Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 27 października 2020 r., imieniny Iwony, Sabiny

Ich poglądy na gminne sprawy

Ikona
(Zam: 09.11.2010 r., godz. 12.55)

W gminie Rząśnik mieszkańcy mają największy wybór – zarejestrowało się tu najwięcej kandydatów na wójta spośród gmin wiejskich powiatu wyszkowskiego. Zadaliśmy im pytania dotyczące spraw istotnych dla lokalnej społeczności. Odpowiedzi prezentujemy w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. Skrót KW oznacza Komitet Wyborczy, KWW – Komitet Wyborczy Wyborców.

Foto

Grzegorz Jan Gołębiewski
• Wiek – 46 lat
• Wykształcenie – wyższe ekonomiczne
• Zawód – instruktor skupu Polmlek Warmia Olsztyn
• KW Polskie Stronnictwo Ludowe

1. Czemu kandyduje Pan na wójta?
- Byłem radnym w naszej gminie Rząśnik przez ostatnie trzy kadencje i jestem też 22 lata sołtysem w swojej miejscowości Nowa Wieś i nigdy, jak obecnie, nie dało się odczuć takiej woli zmiany przez społeczeństwo osoby na stanowisku wójta w naszej gminie. Najprostszym dowodem tego jest to, że mamy trzech nowych kandydatów na stanowisko wójta zamieszkałych w gminie Rząśnik, a nie spoza niej. Jest to po prostu nic innego, jak tylko wynik opinii naszego społeczeństwa, że nadszedł czas na zmiany. Jestem przekonany, że inni, nowi kandydaci na stanowisko wójta, zgadzają się z moją myślą. O kandydowaniu zadecydowały też względy osobiste. Mój dwudziestosiedmioletni staż pracy zawodowej to głównie kontakt na co dzień z ludźmi z różnych grup społecznych ,dlatego też wiem jakie problemy mają mieszkańcy gminy Rząśnik, co chcieliby zmienić na lepsze. Każdy człowiek stara się zmieniać swoje życie na ciekawsze, ja też znalazłem się w takim punkcie, kiedy muszę zrobić ten krok do przodu, nie mogę stać w miejscu, czyli się cofać.

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję wójta?
- Głównie na rozwój gospodarki poprzez stworzenie optymalnych warunków do rozwoju lokalnych firm, a także nawiązanie ścisłej współpracy z organizacjami społecznymi, innymi gminami i instytucjami Unii Europejskiej. Będę kładł nacisk na racjonalizację i kontrolę wydatków Urzędu Gminy i usprawnienie jakości obsługi jej mieszkańców. Skupię się również na najbardziej oczekiwanych inwestycjach w gminie, czyli pokrywanie nawierzchnią asfaltową dróg gminnych, budowa sieci kanalizacji i oświetlenia ulicznego, zapewnienie dostępu do sieci Internetu szerokopasmowego, zwiększenie nakładów na rozwój oświaty w gminie, zapewnienie bezpieczeństwa jej mieszkańców i przygotowaniu licznych projektów pozwalających na korzystanie z funduszy unijnych.

3. Czy uważa Pan, że należy prowadzić dialog z mieszkańcami, rozpoznawać ich potrzeby? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pan to robić?
- Myślę że prowadzenie dialogu z mieszkańcami gminy jest istotą funkcji, jaką pełni wójt. Ludzie nie są dla wójta, tylko on jest dla nich, to nie jest praca, tylko służba społeczna dla ogółu mieszkańców. Dlatego też moim głównym celem będzie dotarcie do mieszkańców gminy poprzez organizowanie spotkań, konferencji, podczas których każdy będzie mógł przedstawić swoje zdanie w określonej kwestii. Uważam, że należy uważnie słuchać ludzi, postawić się w ich nierzadko ciężkiej sytuacji i starać się zrozumieć, i pomóc. Jakiekolwiek swoje działania będę opierał na konsultacjach z mieszkańcami gminy Rząśnik, bardzo ważna jest dla mnie ich opinia.

4. Jakie są, Pana zdaniem, najpilniejsze inwestycje w gminie?
- Do moich priorytetów w zakresie gminnych inwestycji należy rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy, budowa infrastruktury pozwalającej na podłączenie każdego gospodarstwa domowego w gminie do sieci Internetu szerokopasmowego, promowanie korzystania z ekologicznych źródeł energii z możliwością ich dofinansowania. Remont dróg i położenie jak najwięcej kilometrów nawierzchni asfaltowej, organizowanie przedszkoli, co ułatwiłoby podjęcie pracy przez rodziców, budowa hal sportowych przy szkołach, które ich nie posiadają.

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji i gminnego szkolnictwa?
- Odnośnie szkół, należy położyć nacisk na ich lepsze wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Moim zdaniem, obecnie gminie Rząśnik najbardziej potrzebne są gminne przedszkola, dlatego też podejmę jak najszybciej działania, aby one powstały i w jak największym stopniu były finansowane z funduszy unijnych. Wszystkie szkoły istniejące na terenie gminy Rząśnik będą utrzymane, żadna nie będzie zlikwidowana. Uważam, że kosztem dzieci nie możemy oszczędzać. Równie ważna będzie pomoc finansowa młodym nauczycielom w doskonaleniu zawodowym. Będę dążył do aktywizacji bezrobotnych mieszkańców naszej gminy poprzez specjalistyczne kursy, szkolenia i ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie.

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Myślę, że jest to bardzo istotna kwestia dla wszystkich mieszkańców. Dużo się nad tym zastanawiałem i uważam, że trzeba położyć duży nacisk m.in. na wprowadzenie oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach w gminie, położenie chodników przy wszystkich ruchliwych trasach, uzupełnienie znaków drogowych i informacyjnych. Ponadto, skupię się na uzyskaniu funduszy na sprzęt i wyposażenie dla ochotniczych straży pożarnych, które obecnie nie mogą w pełni funkcjonować. Należy również podjąć ścisłą współprace z policją, przygotować szereg akcji edukacyjnych dla dzieci i osób dorosłych z zakresu zasad przestrzegania bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

7. Jaki ma Pan pomysł na promocję turystycznych walorów gminy?
- Chciałbym rozwijać turystykę poprzez tworzenie kompleksowych produktów turystycznych. W tym celu stworzę spójny system informacji i promocji turystycznej. Na pewno podejmę działania mające na celu promocję kultury regionalnej gminy Rząśnik poprzez organizację licznych festynów i spotkań tematycznych z udziałem zaproszonych gości. Ważne jest też dla mnie zachęcanie mieszkańców do zakładania gospodarstw agroturystycznych, a przede wszystkim do promocji już istniejących. Bardzo korzystne będzie utworzenie infrastruktury turystycznej nad rzeką Narew, zdecydowanie jestem także za obniżeniem podatków za działki rekreacyjne. Trafnym działaniem będzie również promocja mieszkańców gminy Rząśnik, którzy są twórcami sztuki ludowej, jak również przygotowanie pakietu edukacyjnego z zakresu historii i kultury gminy dla jej mieszkańców i gości.

8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Skupię się na rozwoju Gminnego Centrum Nauczania na Odległość, które obecnie praktycznie nie funkcjonuje. Można je wykorzystać do organizowania kursów dla osób bezrobotnych, aby mogły zdobyć kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. Chciałbym podjąć współpracę z młodzieżą na zasadzie partnerstwa. Moim zdaniem, dobrym sposobem aktywizacji młodych ludzi będzie stworzenie miejsc, gdzie będą mogli uczyć się, odpoczywać, spotykać się na różnych imprezach kulturalnych. Chcę również zaktywizować osoby starsze z naszej gminy poprzez zaoferowanie im spotkań, wyjazdów turystycznych i innych atrakcji. Na pewno będę starał się uzyskać fundusze z UE na dotacje wycieczek szkolnych, wyjazdów na Zielone Szkoły uczniów ze wszystkich szkół. Jak również, w dużo większym stopniu niż dzieje się to dotychczas, wykorzystam istniejącą przy Zespole Szkół w Rząśniku halę sportową do organizacji dodatkowych zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, imprez i zawodów sportowych.


Foto

Paweł Kołodziejski
• Wiek – 45 lat
• Wykształcenie – wyższe, zarządzenie i marketing
• Zawód – pracownik mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
• KWW – Przyjazna Gospodarna Gmina

1. Czemu kandyduje Pan na wójta?
- Pracowałem w Urzędzie Gminy prawie dwadzieścia lat, od dwunastu lat jestem radnym powiatowym, od czterech członkiem zarządu powiatu wyszkowskiego. Mam duże doświadczenie. W centrum mojej uwagi są wszystkie grupy społeczne. Chciałbym stworzyć urząd przyjazny dla mieszkańców, bo to on jest dla ludzi.

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję wójta?
- Na sprawną obsługę interesantów, sprawne działanie opieki społecznej. Jej misja polega nie tylko na rozdzielaniu otrzymanych środków. Chciałbym, by ośrodek pomocy społecznej aktywnie pozyskiwał unijne fundusze, które pozwolą na udzielenie pomocy najbardziej potrzebującym. Chciałbym stworzyć możliwość nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, w którym porad udzielaliby absolwenci prawa, wolontariusze. Chciałbym także, by nieodpłatna była pomoc dotycząca wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe. Uważam też, że należy ściślej współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie nie tylko oferowania staży, ale także prac społecznie użytecznych i interwencyjnych. Zamierzam współpracować z przedsiębiorcami i przekonywać ich do zwiększenia zatrudnienia budując dogodną dla nich infrastrukturę i stosując różnego rodzaju ulgi zachęcając ich do inwestowania. Będę dążył do przyspieszenia prac nad planem przestrzennego zagospodarowania, co pozwoli mieszkańcom, przedsiębiorcom realizować planowane inwestycje. Zależy mi też na budowaniu autorytetu władzy lokalnej. Ważna jest tu postawa wójta i jego podwładnych. Wszelkie propozycje mieszkańców służące rozwojowi gminy będą rozpatrywane należytą troską.

3. Czy uważa Pan, że należy prowadzić dialog z mieszkańcami, rozpoznawać ich potrzeby? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pan to robić?
- Będę słuchał mieszkańców i rozwiązywał ich problemy, bo każdy z nich jest dla mnie ważny. Nie zamierzam sprawować władzy tylko za biurkiem, ale patrzeć na życie społeczne i gospodarcze w terenie. Będę kontynuował modernizację i budowę dróg.

4. Jakie są, Pana zdaniem, najpilniejsze inwestycje w gminie?
- Od wielu lat powinno funkcjonować tu przedszkole. Na jego stworzenie potrzebne są oczywiście pieniądze, ale jeśli Rada Gminy uzna, że trzeba je uruchomić, będę w marę możliwości starał się taką placówkę utworzyć.

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji i gminnego szkolnictwa?
- Chcę, by szkoły włączyły się w organizację zajęć pozalekcyjnych, gdyż praca z młodzieżą daje nadzieję na rozwój nie tylko intelektualny, ale i gospodarczy gminnych szkół. Będę współpracował z dyrektorami mobilizując ich i zachęcając do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej.

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Nigdy nie jest tak dobrze, byśmy w tej dziedzinie mogli nic nie robić. Nawiążę współpracę z posterunkiem policji, na wszystkie nieprawidłowości, zdarzenia w terenie będę reagował bez zbędnej zwłoki w ramach swoich kompetencji i uprawnień.

7. Jaki ma Pan pomysł na promocję turystycznych walorów gminy?
- Należy przełamać stereotyp, że agroturystyka to rzecz trudna i zachęcić mieszkańców to tego typu działalności, bo może ona zapewnić im dodatkowe źródło utrzymania. Chcę organizować spotkania z organizacjami pozarządowymi, które mogą służyć radą i przykładem, pokazywać jak mogą działać gospodarstwa agroturystyczne. To będzie praca u podstaw, która może przynieść wymierne efekty. Uważam, że należy wykorzystać atuty turystyczne naszej gminy.

8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Należałoby pomyśleć o rozbudowie bazy sportowo-rekreacyjnej. Myślę też o stworzeniu kąpieliska w Lubielu lub innej miejscowości, które pozwoli mieszkańcom bezpiecznie korzystać z wody i jej uroków.


Foto

Jan Kozon
• Wiek – 66 lat
• Wykształcenie – wyższe
• Zawód – wójt gminy
• KWW Rozwój Gminy

1. Czemu kandyduje Pan na Wójta?
- Ponieważ jestem przekonany, że mogę jeszcze bardzo wiele dla dobra gminy i jej mieszkańców zrobić. Wieloletnia praktyka zawodowa pozwoliła mi szczegółowe pozyskanie wiedzy na temat samorządów, jak też poznanie mieszkańców gminy i ich potrzeb, a co najważniejsze, nawiązanie licznych kontaktów i dobrej współpracy na temat pozyskiwania dodatkowych środków na dalszy rozwój gminy. Chciałbym swoje wszystkie umiejętności wykorzystać dla rozwoju gminy, której poświęciłem całe swoje zawodowe życie.
Przez wszystkie kadencje starałem się być dobrym gospodarzem. Dbałem o wszechstronny rozwój gminy.
Poza pracą zawodową nie mam żadnych innych obowiązków i jestem w stanie cały swój czas poświęcić dla dobra gminy i jej mieszkańców, z którymi jestem związany od 26 lat.

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję Wójta?
- Nasza gmina jest w 100% zwodociągowana, z 1800 gospodarstw domowych 700 korzysta ze zbiorczego systemu kanalizacji. Są to jedne z najlepszych wskaźników na terenach wiejskich nie tylko w powiecie wyszkowskim, ale i województwie mazowieckim.
Mamy też bardzo dobre obiekty szkolne i halę sportową w Rząśniku, dobrą sieć dróg o nawierzchni utwardzonej, bardzo dobry, utwardzony plac „Forum spotkań” – targowisko, nowoczesny budynek Urzędu Gminy, Gminne Centrum Kultury. Mimo pewnych osiągnięć w gminie jest jeszcze wiele do zrobienia. Szczególny nacisk położę na dalszą poprawę infrastruktury technicznej, pobudzanie do działania, organizowanie nowych i wspieranie istniejących instytucji pozarządowych ( Klub Sportowy, Klub Seniora, Ochotnicza Straż Pożarna i inne), kontynuowanie modernizacji dróg, oświetlenia ulicznego (zwiększenie ilości punktów świetlnych i wymiana tradycyjnych na energooszczędne), poprawianie bazy sportowej przy szkołach dla dzieci i młodzieży, (uruchomienie przedszkola jeszcze w bieżącym roku) i tworzenie takich placówek w innych miejscowościach stosownie do potrzeb i na miarę możliwości, poprawę gospodarki odpadami – zapobieganie powstawaniu i likwidowanie tzw. dzikich wysypisk, zaktualizowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy pod potrzeby mieszkańców, a szczególnie pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i nowoczesnych obiektów gospodarstw rolnych, w większym stopniu włączenie do zasiłków z pomocy społecznej rodzin najbardziej takiej pomocy oczekujących.

3. Czy jako Wójt prowadził Pan dialog z mieszkańcami? W jaki sposób zamierza Pan to robić dalej?
- Jednym z podstawowych warunków zarządzania gminą jest dialog ze społeczeństwem. Najważniejsze decyzje zapadają na sesjach Rady Gminy, w których może wziąć udział każdy i zapewniam takie możliwości. W każdej sesji obowiązkowo uczestniczą sołtysi wsi, którzy są w pierwszej linii kontaktu. Istnieje możliwość zgłaszania wszystkich spraw dotyczących mieszkańców gminy. Niezależnie od tego odbywają się systematycznie spotkania z mieszkańcami, a w zależności od potrzeb na każde żądanie radnego, sołtysa, czy osób tego potrzebujących. Każda inwestycja poprzedzona jest rozmowami z mieszkańcami na temat sposobu, terminów, sposobu finansowania, a nawet wspierania przez nich realizacji zaplanowanego celu. W ramach Programu Integracji Społecznej prowadziliśmy ankietę z propozycjami mieszkańców na temat rozwoju gminy.
Wszystkie informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej, a przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej ( www.bip.rzasnik.pl).
Wszystkich interesantów przyjmuję bez wyznaczania terminów, sprawy najczęściej załatwiane są na poczekaniu, bez zbędnej zwłoki.
Chcę kontynuować taki styl kontaktów, a dostrzegając potrzeby mieszkańców zamierzam wydłużyć godzin urzędowania, przynajmniej jeden dzień w tygodniu. Ze względu na coraz szerszy dostęp do Internetu będę organizował spotkania z internautami za pośrednictwem komunikatorów internetowych np: gg, skype i inne. Chętnie skorzystam z podpowiedzi, co można jeszcze zmienić. Zawsze podkreślałem, że my jesteśmy do dyspozycji społeczeństwa, a nigdy odwrotnie.

4. Najpilniejszymi inwestycjami w gminie są:
- modernizacja dróg w Wólce Wojciechówek, Wielątkach Folwark, Ochudno-Dębinki, Dąbrowa-Trzecie Pole, Rogóźno, Janowo, Nury, Grodziczno, Osiny, Ostrówek, Nowa Wieś,
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku pozyskania środków pomocowych budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowościach Wólka Przekory, Wólka Folwark, Komorowo, Dąbrowa i wszystkie Wielątki,
- zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie całej gminy, na razie żadna gmina w powiecie takiego nie posiada,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Rząśniku,
- dokończenie budowy sali gimnastycznej w Komorowie i budowa podobnego obiektu w Porządziu,
- bezpłatne zaopatrzenie mieszkańców o najniższych dochodach, a także osób z ograniczoną sprawnością w komputery z dostępem do Internetu.

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji gminnego szkolnictwa?
- W dziedzinie edukacji i szkolnictwa gminnego zamierzam dokończyć rozpoczętą budowę sal sportowych w Komorowie i przygotować projekty na budowę podobnych obiektów Porządziu i Bielinie, dofinansować budowę szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”, docieplić szkoły w Porządziu, udzielić wsparcia i pomocy dla Niepublicznego Przedszkola „Maja” w Rząśniku, które rozpocznie działalność od 01.12.2010 r., zwiększyć różne formy zajęć pozalekcyjnych (uzupełniające, doskonalące), w tym sportowe w ramach pozyskanych środków zewnętrznych przy wsparciu środków samorządu gminnego, zwiększyć środki finansowe na szkolenie i doskonalenie nauczycieli oraz na dodatki motywacyjne i wychowawstwo, kontynuować system nagród dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce i wsparcie w różnorodnych konkursach, a także dalsze nagradzanie ich nauczycieli i opiekunów, w dalszym ciągu organizować i dofinansowywać różnorodne formy wypoczynku letniego i zimowego uczniów (kolonie, obozy, wycieczki itp.)

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Bezpieczeństwo mieszkańców to najważniejszy problem i zawsze na czasie. Na terenie gminy spada przestępczość (rozboje i kradzieże ). Przyczyniło się do tego dobra i skuteczna praca Policji, a szczególnie z Komisariatu w Rząśniku. W wykonywaniu tego obowiązku ułatwiamy pracę, poprzez rozszerzanie ilości i jakości oświetlenia ulicznego, budowę chodników przy wszystkich drogach o natężonym ruchu pojazdu mechanicznych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w celu nauki pływania – stawiamy (od 1994 roku) do dyspozycji przez całe wakacje nieodpłatnie – otwarty basen kąpielowy. Uruchomiliśmy całodobowy monitoring w Zespole Szkół w Rząśniku, a także wszystkie obiekty gminne i szkoły; szkoły w Rząśniku i Komorowie posiadają monitoring wizyjny, a pozostałe obiekty szkolne i Urząd Gminy są monitorowane przez wyspecjalizowane firmy ochroniarskie. Udzielamy także wsparcia rzeczowego i finansowego, a także nagradzamy policjantów za wymienne osiągnięcia w tej dziedzinie. W najbliższym czasie będziemy doskonalić dotychczasowe urządzenia i formy działań poprawiające bezpieczeństwo z uwzględnieniem sygnałów od społeczeństwa.

7. Jakie ma Pan pomysły na promocję turystyczną terenów gminy?
- Zasadniczym elementem promocji turystycznej gminy jest realizacja przyjętej uchwałą Rady Gminy strategii rozwoju obszaru „Między Bugiem a Narwią”, jako zrównoważonego celu podróży opracowanej przy udziale Społecznego Instytutu Ekologicznego. W programie tym uwzględniono wydzielenie podstrony na stronie internetowej gminy poświęconej informacji turystycznej ze szczególnym uwzględnieniem, budowę szlaków i tras rowerowych łącznie z oznakowaniem, opracowywanie kalendarzy imprez cyklicznych,przygotowanie folderów informacyjno -reklamowych, promocję producentów oraz miejscowego folkloru przez zespół „Kurpie Białe” przy organizacji imprez lokalnych, współpracę z lokalnymi mediami mającą na celu promocję terenu i lokalnych atrakcji turystycznych, działania mające na celu podnoszenie estetyki w gminie, wykorzystywanie opinii właścicieli działek rekreacyjnych do promocji gminy o możliwości korzystania z istniejącej infrastruktury, a szczególnie sieci wodociągowej, dalszy rozwój infrastruktury, a szczególnie sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków, dostępu do Internetu, modernizacji dróg, sprzyjanie rozbudowie sieci noclegowej i gastronomicznej na terenie gminy.

8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Nigdy nie były mi obce sprawy kultury w naszej gminie. Wiem i zdaję sobie sprawę, czego oczekują młodzi mieszkańcy naszej gminy. Zawsze wspierałem i będę wspierał aktywność mieszkańców i instytucji w dziedzinie kultury.
Szkoły, Biblioteka Gminna, Klub Sportowy, świetnie sobie radzą, prowadząc wszelkie koła zainteresowań, wycieczek, zespołów artystycznych dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat istnieje „przegląd kolęd i pastorałek”, w którym corocznie nasze dzieci zajmują czołowe miejsca. Bardzo ważną rolę w budowaniu tożsamości gminy odgrywa kultura, szczególnie ta nawiązująca do tradycji i kultury naszych przodków. Od niedawna działa przy GBP i Urzędzie Gminy „Klub Srebrnego Wieku” uczący obecnie 50 osób oraz zespół śpiewaczy „Kurpie Białe”, który odniósł już swoje niewielkie sukcesy.


Tomasz Krakowiecki
• Lat 29
• Wykształcenie: wyższe magisterskie
• Zawód: urzędnik (specjalista w ARiMR w Wyszkowie)
• KWW Razem dla Gminy Rząśnik

1. Czemu kandyduje Pan na wójta?
- Decyzja o kandydowaniu na urząd wójta była wynikiem wielokrotnych spotkań z mieszkańcami i sugestii z ich strony dotyczących zmiany w naszej gminie. Posiadam odpowiednie kwalifikacje do pełnienia funkcji wójta. Ukończyłem wyższe studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunkach: ekonomia oraz zarządzanie i marketing.

2. Na co przede wszystkim położy Pan nacisk obejmując funkcję wójta?
- Obejmując funkcję wójta nacisk położę przede wszystkim na inwestycje zarówno infrastrukturalne, jak również inwestycje w kapitał ludzki i społeczny. Opracuję przejrzyste procedury zatrudniania nowych pracowników, gdyż w tym obszarze występują największe niedociągnięcia w gminie.

3. Czy uważa Pan, że należy prowadzić dialog z mieszkańcami, rozpoznawać ich potrzeby? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza Pan to robić?
- Oczywiście, że tak. Dialog to podstawa dobrych i sprawnych rządów. Wójt powinien prowadzić aktywny dialog rozpoznając potrzeby społeczności oraz je realizować. Ja taki dialog będę prowadził, gdyż chcę skutecznie i dobrze służyć wszystkim mieszkańcom.

4. Jakie są, Pana zdaniem, najpilniejsze inwestycje w gminie?
- Rząśnik jest największą gminą wiejską powiatu wyszkowskiego i jedyną, która nie ma żłobko-przedszkoli, pomimo że jest zaplecze dla takiej działalności.
Są budynki po zlikwidowanych szkołach, a dofinansowanie takiej działalności w 100 % może być sfinansowane ze środków unijnych. Należy również dokończyć asfaltowanie dróg gminnych, a mój szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej www.tomaszkrakowiecki.pl

5. Co zamierza Pan zrobić w dziedzinie edukacji i gminnego szkolnictwa?
- Zamierzam angażować kierownictwo placówek oświatowych do uczestnictwa w programach poszerzających ofertę edukacyjną oraz stworzyć własny system stypendialny dla zdolnej młodzieży z rodzin ubogich. Będę dążył do zapewnienia nowoczesnych pracowni komputerowych w każdej szkole oraz zadbam o rangę zawodu nauczyciela.

6. Czy mieszkańcy gminy mają obecnie zapewnione bezpieczeństwo? Czy w tym obszarze jest coś do zrobienia?
- Ja w gminie czuje się bezpiecznie, zapewne jak i inni mieszkańcy. Uważam jednak, że poziom tego bezpieczeństwa należy podnosić i mam tu na myśli budowę chodników, jak również modernizację oświetlenia ulicznego, bądź też jego założenie w miejscach, w których go brakuje. Ponadto istnieje możliwość pozyskania środków dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego wyposażenia i remonty remiz strażackich.

7. Jaki ma Pan pomysł na promocję turystycznych walorów gminy?
- Tereny turystyczne gminy to przede wszystkim tereny przybrzeżne Narwi oraz duża ilość lasów. Główne miejscowości rekreacyjne to Rogóźno oraz Wólka Wojciechówek, a są to miejscowości, w których nie ma ścieżek rowerowych, a nawet dobrej drogi gminnej, które to są podstawą rozwoju turystyki. Uważam, że należy postawić również na rozwój gospodarstw ekologicznych (agroturystyka) i ze strony gminy zapewnię pomoc w rozpoczęciu danej działalności.

8. Jak zamierza Pan dbać o rozwój kulturalny mieszkańców gminy?
- Uważam, że Rząśnik zasługuje na stałą imprezę kulturalną promująca gminę. Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży powinna dawać młodym ludziom możliwość organizacji czasu wolnego oraz rozwijania talentów. Będę otwarty na nowe propozycje inicjatyw kulturalnych i sportowych, które wzbogacą wizerunek Rząśnika i będą go godnie promować.

Zebrała: Justyna Pochmara
współpraca agrafka

Komentarze

do wójta kozona
Dodane przez ggg, w dniu 10.11.2010 r., godz. 10.08
panie wójcie zrobił pan tyle ładnych przystanków pks ale nasza młodzież nie docenia tego w piątki soboty niedziele służą im do spotkań toważyskich a po piwku demolują je prosił bym aby nasza policja w te dni przejechała się i zobaczyła co się dzieje na wsiach .P.S chyba gminę nie stać na kolejną wymianę przystanków a zniszczone to nie piękny widok dziękuję

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl