Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 05 grudnia 2022 r., imieniny Krystyny, SabinyAmbitne plany budżetowe

Ikona
(Zam: 04.01.2011 r., godz. 12.23)

– Plany mamy ambitne, jeśli chodzi o zamierzenia. Ich realizacja zależy od dwóch rzeczy: współpracy radnych, sołtysów oraz pozyskiwania środków z zewnątrz – powiedział wójt Mieczysław Pękul oceniając budżet na 2011 r.

Na IV sesji Rady Gminy, 29 grudnia radni zatwierdzili budżet na 2011 r. Planuje się, że dochody gminy wyniosą 26 233 915 zł, wydatki zaś – 32 050 608 zł, w tym inwestycje 11 758 993 zł. Powstały deficyt w wysokości 5 816 693 zł gmina zamierza sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

Planowane wydatki
Transport i łączność – 1 908 899 zł, w tym m.in.:
- przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy-Przyjmy – 300 000 zł
- przebudowa drogi gminnej Nowy Brańszczyk-Przyjmy-Tuchlin-„Trakt Napoleoński” – 100 000 zł
- przebudowa ulic w Dalekim Tartak – 300 000 zł
- partycypacja w kosztach przebudowy ciągu dróg powiatowych Wyszków-Brańszczyk-Trzcianka – 805 364 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 60 000 zł
- równanie i remont dróg gminnych – 201 000 zł.

Administracja państwowa – 4 066 048 zł, w tym m.in.:
- koszty Urzędy Gminy – 1 960 000 zł
- koszty Rady Gminy – 140 000 zł
- promocja gminy – 89 500 zł
- pozostała działalność 1 800 806 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- ochotnicze straże pożarne – 177 400 zł.

Oświata i wychowanie 9 400 421 zł, w tym m.in.:
- remont, przystosowanie i termomodernizacja budynku z przeznaczeniem na potrzeby samorządowego przedszkola w Brańszczyku – 510 000 zł
- urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurowcu – 54 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 300 000 zł.

Ochrona zdrowia (działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych):
– 90 000 zł.

Pomoc społeczna – 3 958 258 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 015 592 zł, w tym m.in.:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciance i Niemirach oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance – 5 102 792 zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Udrzynku – 1 075 000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dudowizna, Poręba Kocęby, Udrzyn – 1 209 800 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku – 1 003 000 zł
- zakup koparki dla potrzeb zakładu – 100 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 031 000 zł, w tym m.in.:
- Gminny Dom Kultury – 260 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna – 143 000 zł
- remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w Tuchlinie – 598 000 zł
- kultura fizyczna i sport – 61 000 zł.

Przedstawiając Radzie Gminy projekt budżetu wójt Mieczysław Pękul powiedział:
– Jeśli chcemy inwestować, to musimy ponosić własny wkład. Zdolność kredytową mamy dość dużą. Zadłużenie gminy w 2010 r. wynosi 15 proc. w stosunku do budżetu.

Zdaniem wójta, gmina nie ma dużych dochodów własnych – ani z podatku, ani z dochodów komunalnych – dlatego bardzo liczy na środki zewnętrzne, o które się ubiega.
– Zapraszam do współpracy wszystkich, aby ten budżet realizować – zakończył wójt.

Oprac. D.L.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl