Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 26 listopada 2020 r., imieniny Konrada, Leonarda

Pomoc dla ofiar przemocy

(Zam: 03.04.2013 r., godz. 10.30)

Gmina Zabrodzie od 2011 r. realizuje gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Program koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. Jego osiągnięcie możliwe jest tylko przy współpracy przedstawicieli wszystkich służb i instytucji, które zobowiązane są do działań na rzecz profilaktyki w tym zakresie. We wdrażanie programu są włączeni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu, placówki oświatowe, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz organizacje pozarządowe. Program skierowany jest do całej społeczności gminy, świadków przemocy w rodzinie, jej sprawców, ale przede wszystkim ofiar: dzieci, współmałżonków, partnerów, osób starszych i niepełnosprawnych.
GOPS w Zabrodziu w 2012 r. prowadził działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Koordynował organizowane przez placówki oświatowe i policję wyjazdy, wycieczki szkolne, festyny. Finansowanie tych programów zostało realizowane ze środków Gminnej Komisji Alkoholowej. Ta sama komisja zdecydowała o złożeniu jednego wniosku do Sądu Okręgowego w Wyszkowie o wydanie orzeczenia o przymusowym leczeniu odwykowym osoby uzależnionej od alkoholu.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ubiegłym roku rozmawiał z ośmioma rodzinami, u których przeprowadzono interwencję w ramach procedury Niebieskiej Karty. Procedurę wszczęły: służba zdrowia – 1 karta, ośrodek pomocy społecznej – 2 karty, komenda policji w Wyszkowie – 5 kart. GOPS prowadził rozmowy z 7 rodzinami w ramach interwencji kryzysowej i 19 w ramach pracy socjalnej. W stosunku do trzech rodzin skierowano wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną.
Opr. A.B.

Napisz komentarz

Dane teleadresowe

Wydawca: Tygodnik Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C.

Redakcja: Justyna Pochmara, Irena Prusińska, Hanna Zielińska (kolportaż).

Adres redakcji:
ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków, tel./fax (0-29) 742-07-05,
e-mail: redakcja@wyszkowiak.pl

Nr konta: IdeaBank 20 1950 0001 2006 0617 8079 0002

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów i nie odpowiada za treść reklam oraz listów do redakcji.

Tekstów nie zamówionych nie zwracamy. Reklamy przyjmowane są w siedzibie redakcji.

REKLAMA

  • Reklama
  • Reklama
  • Reklama

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl