Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 17 lipca 2024 r., imieniny Aleksego, BogdanaAbsolutorium bez zastrzeżeń

(Zam: 26.06.2013 r., godz. 10.30)

Regionalna Izba Obrachunkowa i gminna komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji budżetu za 2012 rok, które na ostatniej sesji 21 czerwca przedstawił wójt Somianki. Radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem Andrzejowi Żołyńskiemu absolutorium z tego tytułu.

- Realizując budżet kierowałem się zasadą celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Szczególnie chciałbym podziękować pracownikom, bo to nie jest realizacja jednego człowieka, wójta, tylko zespołu jaki stanowi urząd – powiedział A. Żołyński. – Wiadomo, wydać pieniądze jest łatwo, ale wydać je mądrze już zdecydowanie trudniej – dodał.
W 2012 r. plan dochodów gminy został ustalony na kwotę 20 849 924,51 zł, z czego wykonano 20 659 315,45 zł, co stanowi 99,09 proc. Po stronie wydatków plan zamknął się sumą 19 012 855,19 zł, zrealizowano 17 955 691,81 zł, co daje 94,44 proc. wykonania. Największe dochody w ubiegłym roku pochodziły z subwencji (7 425 197 zł), dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (4 005 193,96 zł, z czego na wydatki inwestycyjne 1 351 443,11zł), dotacji celowych na zadania zlecone (2 258 795,66 zł) i podatków (1 746 973,98zł). 100-procentowo plan dochodów został wykonany w działach rolnictwo i łowiectwo, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa i dochody od osób prawnych i fizycznych. W pozostałych działach wykonanie wyniosło blisko 100 proc. Najwyższe dotacje, które w ubiegłym roku otrzymała Somianka na zadania zlecone dotyczyły zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (289 602,80 zł), pomocy społecznej (1 909 411,11zł) i administracji publicznej (58 685,00). Najwyższe dotacje na zadania własne zostały przekazane na pomoc społeczną (250 052,84 zł) i stypendia dla uczniów. Pozostałe dotyczyły programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ( 5 356 636,97zł), zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 35 287,20 zł na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych i 49 780,00 zł na inwestycje współfinansowane przez województwo. 47 188 zł gmina otrzymała na wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających szkodliwy azbest.
Najwięcej wydatków pochłonęły natomiast działy: oświata i wychowanie – 6 694 328,15 zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 015 612,73 zł, pomoc społeczna – 2 447 965,04 zł i administracja publiczna – 2 223 150,29 zł.
Główne inwestycje, które udało się zrealizować w gminie w ubiegłym roku to budowa drogi we wsi Jasieniec za kwotę 316 735,97 zł (50 000 zł dofinansowania), wymiana oświetlenia na terenie gminy o wartości 259 469 zł – zakupiono lampy, zegary astronomiczne i niezbędny osprzęt (100 000 zł przekazał wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W lutym 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył inwestycję, która obejmowała wybudowanie 182 sztuk przydomowych i 2 sztuk przyszkolnych biologicznych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zadania wyniosła 2 837 894,71 zł, z czego 1 730 423,60 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W 2012 r. jednostki organizacyjne gminy uczestniczyły w kilku projektach w przeważającej mierze realizowanych ze środków europejskich: „Wyrównać szanse” za 77 905,50 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego- 69 230,40 zł), „Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu”, w ramach którego pięć gminnych szkół zostało wyposażonych w nowe pomoce dydaktyczne oraz zorganizowano w nich dodatkowe zajęcia dla uczniów z problemami w nauce – wartość 146 740,12 zł (dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 146 740,12 zł), 45 osób skorzystało z bezpłatnych kursów prawa jazdy kategorii B i C, które w 100 proc. zostały sfinansowane ze środków UE i budżetu państwa.
A.B.

Napisz komentarz

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta