Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 13 lipca 2020 r., imieniny Ernesta, Małgorzaty

Konkurs na dyrektora Domu Dziecka

(Zam: 11.12.2013 r., godz. 16.41)

Powiat wyszkowski właśnie ogłosił konkurs na dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach. Na dokumenty aplikacyjne kandydatów czeka do 11 grudnia.

Osoby ubiegające się o stanowisko powinny obligatoryjnie posiadać wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub równorzędnym na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną lub pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Przyjmowane będą również dokumenty od osób, które ukończyły inne kierunki, ale wykształcenie uzupełniły studiami podyplomowymi w tym zakresie. Kandydaci muszą posiadać co najmniej 3-letni staż pracy (lub udokumentowane doświadczenie) w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną i nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, ta władza nie może też być im ograniczona lub zawieszona. Wśród wymagań dodatkowych znajdują się: co najmniej 5-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku, znajomość przepisów z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, administracji samorządowej, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy oraz postępowania administracyjnego. Dobrze, jeśli kandydaci wykażą się znajomością zasad zarządzania, planowania i realizacji budżetu, umiejętnością opracowywania i wdrażania programów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i doświadczeniem w zakresie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sądem i organizacjami pozarządowymi. Pożądana jest też umiejętność kierowania zespołem, kreatywność i odporność na stres. Do dokumentów aplikacyjnych (kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, kopie dyplomów, świadectw, szkoleń) należy dołączyć własną koncepcję funkcjonowania placówki. Kandydatów będzie oceniała komisja w składzie: Teresa Trzaska (przewodnicząca), Agnieszka Kacperska (sekretarz), Krystyna Kurowska, Jolanta Dyl-Maćkowska i Halina Gurbała.
Do czasu powołania nowego dyrektora pełniącą obowiązki będzie Marzena Falc, którą wskazała na to stanowisko dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Kurowska. M. Falc nie jest etatowym pracownikiem PCPR-u, ale współpracuje z nim przy projekcie „W aktywności siła” jako trener i doradca zawodowy. Ma przygotowanie pedagogiczne, ukończyła studia z animacji i administracji oraz studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.
– Pani Marzena Falc zna dzieciaki z Domu Dziecka i dlatego też zdecydowała w tym awaryjnym trybie zająć się placówką przez najbliższy miesiąc, może dwa – mówi starosta Bogdan Pągowski.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl