Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 października 2020 r., imieniny Iwony, Sabiny

Głos kandydatów

Ikona
(Zam: 09.11.2010 r., godz. 12.54)

W gminie Brańszczyk o urząd wójta gminy ubiegają się trzy osoby: dotychczasowy wójt Mieczysław Pękul oraz Radosław Komor i Wiesław Przybylski. Z naszymi Czytelnikami podzielili się opiniami na temat istotnych spraw dotyczących lokalnej społeczności. Kandydatów prezentujemy w kolejności alfabetycznej nazwisk. Skrót KWW oznacza Komitet Wyborczy Wyborców.

Foto

Radosław Komor
• Wiek – 27 lat
• Wykształcenie wyższe zawodowe – gospodarka przestrzenna na SGGW w Warszawie
• KWW Przymierze dla Wyszkowa

1. Czemu kandyduje Pan na wójta?
- Kandyduję na stanowisko wójta gminy Brańszczyk z uwagi na więzi z tym środowiskiem. Tu się urodziłem, chodziłem do szkoły i mieszkam, nie jest mi obojętny los tej gminy. Jestem młodym i energicznym człowiekiem, nie boję się wyzwań i wprowadzania zmian mających na celu ułatwiania życia społeczeństwu. Moje przygotowanie zawodowe do pełnienia tej funkcji zdobyłem na Międzywydziałowym Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Charakter ukończonych studiów miał na celu przygotować absolwentów do bycia wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta. Liczne spotkania z mieszańcami przekonały mnie do uczestnictwa w życiu politycznym i wzięcia udziału w listopadowych wyborach. Jestem gotowy do podjęcia odpowiedzialności za decyzje dotyczące naszej gminy.

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję wójta?
- Przede wszystkim na poprawę wizerunku gminy, poprzez nowe inwestycje, korzystając ze środków UE. Jako główny specjalista w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znam sposoby ich uzyskania i wiem, że na chwilę obecną nie są w pełni wykorzystywane.

3. Czy uważa Pan, że należy prowadzić dialog z mieszkańcami, rozpoznawać ich potrzeby? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pan to robić?
- Rozmowa z mieszkańcami to podstawa w realizacji ich oczekiwań odnośnie zajmowanego stanowiska. W tym celu, w wyznaczone dni i godziny spotkań, każdy mieszkaniec gminy będzie miał szansę na osobistą rozmowę z wójtem, jak również z innymi pracownikami Urzędu Gminy.

4. Jakie są, Pana zdaniem, najpilniejsze inwestycje w gminie?
- Do najważniejszych inwestycji w naszej gminie zaliczyłbym modernizację dróg i urządzeń melioracji wodnych, przydomowe oczyszczalnie ścieków w rozproszonych gospodarstwach domowych, instalację kolektorów słonecznych. W celu umożliwienia młodym ludziom realizacji zawodowej planuję zakładanie nowych przedszkoli i placówek przedszkolnych. Na terenie naszej gminy znajduje się szereg zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych, jak również pomników przyrody, które wymagają gruntowej renowacji i konserwacji, w tym celu trzeba pozyskać środki z zewnątrz na ich odnowienie.

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji i gminnego szkolnictwa?
- Rozwój szkolnictwa zależy od nakładu finansowego, który trzeba zwiększyć za pomocą dotacji z UE. Pozyskane środki będą wykorzystane przede wszystkim na budowę przedszkoli i placówek przedszkolnych na obszarach wiejskich, modernizację szkół i liczne kursy językowe. Dla najzdolniejszych uczniów naszej gminy przewidziane będą stypendia naukowe. Dążył będę do stworzenia warsztatów i programów wspierających osoby bezrobotne i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Mieszkańcy naszej gminy zapewne czują sie bezpiecznie, ale będę dążył do tego, żeby czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie. Poprzez rozwinięcie sieci oświetleniowej dróg, budowę ścieżek rowerowych, pozyskanie środków na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych, remonty ich placówek i unowocześnienie wszystkich wozów bojowych.

7. Jaki ma Pan pomysł na promocję turystycznych walorów gminy?
- Gmina Brańszczyk położona jest malowniczo, w Dolinie Dolnego Bugu, o wysokich walorach krajobrazowych i ekologicznych (Natura 2000). To wspaniałe miejsce na rozwój turystyki, między innymi spływy kajakowe, organizowanie imprez plenerowych, naukę jazdy konnej, powstawanie licznych gospodarstw agroturystycznych. A co za tym idzie, nowe miejsca pracy i pozarolnicze źródła dochodu.

8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Zamierzam we współpracy z organizacjami kultury i sztuki dbać o rozwój mieszańców gminy poprzez organizowanie konferencji, spotkań i wystaw.


Foto

Mieczysław Zygmunt Pękul
• Wiek – 51 lat
• Wykształcenie wyższe – ukończone studia prawnicze na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego
• KWW Nasza Gmina Brańszczyk

1. Czemu kandyduje Pan na wójta?
- Jest wiele powodów, dla których zdecydowałem się po raz czwarty ubiegać się o funkcję wójta gminy Brańszczyk. Pierwszy związany jest z tym, że swojej pracy nigdy nie próbowałem zamykać w ramy kolejnych kadencji. Myślę, iż nie jest to nawet możliwe. Rozpocząłem ważne inwestycje dla gminy i chciałbym dopilnować, by zakończyły się sukcesem. Chodzi mi np. o budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Trzciance i Niemirach, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Turzyn i Trzcianka pod kątem wykorzystania możliwości rozwoju gminy związanych z budową trasy szybkiego ruchu S-8,dokończenie budowy Internetu szerokopasmowego. Drugi powód to poparcie mieszkańców gminy i ich zachęta, bym kandydował po raz kolejny. Chcę zaznaczyć, że poparcie dla mojej osoby w kolejnych wyborach było coraz większe. I w końcu, jeżeli kiedyś zdecyduję się wycofać z pracy samorządowej to chciałbym, aby moja gmina trafiła w ręce dobrego gospodarza…

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję wójta?
- Ważną rzeczą jest dobre ułożenie współpracy na linii wójt-rada gminy, tak aby przyjąć wspólny kierunek działań gminy. Pomyślną przyszłość każdej gminy można budować na bazie wysoko rozwiniętej infrastruktury technicznej. Dobre drogi, wodociągi, kanalizacja sanitarna i oczywiście rzecz podstawowa i najważniejsza – nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły. Dzięki nim ludzie nie opuszczają gminy, a wręcz przeciwnie, zyskuje ona nowych mieszkańców. Takie działania z radą gminy podejmowaliśmy dotychczas i były one przez mieszkańców gminy w pełni akceptowane, czego najlepszym dowodem jest fakt, że po raz trzeci sprawuję funkcję wójta gminy. Zamierzam ten kierunek rozwoju kontynuować, wzbogacając go o nowe inwestycje ważne dla gminy.

3. Czy jako wójt prowadził Pan dialog z mieszkańcami? W jaki sposób? W jaki sposób zamierza Pan to robić dalej?
- Nie wyobrażam sobie, aby było możliwe wykonywanie funkcji wójta bez rozmowy z mieszkańcami gminy. Najlepszą formą dialogu są zebrania wiejskie. Uczestniczyłem w spotkaniach z mieszkańcami poszczególnych sołectw, konsultując podejmowane potem decyzje. Sprawdzoną formą były także spotkania z sołtysami w urzędzie gminy. Mój gabinet był zawsze otwarty dla każdego mieszkańca. Te formy komunikowania zamierzam kontynuować także w przyszłości. Natomiast nową formą komunikacji, z której będzie mógł już niedługo skorzystać każdy mieszkaniec gminy, to Internet.

4. Jakie są, Pana zdaniem, najpilniejsze inwestycje w gminie?
- Przede wszystkim inwestycje w gminną infrastrukturę. Dokończenie budowy dróg asfaltowych, infrastruktura wodociągowa. Z dobrodziejstwa kanalizacji sanitarnej korzysta w tej chwili w gminie 30% mieszkańców. Mam nadzieję, że ta liczba podwoi się w następnych latach przy wykorzystaniu przyznanej dotacji z funduszy unijnych. Ważną sprawą są inwestycje w infrastrukturę sportową. Posiadamy w gminie cztery pełnowymiarowe sale gimnastyczne, istnieje potrzeba budowy boisk wielofunkcyjnych przy każdej szkole. Trzeba zadbać także o inwestycje, które pomogą w pełni wykorzystać walory turystyczne gminy.

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji i gminnego szkolnictwa?
- Zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań samorządu gminnego, dlatego zawsze starałem się, by inwestycje oświatowe były zadaniami priorytetowymi w wydatkach budżetu gminy. Dzięki temu mamy nowoczesne, dobrze wyposażone szkoły w których uczy wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska. Należy zaznaczyć, że 60% nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Ważnym zadaniem na przyszłość jest „uspołecznienie” procesu edukacji i wychowania, włączając w to rodziców. Co do stałej poprawy bazy szkolnej nie trzeba nikogo przekonywać i na pewno zgodzi się na to także nowa rada gminy. Niektóre zadania już są wykonywane, choćby to, że gmina pozyskała z funduszy unijnych pieniądze na zakup 230 komputerów, które trafią do każdej szkoły. Trzeba pamiętać o najmłodszych. Chcę, aby przy każdej szkole powstały place zabaw. Są już na nie zaplanowane pieniądze w przyszłorocznym budżecie.

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Na bezpieczeństwo mieszkańców ma wpływ wiele czynników, na przykład stan dróg na terenie gminy. Co roku budowaliśmy nowe i remontowaliśmy istniejące drogi asfaltowe. Dzięki temu powstało około 50 kilometrów gminnych dróg asfaltowych i podobną ilość gmina wyremontowała wspólnie z powiatem, poprawiając w ten sposób bezpieczeństwo kierowców. Ten proces będzie kontynuowany. Wspólnie z powiatem, gmina złożyła wniosek na remont drogi z Brańszczyka do Trzcianki w ramach tzw. „schetynówek” i inwestycja ta będzie realizowana w przyszłym roku. Planuję dalszą budowę chodników ulicznych, aby przy każdej ruchliwej drodze piesi mogli się bezpiecznie poruszać. Dofinansowujemy jako gmina Policję i będziemy to robić w przyszłości. Stale doposażamy w niezbędny sprzęt jednostki OSP, które biorą udział nie tylko w gaszeniu pożarów, ale także w każdej akcji, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo mieszkańców. Sukcesywnie będzie uzupełniane i wymieniane oświetlenie dróg w gminie. W obecnym roku gmina wymieniła 200 lamp ulicznych. Kolejna sprawa to monitoring wizyjny szkół i ważnych miejsc w poszczególnych miejscowościach. To zadanie jest już częściowo realizowane. Należy je w przyszłości upowszechniać.

7. Jaki ma Pan pomysł na promocję turystycznych walorów gminy?
- W myśl zasady „jak cię widzą, tak cię piszą”, trzeba zacząć od rzeczy podstawowej jaką jest czystość gminy, a potem realizować kolejne zadania. Na pewno dobrym sposobem promocji gminy jest organizowanie imprez plenerowych takich jak „Święto konia” i popularne dożynki. Tę ofertę trzeba poszerzać. Duże nadzieje wiążę z właściwym zagospodarowaniem walorów rzeki Bug. Mamy przystań wodną, otworzyliśmy w tym roku przeprawę promową. Trzeba zorganizować w oparciu o te dwa obiekty cykl imprez sportowo-rekreacyjnych, które będą dobrą promocją turystycznych walorów gminy. Współuczestniczymy jako gmina w programie unijnym, w wyniku którego powstaną ścieżki rowerowe i piesze wzbogacone o potrzebną infrastrukturę towarzyszącą. Dużą rolę w promocji walorów gminy mogą spełnić gospodarstwa agroturystyczne, dlatego liczę na ścisłą z nimi współpracę.
8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Są instytucje powołane przez gminę takie jak: szkoły, biblioteki, Gminny Dom Kultury, które z założeń statutowych mają pełnić funkcje kulturotwórcze. Ich działalność powinna być wspierana przez gminę, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Gmina powinna dołożyć starań, by ta współpraca była jak najbardziej efektywna. Właśnie z takiej współpracy grup formalnych i nieformalnych rodzi się poczucie wspólnoty środowisk, budzenie ich tożsamości poprzez kultywowanie tradycji patriotycznych, historycznych i regionalnych. Zrobiliśmy w tym względzie w 2003 roku piękny początek organizując obchody 800-lecia powstania czterech gminnych miejscowości. Ważnym zadaniem gminy jest organizacja miejsc, w których będzie mogło rozwijać się życie kulturalne, gdzie ludzie mogą się spotykać i rozwijać swoje zainteresowania. W tym właśnie celu powstała świetlica w Starych Budach, wyremontowana została remiza w Turzynie, planowane jest urządzanie świetlic wiejskich w Tuchlinie, Przyjmach i Dalekiem-Tartaku. Moim marzeniem jest, aby każda miejscowość posiadała miejsce, gdzie w wolnym czasie mogliby się spotykać jej mieszkańcy.


Foto

Wiesław Przybylski
• Wiek: 47 lat
• Wykształcenie: wyższe, prof. dr hab. inż. nauk rolniczych
• Zawód: nauczyciel akademicki i pracownik naukowy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• KWW Wiesława Przybylskiego

1. Czemu kandyduje Pan na wójta?
- Wiele osób pyta dlaczego, jako pracownik naukowo-dydaktyczny wyższej uczelni, zdecydowałem się na kandydowanie. Muszę przyznać, że bardzo lubię pracę naukową. Jest to praca, w której osiągnięcie sukcesu wymaga dużych wyrzeczeń i samozaparcia oraz wytrwałości. Ale są sprawy ważniejsze, a życie jest tylko jedno. Gdy kilkanaście lat temu podjąłem pracę jako dyrektor w szkole w Brańszczyku, moja żona, Agnieszka, mówiła: „zrób wszystko, żeby dzieci ze wsi nie były pokrzywdzone w stosunku do tych z miasta z powodu gorszych warunków jakie na ogół panowały wtedy w szkołach wiejskich”. Bardzo zaangażowałem się wtedy w tę pracę i nie zostało to zapomniane. Dlatego dziś, gdy uporządkowania wymaga wiele bardzo ważnych spraw w gminie, postanowiłem odpowiedzieć na prośbę grupy radnych i mieszkańców, którzy przyszli do mnie, abym wziął udział w wyborach. Podejmuję wyzwanie z wiarą, że cel osiągnę.

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję wójta?
- Praca w szkole w Brańszczyku jest dla mnie cennym doświadczeniem. Zetknąłem się wtedy z problemami, z jakimi boryka się polska wieś. Nadal jestem mieszkańcem Brańszczyka i znam tutejsze kłopoty. Chciałbym pomóc mieszkańcom w budowaniu prawdziwej wspólnoty opartej na wzajemnej życzliwości i prawdzie, ukierunkowanej na rozwój każdego człowieka. Chciałbym, aby mieszkańcy odzyskali wiarę w to, że mogą mieć wpływ na los i wygląd własnego otoczenia. To my, mieszkańcy, decydujemy, co będzie się działo wokół nas, kim będą nasi przedstawiciele, z kim będą współpracować i w jakim kierunku rozwijać działalność gminy. Dzięki stworzonej przez ludzi wspólnocie lokalnej mogą powstawać i funkcjonować w jej życiu tak cenne wartości jak patriotyzm lokalny, solidarność i grupowa zaradność mieszkańców.
Program wyborczy mojego komitetu jest ukierunkowany na spełnienie potrzeb mieszkańców. Mamy w Brańszczyku dwa domy pomocy społecznej, jest w nich wielu mieszkańców niepełnosprawnych i w związku z tym zajmiemy się dostosowaniem urzędu i innych instytucji dla ich potrzeb tzn. zniesieniem barier architektonicznych.
Z wykształcenia jestem rolnikiem. Chciałbym wspomagać wszelkie przedsięwzięcia związane z rozwojem rolnictwa. Myślę tutaj o wsparciu poprzez szkolenia ukierunkowane na rozwój rolnictwa ekologicznego czy agroturystyki. Mamy pomysł na utworzenie nowych miejsc pracy dla młodych ludzi oraz dofinansowanie dokształcania. Chciałbym nawiązać współpracę partnerską z jednostkami samorządowymi z innych państw. Taka wymiana doświadczeń byłaby bardzo korzystna dla obu stron.

3. Czy uważa Pan, że należy prowadzić dialog z mieszkańcami, rozpoznawać ich potrzeby? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pan to robić?
- Uważam, że bardzo ważny jest bezpośredni kontakt z mieszkańcami – wsłuchiwanie się w ich oczekiwania. Dlatego program wyborczy komitetu tworzyliśmy w oparciu o konsultacje społeczne, a radni z mojego komitetu wyborczego reprezentują wszystkie środowiska. W wielu wsiach jestem znany dzięki pracy w szkole. Mieszkańcy wiedzą, jaki jest mój styl pracy. Teraz przed wyborami skupiam się na dialogach z nimi. To są bardzo cenne rozmowy. Dzięki nim wiele widzę już teraz. Zbudujemy strategię rozwoju gminy opartą o autentyczne potrzeby mieszkańców. Silny akcent położę na pomoc ludziom starszym, którzy stanowią znaczną część naszej społeczności. Zrealizuję wiele pomysłów mieszkańców – np. utworzę klub seniora, powołam młodzieżowy wolontariat ukierunkowany na pomoc starszym i samotnym (odwiedziny, robienie zakupów). Będą jeździł po gminie i spotykał się z mieszkańcami. Stworzę też interaktywną stronę internetową, aby mogli zgłaszać swoje potrzeby, uwagi i zastrzeżenia do Urzędu Gminy.

4. Jakie są, Pana zdaniem, najpilniejsze inwestycje w gminie?
- Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że najważniejszą inwestycją, która powinna być kontynuowana (a była rozpoczęta już cztery kadencje wcześniej), jest rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej. Jeśli myślimy o ekologicznym rolnictwie, o czystej rzece czy korzystaniu z unijnych dotacji, jest to konieczne. Będę ten problem rozwiązywał w sposób nowoczesny i ekonomiczny, w oparciu o kontakty nawiązane na uczelni. Konieczne jest też ukończenie kilku odcinków dróg lokalnych. W odpowiedzi na prośby mieszkańców utworzę nowe przedszkola i świetlice dla młodzieży. Zwiększę zakres i dostęp do usług oferowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku. Mieszkańcy chcą gabinetu stomatologicznego, dostępnego dla wszystkich przez cały tydzień. Spełnię i to oczekiwanie. Będę wspierał rozwój budownictwa jednorodzinnego poprzez uzbrajanie kolejnych terenów pod zabudowę. Wszelkie inwestycje będą podejmowane zgodnie z wolą mieszkańców po wcześniejszych konsultacjach.
Według rankingu gmin „Europejska gmina - Europejskie miasto 2010” ogłoszonego przez Gazetę Prawną (biorącego pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne - zarówno stare jak
i nowe środki z unijnego budżetu) gmina Brańszczyk znalazła się na 2165 miejscu. My mamy pomysł jak to zmienić, jak zwiększyć pozyskiwanie tych środków.

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji i gminnego szkolnictwa?
- Wszyscy zgodnie pragniemy, aby nasze dzieci uczyły się dobrych warunkach i wszechstronnie rozwijały. Wiedza i wykształcenie są najcenniejszym kapitałem w jaki należy wyposażyć młodego człowieka, gdy rozpoczyna dorosłe życie. Mamy pomysł na bogatą ofertę umożliwiającą wszechstronny rozwój młodego człowieka w zakresie rozwoju kulturalnego i fizycznego oraz udzielenie mu wsparcia w trudnych chwilach. Wprowadzę do szkół pedagoga szkolnego. Organizowane będą specjalistyczne warsztaty. Dołożę wszelkich starań, aby w naszych szkołach panowała atmosfera życzliwości i wzajemnego szacunku. Wykorzystam potencjał rodziców. Sprawię, że będą traktowani jako partnerzy nauczycieli.
Zmniejszająca się ciągle liczba dzieci powoduje, że z powodów ekonomicznych trudne jest utrzymanie małej szkoły. Zapewniam, że nie będziemy likwidować takich placówek. Praktyka pokazuje, że stowarzyszenia zakładane przez rodziców są w stanie poprowadzić takie szkoły i służy to całej społeczności.

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Samorząd gminny pod moim przewodnictwem będzie mocniej wspierał policję dofinansowując jej działania i tworząc dobre warunki do funkcjonowania. Zwiększymy starania, by zapewnić bezpieczeństwo w szkołach. Myślę, że miniona zima wszystkim pokazała, iż powinniśmy być lepiej do niej przygotowani. Mamy kilka pomysłów na to, jak zapewnić mieszkańcom spokojne poruszanie się po oblodzonych i zaśnieżonych drogach.

7. Jaki ma Pan pomysł na promocję turystycznych walorów gminy?
- Nasza gmina jest bardzo atrakcyjna pod względem turystycznym. Będziemy wspierać rozwój gospodarstw agroturystycznych, promować gminę na forum powiatu, województwa i kraju. Zorganizujemy imprezy promujące walory turystyczne gminy – np. Dni Puszczy Białej. Wydamy atrakcyjny folder i będziemy go upowszechniać na targach i konferencjach poświęconych tematyce turystycznej. Wprowadzimy informacje o gminie do najczęściej przeglądanych zagranicą baz danych. To tylko część pomysłów.

8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Kultura to ważny obszar. Chcemy znacznie poszerzyć ofertę Gminnego Domu Kultury. Powinna ona obejmować wszystkie grupy wiekowe, a proponowane zajęcia i imprezy odbywać się będą także poza Brańszczykiem. Uaktywnimy i dofinansujemy szkoły korzystając z funduszy unijnych. Sale gimnastyczne będą bardziej dostępne dla młodzieży. Wspierane będą inicjatywy mieszkańców, instytucji i organizacji funkcjonujących dla dobra ludności, takich jak koła gospodyń wiejskich, OSP. Zrobię wiele dla powstania lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, świetlic wiejskich. Mamy pomysły na zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego i atrakcyjne przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu. Mottem naszych działań jest zasada: każdy człowiek jest ważny.

Zebrali: Justyna Pochmara i Artur Laskowski

Komentarze

q
Dodane przez q, w dniu 02.04.2012 r., godz. 14.44
Wiesiula profesjonalnie wyszedł, ksiądz zezwolił na takie zdjęcie?

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl