie 10 proc. osób.
Im gorzej mieszkańcy oceniają gminę jako miejsce do życia tym częściej uważają ją za biedną.
Mieszkańcy generalnie interesują się tym, co się dzieje w gminie – tylko 7,27 proc. deklaruje, że nie obchodzą ich sprawy lokalnego środowiska. Zainteresowanie deklaruje 49,83 proc. osób, a średnie zainteresowanie 42,91 proc. To w dużej mierze te osoby, które mieszkają i pracują na miejscu.
Według ankietowanych najwygodniejszym sposobem informowania mieszkańców są lokalne media – tak odpowiedziało 75,09 proc, na drugim miejscu są tablice ogłoszeń w Urzędzie – 42,32 proc. trzecim – oficjalna strona internetowa Urzędu Miejskiego – 40,61 proc., czwartym zebrania/spotkania przedstawicieli Urzędu/radnych z mieszkańcami gminy – 23,21 proc., piątym lokalny portal informacyjny (nieurzędowa strona internetowa) – 22,18 proc., szóstym inne sposoby – 8,87 proc.
Wśród ankietowanych widoczna jest zależność miedzy ciekawością a oceną gminy. Im bardziej mieszkańcy interesują się sprawami lokalnymi, tym lepiej oceniają Wyszków jako miejsce do życia.
Foto
.


Mało aktywni
Okazuje się, że aż co trzeci z nas na ogół nie uczestniczy aktywnie w życiu gminy (29,01 proc.). Domostw, w których wszyscy na ogół są aktywnymi uczestnikami życia publicznego jest 10,92 proc. Największy odsetek jest jednak tych gospodarstw, w których niektórzy domownicy na ogół aktywnie uczestniczą w życiu gminy – 36,52 proc. 20,14 proc. w tej kwestii oznajmiło „trudno powiedzieć”.
– Brak uczestniczenia w życiu publicznym spowodowany jest na ogół czynnikami materialnymi – zauważa dr Trutkowski.
Badania pokazują, że zaangażowanie w życie gminie nie tylko sprzyja wzrostowi zainteresowania nią, ale też poczucia bezpieczeństwa w lokalnym środowisku i lepszej oceny gminy.
Jesteśmy mało aktywnym społeczeństwem – 5,80 proc. mieszkańców gminy działa w jakieś lokalnej organizacji społecznej (92,15 proc. nie jest w tej kwestii aktywnych).
– Te wskaźnik aktywności społecznej jest dość normalny w polskich warunkach – uważa jednak dr Trutkowski.
Zaangażowanie w ponadlokalną organizację deklaruje 2,73 proc. z nas. Aktywności w organizacjach sprzyja dobra sytuacja materialna i ogólne zaangażowanie w życie gminy, pozytywne nastawienie do gminy jako miejsca do życia.
Poczucie wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne ma 12,86 proc. mieszkańców, 41,07 proc. uważa, że nie ma wpływu na to co robi władza. Jako średni ocenia swój wpływ 46,07 proc. Poczucie wpływu na władze jest pozytywnie skorelowane z zadowoleniem z faktu mieszkania w gminie Wyszków.
Foto
.


Pesymistycznie o relacjach międzyludzkich
Według 60,58 proc. badanych w relacjach międzyludzkich w naszej gminie przeważa nieufność, ostrożność, interes prywatny. O tym, że przeważa poczucie solidarności i dbałość o dobro wspólne jest przekonanych 5,11 proc. Zdania nie ma w tej kwestii 34,31 proc.
– Zaufanie decyduje o poziomie kapitału społecznego. To jest pole do pracy – zauważa dr Trutkowski. – Ludzie im bardziej uczestniczą w życiu publicznym, tym zaufanie do innych rośnie. Ten zaś, kto się interesuje tym co się dzieje dookoła, ma poczucie wpływu, a to przekłada się na jakość życia. Im więcej ludzie wiedzą, tym lepiej oceniają rzeczywistość.
Poziom zaufania jest wyższy u tych, którzy dobrze oceniają gminę jako miejsce do życia.
Mieszkańcy swoje poczucie bezpieczeństwa w przeważającej mierze oceniają jako średnie lub wysokie. Niebezpiecznie w miejscach publicznych czuje się ok. 10 proc. ludzi. Spacerować wieczorem w okolicy miejsca zamieszkania boi się 16,32 proc. Bezpiecznie czują się przeważnie ci, którzy pozytywnie oceniają swoje życie w gminie.
Foto
.


Krytycy urzędników w mniejszości
Działalność informacyjną władz średnio ocenia 46,98 proc. badanych, dobrze – 30,96 proc., źle – 22,06 proc. Poinformowani czują się w dużej mierze ci z badanych, którzy interesują się życiem gminy, uważają że mają wpływ na politykę władz, są zadowoleni z życia w gminie.
Większość nie ma zdania na temat tego, czy samorząd wpiera inicjatywy obywatelskie. O tym, że tak jest przekonanych jest 24,23 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania jest – 22,53 proc.
Prawie połowa z nas w ubiegłym roku kilka razy załatwiała jakąś sprawę w Urzędzie Miejskim. Jednokrotne załatwienie sprawy deklaruje 17,18 proc. Potrzeby załatwiania czegokolwiek nie miało 17,18 proc. badanych. W mniejszości są ci, którzy źle oceniają wykonywanie obowiązków przez urzędników – 20,43 proc. Średnie oceny dało 48,75 badanych, a dobre 30,82 proc. Podobnie kształtuje się ocena nastawienia urzędników do petentów.

Burmistrz i radni na czwórkę
Taką ocenę wystawił Grzegorzowi Nowosielskiemu największy odsetek respondentów – 33,79 proc., piątkę wystawiło mu 13,65 proc., szóstkę – 0,68 proc., trójkę – 23,21 proc., dwójkę – 7,51 proc., jedynkę – 2,39 proc. Lepszym notowaniom burmistrza sprzyja lepsze poczucie poinformowania mieszkańców, a także ich zainteresowanie losami gminy, ich poczucie wpływu, dobra ocena pracy urzędników.
Rada Miejska również najczęściej dostawała od respondentów czwórkę, choć odsetek wskazań takich jest nieco mniejszy niż w przypadku burmistrza – 29,69 proc. piątkę radnym wystawiło 5,80 proc. szóstkę – 0,34 proc. trójkę – 26,96 proc. dwójkę – 10,58 proc., jedynkę – 4,79 proc.
Według dr Trutkowskiego nieco niższa ocena wydana radzie to zjawisko występujące powszechnie w samorządach. To organ mniej wyrazisty niż stanowisko burmistrza.

Dobrze oceniane czynniki
Wszystkie czynniki związane ze środowiskiem, otoczeniem wyszkowianie ocenili pozytywnie: czystość środowiska naturalnego, czystość powietrza, jakość wody pitnej, obecność przyrody w otoczeniu człowieka, dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego, estetykę budynków publicznych, czystość miejsc publicznych, odbiór śmieci z gospodarstw domowych, możliwość segregacji śmieci.
Wśród kwestii dotyczących infrastruktury drogowej, transportu, bezpieczeństwa na drogach pytani mieszkańcy źle ocenili jakość, stan nawierzchni ulic i dróg, przepustowość tras komunikacyjnych (korki), utrzymanie dróg w zimie. Pozytywnie zaś widzą dostępność tras rowerowych i transportu zbiorowego. Jakość transportu zbiorowego i bezpieczeństwo na drogach oceniają średnio.
Okazuje się też, że większość wyszkowian z komunikacji publicznej nie korzysta – 73,26 proc. Codziennie robi to 8,68 proc., przynajmniej raz w tygodniu – 5,21 proc., rzadziej niż raz w tygodniu – 10,42 proc.
Wyszkowianie postawili zdecydowanie na własny transport. W ciągu ostatnich trzech miesięcy samochód lub motor prowadziło 86,51 proc. osób.
W większości przypadków mieszkańcy pozytywnie postrzegają oświatę – jakość nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach, wyposażenie szkół, dostępność placów zabaw, zajęć pozalekcyjnych. Piętą achillesową samorządu jest za to dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – ta sfera oceniana jest zdecydowanie negatywnie.
Sfera przedsiębiorczości zebrała same negatywy – wyszkowianie źle postrzegają dostępność miejsc pracy, możliwość założenia własnego biznesu, wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez gminę.

Pomoc społeczna i sfera związana z ochroną zdrowia ma też słabe notowania – ankietowani negatywnie oceniają działalność instytucji pomocy społecznej, przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwość korzystania z usług opiekuńczych finansowanych przez gminę, pomoc udzielaną przez instytucje gminy osobom w gorszym położeniu, zainteresowanie problemami seniorów, dostęp do lekarzy specjalistów. Zwykle gorsze opinie w tej sferze wypowiadają ubożsi. Wyszkowianie nie mają za to zarzutów do funkcjonowania aptek.
Nieźle za to wypadają w ankiecie kultura sport i rekreacji. Dobre oceny zebrała działalność ośrodków kultury i sportu, bibliotek, możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz, uprawiania sportu, uczestniczenia w życiu kulturalnym jako widz/słuchacz, podejmowania działań artystycznych, uczestniczenia w działaniach społecznych. Negatywne opinie zebrała dostępność miejsc, w których dorośli mogą aktywnie spędzić czas poza domem, dostępność miejsc rekreacji w najbliższej okolicy zamieszkania.

W co inwestować?
Najczęściej mieszkańcy odpowiadali, że w ochronę i profilaktykę zdrowia – 59,04 proc., bezpieczeństwo publiczne – 39,59 proc., infrastrukturę drogową – 33,79 proc., pomoc społeczną i mieszkania komunalne – 26,96 proc., oświatę i opiekę przedszkolną – 22,87 proc., park miejski, tereny zielone, rekreacyjne – 15,36 proc., czystość ulic i terenów publicznych – 14,33 proc., zajęcia pozalekcyjne dla dzieci – 11,95 proc., sport i rekreację – 11,95 proc. Poniżej 10 proc. uzyskały takie sfery jak wodociągi i kanalizacja, wsparcie organizacji społecznych, baza sportowa (nowa hala), działalność instytucji kultury.

Mieszkańcy nie chcą hali sportowej
Ankieterzy na prośbę samorządu zapytali też mieszkańców m.in. „Jakie jest Państwa zdanie na temat pomysłu wybudowania nowoczesnego kompleksu sportowego (m.in. nowego stadionu i hali sportowej) na obrzeżach miasta i przeniesienia tam dotychczasowej bazy sportowej?”. Zwolennikami tego rozwiązania było 36,1 proc. badanych – „zdecydowanie za” powiedziało 11,9 proc, „raczej za” – 24,2 proc. Pomysł ten nie podoba się 36,8 proc. mieszkańców (badana była grupa reprezentatywna) – „raczej przeciw” powiedziało 16 proc., a 20,8 proc. „zdecydowanie przeciw”. Wśród osób, które mają niesprecyzowane w poglądy w tej kwestii jest 26,9 proc. ankietowanych – „trudno powiedzieć” oznajmiło 18,4 proc., a na pytanie w ogóle nie odpowiedziało 8,5 proc.
Bardziej jednoznacznie mieszkańcy opowiedzieli się w sprawie ewentualnej budowy hali sportowej. Na pytanie „Czy państwa zdaniem samorząd Wyszkowa powinien zainwestować w budowę nowej hali sportowej, nawet gdyby odbyło się to kosztem innych inwestycji?” negatywnie odpowiedziała prawie połowa ankietowanych – 28,7 proc. „raczej nie”, 20,8 proc. „zdecydowanie nie” (łącznie 49,5 proc.). Pozytywne odpowiedzi udzieliło 23,2 proc. osób – „zdecydowanie tak” – 7,5 proc., „raczej tak” – 15,7 proc. Zdania w tej kwestii nie ma 27,3 proc. mieszkańców („trudno powiedzieć” – 19,5 proc., brak odpowiedzi – 7,8 proc.),
W przypadku obu pytań liczba pozytywnych odpowiedzi jest zdecydowanie wyższa wśród zwolenników obecnego burmistrza.
J.P.
Foto
.

Komentarze

Dodane przez Listonosz, w dniu 21.01.2015 r., godz. 16.21
Czy ankietowani byli losowani, i kto ewentualnie w tym doborze uczestniczył?
Dodane przez Korki, w dniu 21.01.2015 r., godz. 17.17
Do czego to doszło, moim zdaniem niech rolnicy z podwyszkowskich wsi decydują o swoich łąkach pod lasem, a nie o wyszkowskim historycznym stadionie. O przyszłości stadionu powinni decydować mieszkańcy miasta!
do korki
Dodane przez wioska, w dniu 21.01.2015 r., godz. 17.36
Mieszkańcy wsi też są mieszkańcami tej gminy, a dla Twojej wiadomosci jak do tej pory na wsi nikt ankiety w tej jaki w innej sprawie nie przeprowadzal.nie wiem skąd u Ciebie takie oburzenie na wieś? A w ogóle to czemu nie mielibysmy mieć prawa wypowiedzi? Wioska i tak zawsze pokrzywdzona w inwestycjach a podatki też placimy(i nie tylko od nieruchomosci bo tu ludzie tez prowadzą różne dzialalnosci).
Dodane przez Wiochmen, w dniu 21.01.2015 r., godz. 18.19
Tak, płacicie POdatki szczególnie te KRUSowskie raz na kwartał, przez co pada polski system ubezpieczeń oraz służba zdrowia.
do Wiochmen
Dodane przez wioska, w dniu 21.01.2015 r., godz. 21.29
To ze mieszkam na wsi nie znaczy ze jestem rolnikiem. Prowadzę działalność gospodarczą i normalnie płacę podatki łącznie z ZUSem.takich osób jak ja jest dużo na mojej wiosce.w ogole to co to za podzial na wieś i miasto? A skąd większości mieszkajacych w mieście się wywodzi? Inteligencja sama teraz (nie pisze tego do wszystkich).to ze mieszkam na wsi to jestem gorsza? Mam męża rodowitego" mieszczucha" i nie wyobraża sobie teraz mieszkania w miescie.nie chce nikogo urazić kto mieszka w mieście bo nie taki moj cel, ale wszyscy myślący jak Wiochmen i Korki powinni przemyśleć czasami co piszą czy mówią. Jedni lubią miejskie klimaty a inni wiejskie.nie zawsze też ma się wybor bo są różne sytuacje. Pozdrawiam wszystkich bez wyjatku:-)
Dodane przez Adelajda, w dniu 22.01.2015 r., godz. 08.22
Chyba nie chodzi o to, że ktoś kogoś wyklucza ze społeczności gminnej. Wyszków to społeczność miejska, a na wioskach mamy społeczność wiejską. Inne potrzeby, to i inne oczekiwania. Fundacja powinna oddzielić w swoich badaniach oba środowiska.
Do fundacji
Dodane przez Mieszkaniec/wyborca, w dniu 22.01.2015 r., godz. 12.25
Jestem zadowolony, że mieszkam w Wyszkowie, ale nie ma to nic wspólnego z lokalną polityką. Mieszkali tu moi bliscy od dziesiątek lat, mam tu rodzinę i znajomych oraz pracę poza sferą budżetową. mam w zasięgu ręki rzekę gdzie wędkuję oraz lasy, w których zbieram runo. mam blisko do Warszawy i jej oferty. Żadna z tych rzeczy nie zależy do panujących władz. Wyszkowski samorząd oceniam źle. Nikt jak obecny burmistrz i jego świta nie skonfliktował tak miasta chyba w całej powojennej historii Wyszkowa.
Dodane przez Rowerzysta, w dniu 22.01.2015 r., godz. 20.29
Czyli szału nie ma
Dodane przez Anonim, w dniu 23.01.2015 r., godz. 14.20
Psu na budę ta ankieta.
Dodane przez aaa, w dniu 23.01.2015 r., godz. 18.09
to zróbmy ankietę kto wypelniał ankietę. Paranoja, pierwsze słyszę o takiej ankiecie a mam znajomuch dużo w mieście i na wsi jesli już iść tym tokiem myślenia
Dodane przez Adam Kępka, w dniu 24.01.2015 r., godz. 09.18
Brak informacji o liczbie osób przepytanych w tej ankiecie, brak informacji o tym co było podstawą w doborze osób odpowiadających na pytania ankietowe. Wiarygodność tego badania jest na poziomie ankiet robionych przez blogera Świtalskiego.
Dodane przez knom, w dniu 24.01.2015 r., godz. 10.35
Przydałaby się ankieta na temat ankietowanych
oświadczenia majątkowe
Dodane przez wycena, w dniu 24.01.2015 r., godz. 23.21
Nie mogę się powstrzymac żeby o tym nie napisać. W ostatnim numerze NW ukazał się artykul o oświadczenieach majątkowych naszych radnych, bo taki w zasadzie ich obowiązek to ujawnic.nie obchodzi mnie kto ile ma na koncie i co posiada, ale to jak niektorzy wycenili swoje mieszkania i domy wzburzylo mnie. Taki pan Burmistrz swoj dom ktory znajduje się w miescie wycenił na 150 tys., Kazimiera Bialek dom o powierzchni 210 m kw.wartosc 250 tys., Jan Hryniewicz mieszkanie 71 m kw. 102 tys.zl itp.za dlugo pisac by wymienić wszystkich.kto im wycenial wartość tych posiadlosci? Choć nie mam takich pieniędzy to gdyby Ci tu wymienieni chcieli odsprzedać te mieszkania po tej cenie co podali to wezmę kredyt i kupię. Z kogo robicie glupich? Wiem jakie są ceny nieruchomości i mieszkań, a oni wciskaja taki kit.ja wiem, że to po to zeby zataic prawdę, ale jak tu takim ludziom wierzyć? Dla przykładu tylko podam ze w mojej okolicy(wies)zostal sprzedany dom ok.130 m kw stojacy na dzialce o pow 600 m za 450 tys.zl a tu podają takie ceny.ciekawe czy sprzedali by za takie ceny jakie podali w oswiadczeniach? Sory, że w komentarzach o sondażu o tym piszę, ale nie było na stronie internetowej żadnej gazety o tym pisane.
Dodane przez Sąsiad, w dniu 25.01.2015 r., godz. 08.42
Burmistrz poseł ma klasę, w każdym calu i metrze2!
ankieta
Dodane przez Jadwiga, w dniu 25.01.2015 r., godz. 08.43
Ta ankieta to "pic na wodę".Ja też nie słyszałam,żeby ktokolwiek z mojego otoczenia brał udział w tej ankiecie.Komu chcecie wcisnąć ten "kit"?
Dodane przez IDamian, w dniu 25.01.2015 r., godz. 11.32
Pytanie?Kto przeprowadzal ankietowanie,czy byla na to zgoda,w jakim to czasie ,kto ja zlecil. i ile to kosztowalo.Nalezy zainteresowac tym media Mysle o telewizji,niech osoba zlecajaca ankietowanie,o ktorym nikt z nas nie slyszal, moze nam wyjasni.Nastepna sprawa,dlaczego nikt z urzedu nie zechce wyjasnia to, w tej oto gazecie,gdzie jest tak duzo wpisow poddajacych watpliwosc przeprowadzenia tej ankiety.Czyzby probowano w nas wmowic Jak to jestesmy zadowoleni z obecnej wladzy no i radnych.Prawde napisal forumowicz podajacy sie za wycena,ze o rzetelnosci tych ludzi swiadczy podanie zenujaco niskich cen za ich domy i mieszkania.Pietnujmy to w zaraniu.
Dodane przez Antoni, w dniu 25.01.2015 r., godz. 12.18
To na pewno zamach był...
Dodane przez Pocztmajster, w dniu 25.01.2015 r., godz. 12.42
Przeprowadzona ankieta była anonimowa.Tylko Pani ją odbierająca wpisywała na kopercie do której ją wkładaliśmy numerek posesji.Tak jak ksiądz chodząc po kolędzie.Pochwalony.
Dodane przez Nosek, w dniu 25.01.2015 r., godz. 13.43
Jest git Mamy ankiete usprawiedliwiajca wszystkie grzechy Grzeszka.
Dodane przez Lech, w dniu 25.01.2015 r., godz. 22.01
Mdła jest ta ankieta, jakaś taka niezdecydowana w stylu nie chcem ale możem.
Dodane przez do Jadwigi, w dniu 27.01.2015 r., godz. 09.52
nie wiem czy dobrze robisz tak sie uaktywniajac/
Więcej boksu i botoksu!
Dodane przez Bolo, w dniu 27.01.2015 r., godz. 10.12
Po co ma chować głowę w piasek. A co jej niby ma grozić za aktywność? Jakiś bokser napotka ją nad Bugiem?
Dodane przez Sitno, w dniu 27.01.2015 r., godz. 10.24
A dlaczego? Pani Jadzia to seksi babka, mająca w sobie dużo cząstek szczęścia. Jeśli nie takie kobiety odnoszą sukces to jakie. Nie było u ciebie ankieterów bo nie mogli dojechać tam na koniec wsi.
Dodane przez xxx, w dniu 27.01.2015 r., godz. 11.22
Ankieterzy byli tylko tam, gdzie mogli dojechać.Do was musieliby dotrzeć amfibią, albo traktorem, a o takim wydarzeniu słyszrli by wszyscy.
Dodane przez Jadwiga, w dniu 27.01.2015 r., godz. 11.44
I tu wytłumaczyliście mi wszystko. Zwracam honor ankieterom. Ankieta została przeprowadzona poprawnie.Przepraszam.
sondaż
Dodane przez eko, w dniu 27.01.2015 r., godz. 14.09
Sondaż przeprowadzła Fundacja Rozwoju.Demokracji Lokalnej na zlecenie samorządu wyszkowskiego, współpracującego z nią (informacja ze strony. w/w fundacji).
Dodane przez do Jadwigi, w dniu 27.01.2015 r., godz. 18.40
ironizujesz ;to ironizuj
ankieta
Dodane przez eko, w dniu 27.01.2015 r., godz. 21.08
Odsyłam da artykółu Moja ankieta w Wyszkowaku Nr 4. Ja pracuję w największej firmie w Wyszkowie i nikt nie słyszał o takij ankiecie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl