Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 11 grudnia 2023 r., imieniny Daniela, WaldemaraZ chęci pomocy

(Zam: 07.08.2013 r., godz. 10.30)

Głównym powodem ubóstwa mieszkańców gminy Długosiodło jest wysoki poziom bezrobocia. W 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 518 mieszkańców gminy, o 24 więcej niż w roku ubiegłym. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Szymańska zaznacza, że zasiłki nie wyeliminują ubóstwa. – Brak pracy jest największym problemem – zaznaczyła.

Jak podają statystyki, w gminie Długosiodło bezrobotnych w wieku 18-24 lat było 142, długotrwale – 221, powyżej 50. roku życia – 89, bez kwalifikacji zawodowych – 85, osoby niepełnosprawne – 11. Od 1 października 2012 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie zajmującej się gospodarstwem wynosi 542 zł, dla osoby w rodzinie – 456 zł. 592 zł wynosi zasiłek stały. W ubiegłym roku z pomocy OPS skorzystało 456 rodzin, w tym 1 627 osób, co stanowi 18 proc. mieszkańców gminy Długosiodło. Główne przyczyny konieczności pomocy to: ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, choroby, bezrobocie. Na świadczenia w tym zakresie przeznaczono 686 152 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 767 rodzin, z czego 618 rodzin pobierało zasiłek rodzinny, 92 rodziny otrzymały becikowe. 520 zł wyniosło świadczenie pielęgnacyjne, z którego skorzystały 73 osoby. Łącznie na tego typu wsparcie GOPS wydał 399 308 zł. Dodatkowo wprowadzono dodatek pielęgnacyjny, który wyniósł 100 zł, z tego tytułu Ośrodek wypłacił łącznie 49 500 zł. 193 osoby skorzystały z zasiłków pielęgnacyjnych, które wyniosły miesięcznie 153 zł (łącznie 348 993 zł). W sumie na realizację świadczeń rodzinnych GOPS wydał 3 198 361 zł. Suma wydatków na świadczenia alimentacyjne wyniosła 364 698 zł. GOPS wydał 130 decyzji, z funduszu alimentacyjnego skorzystały 44 rodziny. Było 85 osób uprawnionych w rodzinie do alimentów, natomiast liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 53. Dłużnicy alimentacyjni uregulowali świadczenia na łączną kwotę 52 787,89 zł. Łączna suma świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wyniosła 3 574 000 zł.
W 2012 r. wydatki GOPS-u wyniosły łącznie 4 680 263 zł, z tego 4 359 094 zł to budżet od wojewody i inne dotacje (w tym 3 574 000 zł stanowią świadczenia rodzinne, fundusz i zaliczki alimentacyjne). 7 proc. udziału finansowego w wydatkach (321 169 zł) poniosła gmina.
Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 10 osób dorosłych, 130 dzieci do 7 roku życia i 458 uczniów za 257 832 zł i 54 rodziny za 18 350 zł. W projekcie „Uwierzyć w siebie” uczestniczyło 10 osób bezrobotnych. Realizacja kosztowała 96 390 zł, w tym środki własne gminy to 10 120 zł, natomiast środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły 86 270 zł. W 2012 r. GOPS rozdzielał stypendia wśród uczniów. Pomocą objął 448 osób z 257 rodzin, z czego 5 uczniów z dwóch rodzin otrzymało stypendia wynoszące 2 250 zł. Łącznie GOPS wydał na zasiłki 118 214 zł, z czego 92 958 zł to dotacja z budżetu państwa, natomiast wkład własny gminy wyniósł 25 256 zł.
W ramach realizacji projektu Programu Integracji Społecznej funkcjonowała Poradnia Rodzinna „Bliżej siebie”, gdzie można było skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa. W GOPS działają trzy grupy samopomocowe: dla matek dzieci niepełnosprawnych, matek wychowujących co najmniej czworo dzieci „Super mama” i osób niepełnosprawnych „Jesteśmy razem”. W październiku 2012 r. GOPS rozpoczął realizację zadania publicznego zleconego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 „Żyć na całego”. Przedsięwzięcie dofinansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poprzez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło w kwocie 33 700 zł. GOPS prowadzi również Świetlicę Środowiskową „Przystań”. Z zajęć wychowawczych, plastycznych, muzycznych, technicznych, sportowo-rekreacyjnych i edukacyjnych korzysta 20 osób. Realizuje również program „Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej”, w którym udziela się 20 wolontariuszy. Ośrodek zorganizował wakacyjne kolonie w Białym Dunajcu dla 30 dzieci. Całkowity koszt wypoczynku wyniósł 21 340 zł, w tym 7 500 zł sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast 6 800 zł pozyskało Stowarzyszenie. 40 osób uczestniczyło w realizowanym ze środków województwa mazowieckiego wypoczynku letnim w Sztutowie, który zorganizowało Towarzystwo Teatralne „Kurtyna”. GOPS był też organizatorem imprezy „Noc świętojańska” oraz zabawy choinkowej dla setki dzieci.
Zofia Szymańska jako najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej wymieniła: rozwijanie poradnictwa specjalistycznego i doradztwa w sytuacjach kryzysowych, rozwój placówek wsparcia dziennego, pomoc dzieciom w sytuacji zagrożenia, działania aktywizacyjne.
– Największe problemy dotyczą bezrobocia, starzenia się społeczeństwa oraz konieczności korzystania z „umów śmieciowych” – podkreśliła kierownik. – Trzeba rozszerzyć oferty pomocy w usługach – dodała.
M.P.

Komentarze

Dodane przez Kazio, w dniu 13.08.2013 r., godz. 15.53
A złotousty Wójt kładzie l...ę na takie problemy. Znów, jak co rok za pieniadze biednej gminy zorganizuje Wielkie Grzybobranie dla sympatyków PSL i zasypie rowy przy drogach zeby zrobić ścieżki do niejeżdżenia a za resztę pomaluje krawężniki na żółto-czarno albo trawę na zielono. Chleba ci u nas mało ale za to igrzyska na okrągło

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta