Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 28 czerwca 2022 r., imieniny Ireneusza, LeonaWyjaśnienie Urzędu Skarbowego

(Zam: 02.11.2010 r., godz. 12.30)

W 2009 r. urzędy skarbowe przekazywały 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego tym organizacjom, które znajdowały się w wykazie organizacji pożytku publicznego ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (M.P. Z 2008r. Nr 96, poz. 827).

Bractwo Zabrodzkie posiadające nr KRS 000280049 nie znajdowało się w w/w wykazie. Aby organizacja umieszczona była w powyższym wykazie, musiała posiadać prawomocny wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego w dniu 30 listopada 2008 r. Drugim warunkiem było przekazanie do dnia 31 stycznia 2009 r. naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę organizacji numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1% podatku. Nie jest to, zatem równoznaczne ze zgłoszeniem numeru rachunku bankowego przez organizację na formularzu NIP-2, który służy do rozliczeń podatkowych.

Niewykonanie obowiązku przekazania numeru rachunku bankowego w terminie lub podanie numeru niewłaściwego powodowało utratę prawa do 1%.
W 2010 r. obowiązywały inne zasady, jeżeli chodzi o listę organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku należnego. Wykaz organizacji pożytku publicznego był na bieżąco aktualizowany przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i zamieszczany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zamieszczenie organizacji pożytku publicznego w wykazie następowało z urzędu, w oparciu o dane z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art.27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na organizacje pożytku publicznego nałożono obowiązek podawania jednego numeru rachunku bankowego właściwego do przekazywania zadeklarowanych przez podatników darowizn (np. 1% podatku) lub jego zmiany bezpośrednio do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a nie jak było w 2009 r. do naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku, gdy organizacja pożytku publicznego nie podała lub błędnie podała numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz tej organizacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Hubert Morka, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl