Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 czerwca 2022 r., imieniny Maryli, WładysławaDla takich chwil warto pracować

Ikona
(Zam: 03.07.2013 r., godz. 10.30)

– Dla takich chwil warto pracować – powiedział wójt Mieczysław Pękul po otrzymaniu jednogłośnego absolutorium podczas sesji 26 czerwca. Wójt w formie prezentacji multimedialnej przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Zaplanowane dochody na rok 2012 w wysokości 28 982 372,34 zł, udało się wykonać w wysokości 28 488 263, 47 zł. Dochody zrealizowano w 98,30 proc., z czego dochody bieżące w wysokości 22 704 623,18 zł, czyli 98, 27 proc.. Dochody majątkowe, czyli pieniądze pozyskane z zewnątrz wykonano w wysokości 6 176 930, 35 zł, co stanowi 98, 30 proc..
– Dochody majątkowe stanowiły około 1/5 ogólnych dochodów – podkreślił wójt Pękul.
W ubiegłym roku gmina planowała wydać 35 025 565 zł, a wydała 32 172 520, 25 zł, co stanowiło 91,85 proc. planu. Na inwestycje poszło w 2012 r. 12 554 640,03 zł, czyli 39 proc. wszystkich wydatków.

Sieci wodociągowe i kanalizacja
Największą inwestycją realizowaną w 2012 r. była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka i Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance. Wydatki na nią wyniosły 7 472 920,51 zł (środki własne to 2 259 535, 16 zł, dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5 213 385,35 zł). Kolejnym zadaniem, które udało się zakończyć w ubiegłym roku, był II etap budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przyłączami ciśnieniowymi w Dudowiźnie (wydatki wyniosły 476 171, 28 zł, z czego środki własne to 198 674,63 zł, a pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 268 496, 65 zł). Wykonano również, za 88 846 zł środków własnych, dokumentację na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Udrzynku. Kolejne zadanie, to rozbudowa sieci kanalizacyjnych – modernizacja przepompowni ścieków w Brańszczyku, na ul. Nadbużnej. Wydatki pokryte ze środków własnych opiewają na kwotę 69 126 zł.
– Poprzednia przepompownia pochodziła z lat 90., była przygotowana na przerób niedużej ilości ścieków – powiedział wójt. – Początkowo do oczyszczalni w Brańszczyku podłączono DPS, szkołę i Urząd Gminy. Zeszłoroczną inwestycję wykonano z uwagi na fakt, że w zasadzie cały Brańszczyk był już do niej podłączony – dodał.
Kolejna inwestycja to budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wąskiej w Brańszczyku (wydatki – 66 256,81 zł, z własnych środków25 772,60 zł, a pożyczka na kwotę 40 484,21 zł gmina pozyskała z WFOŚiGW). Wydatek 67 288,56 zł pochłonęła rozbudowa sieci wodociągowych, w tym budowa wodociągu w Brańszczyku na ul. Rumiankowej oraz zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w Udrzynie. Całość kosztów pokryto ze środków własnych. Sieć wodociągową o długości 1 800 m wykonano w Turzynie. Na ten cel wydano 115 783,18 zł, z czego środki własne, to 29 137,18 zł, a pożyczka z WFOŚiGW to 86 646,00 zł.

Inwestycje infrastrukturalne
W oparciu o środki PROW dokonano remontu i przystosowania budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Tuchlinie – zadbano o wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano posadzki, aneks kuchenny, łazienki i salkę komputerową. Modernizacja kosztowała 340 626,53 zł (środki własne to 164 932,53 zł, a środki zewnętrzne 175 694,00 zł). Kolejną inwestycją było wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bielińskiej w Brańszczyku i w Starych Budach za kwotę 67 437,39 zł pochodzącą ze środków własnych.

Oświata i sport
Dokonano adaptacji budynku użyteczności publicznej na przedszkole w Brańszczyku. Zakres prac obejmował remont kapitalny budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu, ogrodzenie i wyłożenie otoczenia budynku kostką brukową. Całość zadania w wysokości 315 947,33 zł pokryto ze środków własnych. W 2012 r. gmina urządziła place zabaw w Trzciance, Turzynie i w Brańszczyku . Zadanie, którego koszt wyniósł 59 450,67 zł również sfinansowano ze środków własnych.
– W Trzciance i Brańszczyku na budowę placów zabaw wykorzystano fundusze sołeckie – podkreślił wójt.
Podjęto się budowy ogólnodostępnego oświetlonego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w Brańszczyku. Koszt inwestycji wyniósł 972 648,24 zł, z czego środki własne to 472 648,24 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 500 000 zł. W 2012 r. zrealizowano także m.in. projekt oświatowy „Radosna szkoła” (koszt projektu 23 991, 20 zł) oraz „Cyfrowa szkoła”, który kosztował 154 556,26zł.

Inwestycje drogowe
W ramach inwestycji drogowych wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 4405 w Trzciance. Inwestycja kosztowała 1 642 386,24zł. Gmina wydała ze środków własnych na to zadanie 977 386,24 zł, natomiast dofinansowanie z powiatu wyszkowskiego wyniosło 665 000 zł. Dokonano przebudowy nawierzchni ciągów pieszych w Porębie Średniej. Całość kosztów opiewała na 269 370,51 zł, z czego środki własne to 244 370,51 zł, a dofinansowanie z powiatu wyszkowskiego 25 000 zł. Przebudowano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego na ul. Polnej w Brańszczyku. Inwestycję zrealizowano w całości ze środków własnych (123 373,99 zł). Za 301 375,81 zł przebudowano drogę w Porębie Kocębach. Wykonano także dokumentację na przebudowę drogi gminnej relacji Wyszków-Nowiny-Jaszczułty. Koszt w wysokości 53 273,42 zł pokryto ze środków własnych. Jak poinformował wójt, gmina zamierza w obecnym roku złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie budowy tej drogi. Wykonano przebudowę drogi transportu rolnego w Porębie Kocębach za 49 825,92 zł. Zrealizowano wspólnie z powiatem remont dróg powiatowych metodą powierzchniowego utwardzenia na ul. Bielińskiej w Brańszczyku oraz odcinki dróg Brańszczyk-Niemiry, Niemiry-Knurowiec, Tuchlin-Udrzynek. Inwestycja wyniosła 196 000 zł, a dofinansowanie dla powiatu ze środków własnych gminy – 98 000 zł.

Realizacja funduszu sołeckiego
W ramach funduszu sołeckiego wydano w 2012 r. kwotę 249 721,38 zł. Za pieniądze funduszu wyremontowano drogi gminne w miejscowościach Budykierz, Dudowizna, Udrzyn, Nowy Brańszczyk, Białebłoto Kurza i Turzyn. Wymieniono także lampy uliczne w Niemirach, Dudowiźnie, Porębie Kocębach, Nowej Wsi, Białymbłocie Starej Wisi. Dofinansowano jednostki OSP w Dudowiźnie, Przyjmach, Nowej Wsi, Białymbłocie Kobylej, Nowych Budach. Urządzono place zabaw w Trzciance, Turzynie, Brańszczyku i Udrzynku. Doposażono świetlice wiejskie w Starych Budach, Porębie Średniej i Tuchlinie. Wsparto finansowo szkoły w Knurowcu, Trzciance, Porębie Średniej i Nowych Budach.
Podsumowując wykonanie budżetu za 2012 rok, wójt podkreślił wysokie wydatki, jakie gmina poniosła na inwestycje.
– Było to możliwe dzięki pozyskanym pieniądzom z funduszy europejskich. Dzięki nim prawie 40 proc. mieszkańców gminy ma możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej – powiedział na zakończenie.
Kończąc sprawozdanie wójt podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom Urzędu Gminy za współpracę przy realizacji ubiegłorocznego budżetu.
M.P.

Komentarze

BRAWO
Dodane przez KIEŁEK, w dniu 11.07.2013 r., godz. 16.21
Dlaczego nikt nie komentuje tej sesji.Jak coś jest OK to wszyscy milkną i dobrego gospodarza nie pochwalą.Czyżby to była cisza przed burzą przedwyborczą?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl