Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 czerwca 2022 r., imieniny Jana, PawłaNie tak łatwo o dodatek mieszkaniowy

Ikona
(Zam: 07.08.2013 r., godz. 10.30)

Średnio powyżej 50 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy wydaje miesięcznie wydział gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa urzędu miejskiego. Decyzji odmownych jest średnio 3-4 miesięcznie.

Jak zaznacza Renata Rokitnicka koordynująca przyznawanie dodatków, coraz więcej osób dopytuje się o taką formę pomocy finansowej. Niestety, szereg kryteriów, które muszą być łącznie spełnione zamyka drogę do dodatku niektórym ubogim mieszkańcom gminy.
O dodatek mieszkaniowy mogą się ubiegać najemcy lub podnajemcy lokali mieszkalnych (wówczas do wniosku muszą dołączyć umowę zawartą z właścicielem), osoby, które mają ustanowione spółdzielcze prawo do lokalu lub inny tytuł prawny i ponoszą wydatki związane z jego zajmowaniem, właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych i ci, którzy mieszkają w lokalach znajdujących się w stanowiących ich własność budynkach. Osoby, które nie mają tytułu prawnego również mogą starać się o przyznanie dodatku, z tym że muszą wykazać, że oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Od marca tego roku dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 1 454,51 zł w jednoosobowym gospodarstwie i 125 proc., czyli 1 038,94 zł w wieloosobowym. Obecnie najniższa emerytura wynosi 831,15 zł. Do dochodu nie są wliczane świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, dodatki dla sierot, jednorazowa zapomoga w związku z urodzeniem dziecka, zasiłki z pomocy społecznej – te pieniężne i w naturze. W przypadku rolników dochód jest ustalany na podstawie powierzchni gruntów i przeciętnego dochodu z 1 hektara, który jest ogłaszany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Kolejnym kryterium branym pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku jest normatywna powierzchnia użytkowa lokalu, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać 35 m kw. dla 1 osoby, 40 m kw. dla dwóch osób, 45 m kw. dla 3 osób, 55 m kw. dla 4 osób, 65 m kw. dla 5 osób i 70 m kw. dla 6 osób (w przypadku większej liczby członków gospodarstwa, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię mieszkania uprawniającą do przyznania dodatku zwiększa się o 5 m kw.). Dodatek może być też przyznany, gdy powierzchnia lokalu nieco przekracza limit metrażu, ale tylko pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni łącznie nie przekracza 60 proc. całkowitej powierzchni użytkowej mieszkania. Dodatkowe 15 m kw. przysługuje, gdy w lokalu mieszka poruszająca się na wózku osoba niepełnosprawna, lub taka, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma ustaloną konieczność zajmowania oddzielnego pokoju.
Wysokość dodatku oblicza się na podstawie różnicy między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu a rzeczywistymi wydatkami poniesionymi na utrzymanie mieszkania i nie może przekroczyć 50 proc. Konkretna wysokość dodatku jest ustalana na podstawie procentowego udziału nakładów poniesionych na utrzymanie mieszkania w stosunku do dochodu i zależy też od wielkości gospodarstwa domowego.
Osoby składające wniosek o dodatek mogą zostać poddane wywiadowi środowiskowemu. Jeżeli wynik kontroli wskaże dysproporcję między wskazanymi dochodami a stanem majątkowym wnioskodawcy lub okaże się, że faktyczna liczba osób zamieszkujących gospodarstwo jest mniejsza niż wskazana, wówczas dodatek nie zostanie przyznany.
Od złożenia wniosku procedura jego rozpatrywania nie może trwać dłużej niż 30 dni. Jeśli okaże się, że wszystkie warunki zostały spełnione pomoc finansowa przyznawana jest na 6 miesięcy, a środki wypłacane są do 10 dnia każdego miesiąca. Wniosek o przyznanie dodatku można złożyć w każdej chwili. Bliższych informacji udziela Renata Rokitnicka z Urzędu Miejskiego, pokój 114.
A.B.

Komentarze

Dodane przez petent, w dniu 08.08.2013 r., godz. 18.38
oj nie łatwo zastać panie w pokoju...
Dodane przez Iza, w dniu 14.08.2013 r., godz. 00.03
Kto ustalał te wszystkie kryteria, te metry na osobę?
Dodane przez ..., w dniu 14.08.2013 r., godz. 12.34
p.Izo trochę trudu w wykładni przedpisow i wiedza przyjdzie sama.
Dodane przez 4+, w dniu 14.08.2013 r., godz. 15.27
Jak się oczekuje czegoś konkretnego, to się okazuje że: "Nie tak łatwo o dodatek mieszkaniowy". A Nowos mydli oczy jakimiś ulgami dla rodzin.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl