Menu górne

Dziś jest 17 sierpnia 2022 r., imieniny Anity, JackaJednogłośne absolutorium

(Zam: 12.06.2013 r., godz. 10.30)

Smutny przebieg miała ostatnia sesja gminna w Zabrodziu. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rada zdecydowała o udzieleniu wójtowi absolutorium. Jest to już szóste z kolei jednogłośne stwierdzenie przez radnych prawidłowości działań finansowych realizowanych przez urząd, którym kierował nieżyjący Adam Ołdak.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalono w kwocie: dochody w wysokości 19 972 691,89 zł a wydatki w wysokości 18 492 775,42 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami rady lub zarządzeniami wójta, co spowodowało, że na koniec grudnia 2012 r. budżet gminy po stronie dochodów zamykał się kwotą 20 073 515,01 zł, a po stronie wydatków kwotą 20 027 602,99 zł. Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,27 proc. Wydatki natomiast zostały zrealizowane w kwocie 18 429 616,58 zł, co stanowi 92,02 proc. planu. Budżet gminy na koniec grudnia ubiegłego roku zamknął się wynikiem dodatnim 1 697 684,18 zł. Gmina spłaciła też raty pożyczek i kredytu w planowanej wysokości, tj. 100 proc. Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosił 8 651 764 zł za sprawą pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. W dziale rolnictwo i łowiectwo osiągnęła między innymi dochody z tytułu dofinansowania wydatków na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Dębinki, Lipiny, Zabrodzie, Adelin, Mościska, Przykory, Obrąb, Karolinów, Kiciny oraz z tytułu kar za wypowiedzenie umowy budowy wodociągu. Uzyskała ponad 104 proc. realizacji planu dochodów z tytułu opłat związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę. Główną pozycję dochodów własnych w budżecie Zabrodzia stanowi jednak dział „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3 791 336,92 zł, co stanowi 101 proc. planu. Jeśli chodzi o wydatki, działami pochłaniającymi najwięcej środków są: oświata i wychowanie (wydatki 9 093 623,25 zł m.in. na wynagrodzenia pracowników, opłaty za wodę i energię elektryczną, zakup artykułów biurowych, czasopism, wyposażenia do sal, remonty konserwacje), pomoc społeczna (3 035 487,05 zł m.in. na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia, dożywianie uczniów, zakup materiałów i wyposażenia), administracja publiczna (1 939 415,79 zł, m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ryczałt dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy, diety radnych, komisji i sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia ) oraz transport i łączność (1 853 405,69 zł, m.in. na zimowe utrzymanie dróg, dofinansowanie do powiatowych inwestycji, zakup materiałów, takich jak rury na przepusty drogowe, paliwo do ciągnika, mieszanka asfaltowa, tłuczeń oraz zakup usług remontowych). Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ubiegłym roku to przebudowy: drogi ul. Wrzosowa sołectwo Mostówka w kwocie 91 343,49, drogi Anastazew-Mostówka w kwocie 18 327 zł, drogi gminnej transportu rolnego Kiciny-Basinów, etap I w kwocie 196 103,21 zł, drogi Płatków-Kiciny za 145 591,41 zł, ulicy Bankowej w Lipinach za 153 366,24 zł, ulicy Cichej w Niegowie w kwocie 36 981,18 zł, ulicy Łącznej w Zabrodziu za 21 746,40 zł.
W ubiegłorocznym planie inwestycyjnym znalazła się również przebudowa drogi w Basinowie. Inwestycji nie udało się jednak zrealizować.
Sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i gminnej komisji rewizyjnej.
A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl